Melek 4:1—6

  • Ýehowanyň güni gelmänkä, Ylýas pygamber iberilýär (1—6)

    • «Adalat Gün kimin nur saçar» (2)

4  Serkerdebaşy Ýehowa şeýle diýýär: «Ine, ojak kimin lowlap ýanýan gün geler+. Şol gün tekepbirler, zalymlar saman kimin ýanyp kül bolar. Olar köki⁠-⁠damary bilen ýok ediler.  Adyma hormat goýýan adamlaryň üstüne adalat Gün kimin nur saçar, şöhlesi sagaldar. Şonda siz mes* göle kimin bökjeklärsiňiz».  Serkerdebaşy Ýehowa şeýle diýýär: «Höküm etjek günüm zalymlar aýagyňyzyň astynda tozan kimin bolar. Siz olary depelärsiňiz».  «Gulum Musa arkaly Horepde ysraýyl halkyna beren kanunymy, tabşyryklarymy we hökümlerimi ýatlaň+.  Ýehowanyň beýik we gorkunç güni+ gelmänkä, men Ylýas pygamberi+ ibererin.  Men gelenimde, ýer ýüzüni urup ýok etmezim ýaly, ol atalarynyň ýüregini ogullaryna, ogullarynyň ýüregini atalaryna tarap öwrer»+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: semiz; baga bakylan; bordaky.