Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Nakyllar kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Nakyllaryň peýdasy (1—7)

  • Erbetler azdyrýar (8—19)

  • Akyldarlyk köçelerde gygyrýar (20—33)

 • 2

  • Akyldarlygyň gadyryny bil (1—22)

   • Akyldarlyk gizlin hazyna (4)

   • Akylyň seni gorar (11)

   • Ahlaksyzlyk mazara eltýär (16—19)

 • 3

  • Akylly bol, Ýehowa bil bagla (1—12)

   • Ýehowany syla we mal⁠-⁠mülküňden sadaka ber (9)

  • Akyldarlyk bagtly edýär (13—18)

  • Akyldarlyk goraýar (19—26)

  • Dogruçyl bol (27—35)

   • Eliňden gelse, ýagşylyk et (27)

 •   4

  • Atamyň nesihaty (1—27)

   • Akyldarlyk iň wajyp zat (7)

   • Erbetleriň ýolundan ýöreme (14, 15)

   • Dogruçyllaryň ýodasy ýagtylýar (18)

   • «Ýüregiňi gora» (23)

 • 5

  • Ahlaksyz aýal hakda duýduryş (1—14)

  • Aýalyň bilen şatlan (15—23)

 • 6

  • Goňşyňa kepil geçme (1—5)

  • «Eý ýalta, bar, garynja seret!» (6—11)

  • Dereksiz erbet adam (12—15)

  • Ýehowanyň ýigrenýän ýedi zady (16—19)

  • Kesekiniň gelni jany awlaýar (20—35)

 • 7

  • Hudaýyň tabşyryklaryny berjaý et we uzak ýaşa (1—5)

  • Tejribesiz ýaş oglan aldanýar (6—27)

   • «Soýulmaga äkidilýän öküz» (22)

 • 8

  • Akyldarlyk çagyrýar (1—36)

   • Birinji ýaradyldym (22)

   • Ökde ussa kimin ýanyndadym (30)

   • Adam ogullary göwnümi göterýär (31)

 • 9

  • Akyldarlyk çagyrýar (1—12)

   • Akyldar bolsaň, uzak ýaşarsyň (11)

  • Akylsyz aýal çagyrýar (13—18)

   • «Ogurlanan suw süýji» (17)

 • SÜLEÝMANYŇ NAKYLLARY (10:1—24:34)

  • 10

   • Akylly ogul atasynyň guwanjy (1)

   • Işeňňir gollar baý edýär (4)

   • Köp gepleýän köp ýalňyşýar (19)

   • Ýehowanyň berekedi baý edýär (22)

   • Ýehowadan gorkýan uzak ömür sürer (27)

  • 11

   • Akyldarlyk pespäller bilendir (2)

   • Hudaýsyz adam goňşusyny heläk edýär (9)

   • Maslahatçy köp bolsa, üstünlik gazanylar (14)

   • Jomardyň döwleti artar (25)

   • Baýlygyna daýanýan ýykylar (28)

  • 12

   • Düşünjesiz käýinji ýigrenýär (1)

   • Oýlanman aýdylan söz gylyç ýaly ýara salýar (18)

   • Parahatlygy saklaýan şatlanýar (20)

   • Ýalançy dil Ýehowa ýigrenjidir (22)

   • Gaýgy⁠-⁠alada çökerýär (25)

  • 13

   • Maslahatlaşýanlar akyldarlyk gazanýar (10)

   • Uzaga çeken tama ýürege dertdir (12)

   • Wepaly çapar jana melhemdir (17)

   • Paýhasly adam bilen dost bolsaň, paýhasly bolarsyň (20)

   • Söýýän adam terbiýe berýär (24)

  • 14

   • Ýürek öz derdini özi bilýär (10)

   • Dogry görünýän ýol ölüme eltýär (12)

   • Sada adam her söze ynanýar (15)

   • Baýyň dosty köpdür (20)

   • Rahatlyk ömrüňi uzaldýar (30)

  • 15

   • Ýumşak jogap gahary köşeşdirýär (1)

   • Ýehowa ähli zady görýär (3)

   • Dogruçylyň dogasy Hudaýa ýakymlydyr (8)

   • Maksada maslahatsyz ýetilýän däldir (22)

   • Oýlanyp jogap ber (28)

  • 16

   • Ýehowa niýetleri barlaýar (2)

   • Her işde Ýehowa bil bagla (3)

   • Dogry terezi Ýehowadandyr (11)

   • Heläkçilikden öň tekepbirlik gelýändir (18)

   • Agaran saçlar şöhrat täjidir (31)

  • 17

   • Ýagşylyga ýamanlyk etme (13)

   • Dawa⁠-⁠jenjel turmanka gaýt (14)

   • Hak dost elmydama söýýär (17)

   • «Şadyýan ýürek jana dermandyr» (22)

