Nakyllar 24:1—34

  • Erbetlere gözüň gitmesin (1)

  • Öý akyldarlyk bilen gurulýar (3)

  • Dogruçyl adam ýykylsa⁠-⁠da turar (16)

  • Edenine görä gaýtargy berme (29)

  • Ukuçyl adam garyp düşýär (33, 34)

24  Erbetlere gözüň gitmesin,Olara goşulmagy arzuw etme+.   Sebäbi olaryň oý⁠-⁠pikiri zorluk⁠-⁠sütem,Agzyndan ýamanlyk çykýar.   Öý* akyldarlyk bilen gurulýar+,Parasatlylyk* bilen düýbi tutulýar.   Bilim bilen otaglary dolýar,Gymmatbaha, owadan zatlar bezeýär+.   Paýhasly adamyň erk⁠-⁠ygtyýary köp+,Bilim güýç⁠-⁠kuwwatyňy artdyrýar.   Söweşde paýhasly maslahaty* diňle+,Maslahatçy köp bolsa, ýeňiş gazanylar+.   Akmak üçin akyldarlyk* elýetmez+,Şäher derwezesinde aýdara söz tapmaz.   Hile gurýan adama,Hilegärleriň başy diýerler+.   Akmagyň niýeti günä eltýär,Ýaňsylaýjyny il⁠-⁠gün ýigrenýär+. 10  Kyn günüňde ruhdan düşseň,Göreşmäge güýjüň bolmaz. 11  Ölüme höküm edilenleri halas et,Ölümine howlugýanlary alyp gal+. 12  Eger: «Mundan habarym ýok?» diýseň, Ýürekleri* barlaýan Hudaý bilmezmi?+ Seni synlaýan hak Alla bilýär,Her kimiň işine görä hakyny berýär+. 13  Oglum, bal iý, peýdalydyr,Bal jana lezzet berýär. 14  Akyldarlyk hem peýdalydyr+, Ony tapsaň, görjegiň gowy bolar,Umydyň üzülmez+. 15  Erbet adamlar ýaly,Dogruçylyň öýüniň golaýynda bukuda ýatma,Asuda ojagyny ýykma. 16  Dogruçyl adam ýedi gezek ýykylsa⁠-⁠da, ýerinden turýar+,Erbetler bolsa bela⁠-⁠beteriň içine taýyp gidýär+. 17  Duşmanyň ýykylanda begenme,Büdrände ýüregiňde şatlanma+. 18  Ýogsa Ýehowa görüp, senden närazy bolar,Gaharyny duşmanyňdan sowar+. 19  Erbetlere gaharyň gelmesin*,Ýaramazlara göriplik etme. 20  Sebäbi erbetleriň gelejegi ýok+,Erbetleriň çyrasy sönýär+. 21  Oglum, Ýehowadan we patyşadan gork+. Gozgalaňçylar bilen gatnaşma+. 22  Sebäbi olaryň başyna duýdansyz bela iner+. Olaryň* gozgalaňçylara nähili jeza berjegini kim biler?+ 23  Ine, akyldaryň öwüt⁠-⁠ündewi: Kazyýetde tarapgöýlik etmek gowy däl+. 24  Erbede: «Sen dogruçyl adam» diýeni+, Halk näletlär, milletler ýazgarar. 25  Erbede käýäniň bolsa işi oň bolar+,Başyna bereket ýagar+. 26  Hakykaty aýdýanyň ýaňagyndan ogşarlar*+. 27  Daşardaky işleriňi et, mellegiňi sür,Soňra öýüňi* gur. 28  Goňşyňa garşy ýalan şaýatlyk etme+, Diliň bilen adamlary aldama+. 29  «Maňa näme etse, şony⁠-⁠da ederin,Edenine görä gaýtararyn» diýme+. 30  Men ýaltanyň melleginiň+,Akmagyň üzümçiliginiň golaýyndan geçdim. 31  Seretsem, bar ýerde haşal ot ösüpdir,Mellegini tikenek basypdyr,Daşdan diwarlary ýykylypdyr+. 32  Muny görüp, oýa batdym,Özüme şeýle sapak edindim: 33  Biraz ýatsaň, biraz irkilseň,Biraz gol gowşuryp otursaň, 34  Garyplyk garakçy kimin,Mätäçlik talaňçy ýaly üstüňe geler+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: Maşgala ojagy.
Sözme⁠-⁠söz: Saýgarma ukyby.
Ýa⁠-⁠da: tejribeli adamyň öwüt⁠-⁠nesihatyny.
Ýa⁠-⁠da: hakyky akyldarlyk.
Ýa⁠-⁠da: Niýetleri.
Ýa⁠-⁠da: lapykeç bolma.
Ýagny Ýehowanyň we patyşanyň.
Başga manysy: Hakykaty aýtmak ogşamak ýalydyr.
Ýa⁠-⁠da: maşgala ojagyňy.