Matta 12:1—50

  • Isa «Sabat gününiň Hojaýyny» (1—8)

  • Eli ysmaz adam sagalýar (9—14)

  • Hudaýyň gullukçysy (15—21)

  • Jynlar mukaddes ruh arkaly kowulýar (22—30)

  • Bagyşlanmaýan günä (31, 32)

  • Agaç miwesinden tanalýar (33—37)

  • Ýunusyň alamaty (38—42)

  • Zalym ruh yzyna dolanýar (43—45)

  • Isanyň ejesi we doganlary (46—50)

12  Bir gezek Isa Sabat güni* bugdaýlygyň içinden geçip barýardy. Şägirtleri ajygyp, bugdaý başlaryny ýolup iýýärdiler+.  Fariseýler olary görüp: «Seniň şägirtleriň Sabat güni işläp, kanuny bozýar»+ diýdiler.  Isa: «Siz Dawudyň we ýoldaşlarynyň ajyganda näme edendigini okamadyňyzmy?+  Dawut Hudaýyň öýüne baryp, ýoldaşlary bilen Hudaýa hödürlenen çöregi iýdi+. Emma kanun boýunça şol çöregi diňe ruhanylar iýip bilýärdi+.  Sabat güni ruhanylar ybadathanada hyzmat etseler⁠-⁠de, kanuny bozmaýandygyny Töwratdan okamadyňyzmy?+  Men size diýýärin, bärde ybadathanadan hem beýik biri dur+.  Eger siz „Men gurbanlyk däl⁠-⁠de+, rehimdarlyk+ isleýärin“ diýen sözleriň manysyna düşünsediňiz, bigünä adamlary ýazgarmazdyňyz.  Sebäbi Ynsan ogly Sabat gününiň Hojaýyny»+ diýdi.  Isa ol ýerden gaýdyp, sinagoga bardy. 10  Şol sinagogada eli ysmaz* adamy gördi+. Fariseýler Isany aýyplajak bolup: «Kanun boýunça Sabat güni syrkawy sagaltsa bolýarmy?»+ diýip soradylar. 11  Isa: «Aýdaly, siziň ýekeje goýnuňyz bar. Ol Sabat güni çukura gaçsa, çykarmazdyňyzmy?+ 12  Eýsem adam goýundan gymmatly dälmi? Şonuň üçin Sabat güni ýagşylyk etseň, kanuny bozmaýarsyň» diýdi. 13  Soňra Isa ýaňky adama: «Eliňi uzat!» diýdi. Ol uzadan badyna, eli sagaldy. 14  Fariseýler daşary çykyp, Isany öldürmek üçin dil düwüşdiler. 15  Isa muny bilip, başga ýere gitdi. Köp adamlar hem Isanyň yzyna düşdi+. Şonda Isa syrkaw adamlary sagaltdy. 16  Ýöne Isa özi hakda hiç kime gürrüň bermezligi berk tabşyrdy+. 17  Şeýdip, Işaýa pygamberiň aýdan sözleri ýerine ýetdi: 18  «Ine, meniň saýlanym, meni razy edýän söýgüli gulum!+ Men oňa ruhumy bererin+, ol halklara adalatyň nämedigini öwreder. 19  Ol ne dawalaşar+, ne⁠-⁠de gygyrar. Uly ýollarda hiç kim sesini eşitmez. 20  Ol adalaty dikeldýänçä, epilen gamşy döwmez, sönüp barýan peltäni öçürmez+. 21  Halklar oňa* umyt baglar»+. 22  Soňra Isanyň ýanyna bir jynly adamy getirdiler, ol kör we laldy. Isa ony sagaltdy welin, ol gepläp we görüp başlady. 23  Bütin märeke haýran galyp: «Ol Dawudyň Ogly bolaýmasyn?» diýişdiler. 24  Fariseýler muny eşidip: «Ol jynlary jynlaryň hökümdary Beýelzebulyň* kömegi bilen kowup çykarýar»+ diýdiler. 25  Isa olaryň niýetini bilip, şeýle diýdi: «Eger bir patyşalygyň ilaty agzala bolsa, patyşalyk ýykylar. Bir şäherde ýa maşgalada bölünişik bolsa, onda ol dargar. 26  Eger Şeýtan hem Şeýtany kowup çykarýan bolsa, ol öz⁠-⁠özüne garşy gidýändir. Şeýle ýagdaýda patyşalygy durarmy? 27  Eger men jynlary Beýelzebulyň kömegi bilen kowup çykarýan bolsam, onda siziň şägirtleriňiz olary kimiň kömegi bilen kowup çykarýar? Siziň ýalňyşýandygyňyzy şägirtleriňiziň edýän işleri görkezýär. 28  Eger men jynlary Hudaýyň ruhy bilen kowup çykarýan bolsam, diýmek, Hudaýyň Patyşalygy size gelip ýetipdir, ýöne siz muňa düşünmediňiz+. 