Nahum 3:1—19

  • «Ganhor şäheriň waý halyna!» (1—19)

    • Ninewiýanyň günäleri (1—7)

    • Ninewiýa Nog⁠-⁠amon ýaly ýykylar (8—12)

    • Ninewiýa beladan gutulyp bilmez (13—19)

3  Ganhor şäheriň waý halyna! Ol mekirdir, talaňçydyr, Hiç haçan oljasyz galýan däldir!   Ol ýerden gamçy sesi, tigirleriň takyrdysy gelýär.Atlaryň, söweş arabalarynyň güpürdisi eşidilýär.   Atlylar öňe okdurylýar, gylyçlar ýalpyldaýar,Naýzalar öwşün atýar.Wepat bolanlaryň san⁠-⁠sajagy ýok,Jesetler üýşmek⁠-⁠üýşmek, läşler serlip ýatyr. Jesetlerden ýaňa aýak basara ýer ýok.   Ahlaksyzlygy üçin şeýle zatlar başyna geldi,Ol owadan, maýyl ediji, jadygöý aýaldyr.Ol milletleri ahlaksyzlygyň duzagyna,Taýpalary jadygöýligiň toruna saldy.   Serkerdebaşy Ýehowa şeýle diýýär:«Seniň* bilen söweşerin!+Köýnegiň etegini ýüzüňe çenli galdyraryn.Halklar uýat ýeriňi,Patyşalyklar masgara bolandygyňy görerler.   Başyňdan zir⁠-⁠zibil guýaryn.Seni masgara ederin,Görene göz ederin+.   Seni gören gaçyp gider+, şeýle diýer:„Ninewiýa weýran boldy! Kimiň ýüregi awar?“ Saňa teselli berjek adamy nireden tapaýyn?   Niliň+ kenarynda oturan Nog⁠-⁠amondan*+ nämäň artyk? Onuň daş⁠-⁠töweregini suw gurşardy,Deňiz onuň baýlygydy, deňiz onuň diwarydy.   Efiopiýa bilen Müsür güýç⁠-⁠kuwwatydy. Putlar+ bilen liwiýalylar kömekçisidi+. 10  Emma ol sürgün edildi,Ýesir düşdi+. Çagalary köçäniň çatryklarynda bölek⁠-⁠bölek edildi. Abraýly adamlary üçin bije atyldy,Baý adamlary zynjyrlara baglandy. 11  Sen serhoş bolarsyň+,Gizlenip ýatarsyň. Duşmandan gaçyp, pena gözlärsiň. 12  Galalaryň ir ýetişen injir ýalydyr,Silkelärler, miweleri açgözleriň agzyna düşer. 13  Esgerleriň aýaldan parhy ýokdur. Derwezeleriň duşman üçin açyk galar, Kiltleriňi ot ýakyp kül eder. 14  Heniz gabalmankaň, howzuňy suwdan doldur!+ Galalaryňy mäkäm berkit! Palçygy depeläp, kerpiç ýasa. 15  Şonda⁠-⁠da seni ot ýalmar, Gylyç seni parçalar+. Olar çekirtgeler kimin üstüňe çozup, seni gemrerler+. Senem çekirtge kimin köpel, Çekirtge kimin sansyz⁠-⁠sajaksyz bol. 16  Täjirleriň sanyny ýyldyzlar deý köpeldýärsiň. Çekirtgeler ganat çykaryp uçup gidýär. 17  Seniň garawullaryň çekirtgeler ýalydyr,Serkerdeleriň çekirtge sürüsi kimindir. Olar sowuk howada diwarlaryň jaýryklarynda ýatýarlar,Gün çykanda uçup gidýärler,Olaryň nirä uçandygyny hiç kim bilmeýär. 18  Assiriýanyň patyşasy, çopanlaryňy uky basmarlaýar,Han⁠-⁠begleriň öýünden çykmaýar. Dargan halkyň daglarda enteşip ýör,Olaryň başyny jem etjek adam tapylmaýar+. 19  Başyňa düşen beladan gutulyp bilmersiň, Ýaralaryňa melhem tapylmaz. Sen hakda eşiden adamlar heşelle kakyp,Ellerini çarparlar+.Soňy gutarmaýan zalymlygyňdan ejir çekmedik barmy?»+

Çykgytlar

Ýagny Ninewiýa.
Ýagny Fiwydan.