Matta 25:1—46

  • MESIHIŇ GELMEGINIŇ ALAMATY (1—46)

25  «Gökdäki Patyşalygy çyralaryny alyp+, öýlenýän ýigidi garşylamaga çykan on gyza meňzetse bolar+.  Olaryň bäşisi akylsyz, bäşisi paýhaslydy+.  Akylsyz gyzlar çyralaryny aldylar, ýöne ýeterlik ýag almadylar.  Paýhasly gyzlar bolsa çyralary üçin gapda ýag aldylar.  Öýlenýän ýigidiň eglenendigi sebäpli, gyzlaryň ählisi irkilip, uklap galdy.  Ýarygije: „Öýlenýän ýigit gelýär! Garşylamaga çykyň!“ diýen ses eşidildi.  Şonda gyzlaryň hemmesi turup, çyralaryny taýýarladylar+.  Akylsyz gyzlar paýhasly gyzlara: „Çyralarymyz sönüp barýar, biraz ýag beräýiň“ diýdiler.  Paýhasly gyzlar: „Ýag hemmämize ýetmez. Baryň, ýag satyn alyň“ diýdiler. 10  Olar ýag satyn almaga gidende, öýlenýän ýigit geldi. Taýýar duran gyzlar onuň bilen toý jaýyna girdiler+, şonda gapy ýapyldy. 11  Soňra beýleki bäş gyz hem gelip: „Agam, agam, gapyny aç!“+ diýdiler. 12  Öýlenýän ýigit bolsa: „Men⁠-⁠ä sizi tanamok“ diýdi. 13  Siz hem oýa boluň+, sebäbi şol güni we sagady bilmeýärsiňiz+. 14  Şeýle⁠-⁠de gökdäki Patyşalygy gullaryny çagyryp, emlägini ynanan we başga ýurda giden adama meňzetse bolýar+. 15  Ol gullarynyň ukybyny göz öňünde tutup, birine bäş batman* kümüş, beýlekisine iki, üçünjisine bir batman kümüş berip, başga ýurda gitdi. 16  Bäş batman kümüş alan gul şol bada gitdi⁠-⁠de, söwda edip, ýene bäş batman kümüş gazandy. 17  Iki batman kümüş alan gul hem gidip, ýene iki batman kümüş gazandy. 18  Emma bir batman kümüş alan gul hojaýynyň beren kümşüni gömüp goýdy. 19  Hojaýyn uzak wagtdan dolanyp gelende, gullaryndan hasabat sorady+. 20  Bäş batman kümüş alan gul gazanan bäş batmanyny getirip: „Hojaýyn, beren bäş batman kümşüň üstüne ýene bäş batman kümüş gazandym“+ diýdi. 21  Hojaýyn: „Berekella, wepaly hem ýagşy gul! Sen az zatda wepaly bolduň, şonuň üçin saňa köp zady ynanaryn+. Gel, meniň şatlygyma goşul!“+ diýdi. 22  Soňra iki batman kümüş alan gul hem gazanan iki batmanyny getirip: „Hojaýyn, beren iki batman kümşüň üstüne ýene iki batman kümüş gazandym“+ diýdi. 23  Hojaýyn: „Berekella, wepaly hem ýagşy gul! Sen az zatda wepaly bolduň, şonuň üçin saňa köp zady ynanaryn. Gel, meniň şatlygyma goşul!“ diýdi. 24  Soňra bir batman kümüş alan gul hem gelip: „Hojaýyn, men seniň talapkär adamdygyňy bilýärin. Sen ekmedik ýeriňden bugdaý orýarsyň, harmanda galla sowurmasaň⁠-⁠da, oňa eýe çykýarsyň+. 25  Şonuň üçin senden gorkup, beren kümşüňi gömüp goýdum. Ine bir batman kümşüň“ diýdi. 26  Hojaýyn: „Eý zalym hem ýalta gul! Sen ekmedik ýerimden bugdaý orup, harmanda galla sowurmasam⁠-⁠da, eýe çykýanymy bilýän bolsaň, 27  näme üçin bir batman kümşi söwdagärlere bermediň? Beren bolsaň, dolanyp gelenimde girdeji alardym. 28  Guluň bir batman kümşüni elinden alyň, ony on batman kümüşlä beriň+. 29  Sebäbi kimde bar bolsa, oňa ýene berler, onuň zady bol bolar. Kimde ýok bolsa, barja zady hem elinden alnar+. 30  Ýalta guly bolsa garaňkylyga taşlaň. Ol gözýaş döküp, alaçsyzlykdan ýaňa dişini gyjar“ diýdi. 31  Ynsan ogly+ ähli perişdeleri+ we uly ygtyýar bilen gelip, şöhratly tagtynda oturar. 32  Ähli halklary onuň öňüne ýygnarlar. Şonda ol çopanyň goýunlary geçilerden saýlaýşy ýaly, adamlary iki topara böler. 33  Ol goýunlary+ sag tarapynda, geçileri bolsa çep tarapynda goýar+. 34  Patyşa sagynda duranlara: „Eý Atamyň ýalkan adamlary! Geliň, dünýä döräli bäri siziň üçin taýýarlanan Patyşalygy miras alyň. 35  Sebäbi açkam, naharladyňyz; suwsan wagtym, suw berdiňiz; meni tanamasaňyz⁠-⁠da, myhman aldyňyz+; 36  eşigim ýokka, geýere eşik berdiňiz+; syrkawkam, aladamy etdiňiz; tussaglykdakam, halymdan habar aldyňyz“+ diýer. 37  Şonda dogruçyl adamlar: „Agam, haçan seniň açdygyňy görüp, naharladyk ýa⁠-⁠da suwsan wagtyň, suw berdik?+ 38  Seni haçan tanaman myhman aldyk ýa⁠-⁠da eşigiň ýokka, geýere eşik berdik? 39  Haçan seniň syrkawdygyňy ýa⁠-⁠da tussaglykdadygyňy görüp, halyňdan habar aldyk?“ diýerler. 40  Patyşa olara: „Size hakykaty aýdýaryn, eger doganlarymyň iň kiçilerinden birine ýagşylyk eden bolsaňyz, onda maňa ýagşylyk etdigiňiz bolar“+ diýer. 41  Soňra Patyşa çepinde duranlara: „Eý nälet siňen adamlar, ýanymdan aýrylyň!+ Iblis we onuň jynlary üçin taýýarlanan+ ebedi otda ýanyň+. 42  Sebäbi men açkam, naharlamadyňyz; suwsan wagtym, suw bermediňiz. 43  Meni ýat görüp, myhman almadyňyz; eşigim ýokka, geýere eşik bermediňiz; syrkawkam we tussaglykdakam, aladamy etmediňiz“ diýer. 44  Şonda olar: „Agam, haçan açdygyňy, suwsandygyňy, ýolagçydygyňy, syrkawdygyňy ýa⁠-⁠da tussaglykdadygyňy görüp, saňa hyzmat etmedik?“ diýerler. 45  Ol bolsa: „Size hakykaty aýdýaryn, iň kiçi doganlaryma ýagşylyk etmedik bolsaňyz, maňa⁠-⁠da eden dälsiňiz“+ diýer. 46  Şeýlelikde, olar ebedilik ýok ediler+, dogruçyl adamlar bolsa ebedi ýaşaýşa gowşar»+.

Çykgytlar

Grek batmany 20,4 kg deň. Goşmaça maglumata serediň: B14.