29  Eger biri güýçli adamyň öýüne girip, zadyny ogurlajak bolsa, ilki onuň el⁠-⁠aýagyny daňmazmy? Diňe şondan soň öýi talap biler. 30  Meniň tarapymy tutmadyk adam maňa garşy çykýandyr. Meniň bilen adamlary ýygnamadyk olary menden kowýandyr+. 31  Size diýýärin, adamyň islendik günäsi we gargyşy bagyşlanar, emma mukaddes ruha dil ýetirse bagyşlanmaz+. 32  Ynsan ogluna dil ýetiren adamyň günäsi bagyşlanar+, emma mukaddes ruha dil ýetiren adamyň günäsi ne häzir*, ne gelejekde bagyşlanar+. 33  Eger eken agajyň gowy bolsa, miwesi⁠-⁠de gowy bolar. Emma eken agajyň erbet* bolsa, onda miwesi hem erbet bolar. Diýmek, agaç miwesinden tanalýar+. 34  Eý alahöwrenler nesli!+ Siz erbet adam bolsaňyz⁠-⁠da, gowy zat aýdaryn öýdýäňizmi? Adamyň ýüregindäki dilindedir+. 35  Ýagşy adam gowy zatlary gürrüň berýändir, sebäbi ýüregi* ýagşylykdan doludyr. Erbet adam erbet zatlary aýdýandyr, sebäbi ýüregi erbetlikden doludyr+. 36  Men size diýýärin, adamlar her bir erbet sözi üçin Kyýamat güni* jogap berer+. 37  Hudaý aýdan sözleriňize esaslanyp, sizi ýa dogruçyl, ýa günäkär hasaplar». 38  Soňra käbir kanunçylar we fariseýler: «Mugallym, bize alamat görkez»+ diýdiler. 39  Isa olara şeýle jogap berdi: «Zalym we biwepa* nesil hemişe alamat isleýär. Emma olar Ýunus pygamberiň alamatyndan başga alamat görmez+. 40  Ýunusyň üç gije⁠-⁠gündiz uly balygyň garnynda bolşy ýaly+, Ynsan ogly⁠-⁠da üç gije⁠-⁠gündiz mazaryň içinde bolar+. 41  Kyýamat güni* Ninewiýanyň halky şu nesil bilen direlip, olary utandyrar*, sebäbi Ýunus pygamber wagyz edende, olar toba edipdiler+. Emma bärde Ýunusdan⁠-⁠da beýik biri dur+. 42  Kyýamat güni* Gündogaryň aýal patyşasy şu nesil bilen direlip, olary utandyrar*. Sebäbi ol Süleýmanyň paýhasly sözlerini diňlemek üçin ýeriň aňry ujundan gelipdi+. Emma bärde Süleýmandan⁠-⁠da beýik biri dur+. 43  Zalym ruh adamyň içinden çykyp, çölleri aýlanýar, dynç almaga ýer gözleýär, ýöne tapyp bilmeýär+. 44  Soňra ol: „Gowusy, men çykyp gaýdan öýüme dolanaýyn“ diýýär. Ol gelip, öýüň boşdugyny, arassalanyp, bezelendigini görýär. 45  Soňra gidip, özünden hem has zalym ýedi ruhy alyp gelýär⁠-⁠de, şol öýde ýaşap başlaýar. Şonda adamyň ýagdaýy öňküsinden⁠-⁠de erbetleşýär+. Şu zalym nesliň ýagdaýy⁠-⁠da şeýle bolar». 46  Isa märekä gürrüň berip durka, ejesi we doganlary geldi+. Olar Isa bilen gepleşmek üçin daşarda durdylar+. 47  Şonda oturanlaryň biri: «Ejeň bilen doganlaryň daşarda garaşyp dur. Olar seniň bilen gepleşjek bolýar» diýdi. 48  Isa bolsa: «Meniň ejem we doganlarym kim?» diýdi. 49  Soňra şägirtlerini görkezip: «Ynha meniň ejem hem doganlarym!+ 50  Gökdäki Atamyň islegini berjaý edýän adam meniň doganym, uýam hem ejemdir»+ diýdi.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: şel.
Sözme⁠-⁠söz: adyna.
Şeýtanyň bir ady.
Ýa⁠-⁠da: şu döwür. Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: çüýrük.
Sözme⁠-⁠söz: hazynasy.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: zynahor.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: ýazgarar; höküm çykarar.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: ýazgarar; höküm çykarar.