   • Parasatly adam dilini saklaýar (27)

  • 18

   • Il⁠-⁠güne goşulmaýan öz bähbidini gözleýär we akylsyzlyk edýär (1)

   • Ýehowanyň ady berk galadyr (10)

   • Baýyň hyýalynda mal⁠-⁠mülki berk galadyr (11)

   • Dawagärleriň ikisini hem diňle (17)

   • Dogandan hem ýakyn dost bardyr (24)

  •  19

   • Düşünjeli ynsanyň gahary köşeşýär (11)

   • Igenjeň aýal suw geçirýän üçek ýalydyr (13)

   • Paýhasly aýaly Ýehowa berýär (14)

   • Wagt barka, ogluňa terbiýe ber (18)

   • Maslahaty diňle (20)

  • 20

   • Şerap biabraý edýär (1)

   • Ýalta gyşyna ýer sürmez (4)

   • Ynsanyň oý⁠-⁠pikiri guýy ýalydyr (5)

   • Howlukmaç wada berme (25)

   • Güýç⁠-⁠kuwwat ýaşlaryň şöhraty (29)

  • 21

   • Patyşanyň ýüregi Ýehowanyň elinde (1)

   • Adalatly adam gurbanlyk berýänden gowudyr (3)

   • Işeňňiriň maksady amala aşýar (5)

   • Garyby diňlemeýäne kömek edilmez (13)

   • Ýehowa päsgel berjek akyldarlyk ýokdur (30)

  • 22

   • At⁠-⁠abraý köp baýlykdan gowudyr (1)

   • Çagany dogry ýola sal, ondan sowulmaz (6)

   • Ýalta arslandan gorkýar (13)

   • Terbiýe taýagy akylsyzlygy aýrar (15)

   • Ökde adam patyşalara hyzmat eder (29)

  • 23

   • Myhmançylykda edepli bol (2)

   • Baýajak bolup janyňy gynama (4)

   • Baýlyk gaýyp bolýar (5)

   • Şerap içegenleriň arasynda bolma (20)

   • Şerap ýylan ýaly çakýar (32)

  • 24

   • Erbetlere gözüň gitmesin (1)

   • Öý akyldarlyk bilen gurulýar (3)

   • Dogruçyl adam ýykylsa⁠-⁠da turar (16)

   • Edenine görä gaýtargy berme (29)

   • Ukuçyl adam garyp düşýär (33, 34)

 • SÜLEÝMANYŇ NAKYLLARYNY HIZKIÝA PATYŞANYŇ KÄTIPLERI HEM ÝAZYP ALYPDY (25:1—29:27)

  • 25

   • Syry paş etme (9)

   • Ýerlikli aýdylan sözler (11)

   • Goňşyň öýüne köp barma (17)

   • Duşmanyň başyna közler goý (21, 22)

   • Hoş habar sowuk suw kimindir (25)

  • 26

   • Ýalta (13—16)

   • Dawa goşulma (17)

   • Hile gurup oýun etme (18, 19)

   • Odun bolmasa, ot söner (20, 21)

   • Gybat tagamly nahar ýalydyr (22)

  • 27

   • Dostuň käýese ýagşy (5, 6)

   • Oglum, ýüregimi şatlandyr (11)

   • Demir demri ýiteldýär (17)

   • Süriň ýagdaýyny gowy bil (23)

   • Baýlyk ebedilik däl (24)

  • 28

   • Gulak asmaýanyň dogasy ýigrenjidir (9)

   • Günäsini boýun alýana rehim ediler (13)

   • Baýlygyň yzynda hars urýan günäsiz galmaz (20)

   • Adama ýalňyşyny aýtsaň minnetdar bolar (23)

   • Garyplaryň hossary mätäçlik çekmez (27)

  • 29

   • Başyna goýberilen çaga ýüzüňi ýere salýar (15)

   • Alladan görkezme bolmasa, halk başyna gidýär (18)

   • Gaharjaň adam dawa turuzýar (22)

   • Pesgöwünli şöhrata beslener (23)

   • Adamdan gorksaň, duzaga düşersiň (25)

 • 30

  • AGURYŇ ÖWÜT⁠-⁠ÜNDEWI (1—33)

   • Maňa baýlygam berme, garyplygam (8)

   • Doýmaz⁠-⁠dolmaz zatlar (15, 16)

   • Akyl ýetirip bolmaýan zatlar (18, 19)

   • Ahlaksyz aýal (20)

   • Haýran galdyrýan zatlar (24)

 • 31

  • LEMUWEL PATYŞANYŇ SÖZLERI (1—31)

   • Gaýratly gelni kim tapar? (10)

   • Bilini berk guşaýar (17)

   • Dilinden ýagşylyk düşmeýär (26)

   • Ony çagalary we äri taryplaýar (28)

   • Näziklik ýalandyr, owadanlyk solýandyr (30)