Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Nehemýa kitaby

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gysga mazmuny

 • 1

  • Iýerusalimden gelen habar (1—3)

  • Nehemýanyň dogasy (4—11)

 • 2

  • Nehemýa Iýerusalimde (1—10)

  • Nehemýa şäheriň diwarlaryny gözden geçirýär (11—20)

 • 3

  • Diwarlaryň dikeldilmegi (1—32)

 • 4

  • Garşylyk bolsa⁠-⁠da, iş dowam edýär (1—14)

  • Ýaragly işleýän gurluşykçylar (15—23)

 • 5

  • Göterimine karz berýänlere görlen çäre (1—13)

  • Nebsine çapmaýan Nehemýa (14—19)

 • 6

  • Diwaryň dikeldilmegine garşylyk (1—14)   

  • Diwar 52 günde dikeldilýär (15—19)

 • 7

  • Şäheriň derwezeleri we derwezebanlary (1—4)

  • Ýesirlikden gelenler (5—69)

   • Ybadathana gullukçylary (46—56)

   • Süleýmanyň hyzmatkärleriniň nesli (57—60)

  • Gurluşyk üçin sadakalar (70—73)

 • 8

  • Kanun okalýar we düşündirilýär (1—12)

  • Çatma baýramy (13—18)

 • 9

  • Halk günälerini boýun alýar (1—38)   

   • Ýehowa bagyşlamaga taýyn (17)

 • 10

  • Halk Kanuna eýermek isleýär (1—39)   

   • «Indi Hudaýymyzyň öýüni ünsden düşürmeris» (39)

 • 11

  • Iýerusalime göçenler (1—36)

 • 12

  • Ruhanylar bilen lewiler (1—26)

  • Diwaryň açylyş dabarasy (27—43)

  • Ybadathana hyzmaty üçin kömek (44—47)

 • 13

  • Nehemýanyň eden işleri (1—31)

   • Ondan bir bölegi sadaka bermeli (10—13)

   • Sabat güni hakda kanun (15—22)

   • Başga halklar bilen durmuş gurmaly däl (23—28)