Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Mattanyň hoş habary

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Isa Mesihiň nesil daragty (1—17)

  • Isanyň dogluşy (18—25)

 • 2

  • Müneçjimler gelýär (1—12)

  • Müsüre gaçýarlar (13—15)

  • Hirodes çagalary öldürýär (16—18)

  • Nazarete dolanýarlar (19—23)

 • 3

  • Suwa çümdürýän Ýahýanyň wagzy (1—12)

  • Isa suwa çümdürilýär (13—17)

 • 4

  • Iblis Isany synaýar (1—11)

  • Isa Jelilede wagyz edip başlaýar (12—17)

  • Ilkinji şägirtler çagyrylýar (18—22)

  • Isanyň wagzy, öwredişi we adamlary sagaldyşy (23—25)

 • 5

 • 6

 • 7

  • DAGDAKY WAGYZ (1—27)

   • Adamlary ýazgarmaň (1—6)

   • Diläň, agtaryň, kakyň (7—11)

   • Altyn düzgün (12)

   • Dar gapy (13, 14)

   • Miwelerinden tanamak (15—23)

   • Gaýada we çägede gurlan öý (24—27)

  • Isanyň öwredişine haýran galýarlar (28, 29)

 • 8

  • Heýwere keselli sagalýar (1—4)

  • Ýüzbaşynyň imany (5—13)

  • Isa Kapernawumda syrkawlary sagaldýar (14—17)

  • Isanyň yzyna düşmek (18—22)

  • Isa apy⁠-⁠tupany ýatyrýar (23—27)

  • Isa jynlary doňuz sürüsine kowýar (28—34)

 • 9

  • Ysmaz adam sagalýar (1—8)

  • Isa Mattany çagyrýar (9—13)

  • Agyz beklemek meselesi (14—17)

  • Ýaýrusyň gyzy; Isanyň donuna elini degren aýal (18—26)

  • Kör we lal adam sagalýar (27—34)

  • Hasyl bol, işçi az (35—38)

 • 10

  • Isanyň 12 resuly (1—4)

  • Wagyz babatda görkezme (5—15)

  • Şägirtleri yzarlarlar (16—25)

  • Adamdan däl⁠-⁠de, Hudaýdan gorkmaly (26—31)

  • Parahatlyk däl⁠-⁠de, agzalalyk (32—39)

  • Şägirtleri kabul etmek (40—42)

 • 11

  • Isa Ýahýany öwýär (1—15)

  • Gulak asmaýan nesil (16—24)

  • Isa Atasyny şöhratlandyrýar (25—27)

  • Isanyň boýuntyrygy (28—30)

 • 12

  • Isa «Sabat gününiň Hojaýyny» (1—8)

  • Eli ysmaz adam sagalýar (9—14)

  • Hudaýyň gullukçysy (15—21)

  • Jynlar mukaddes ruh arkaly kowulýar (22—30)

  • Bagyşlanmaýan günä (31, 32)

  • Agaç miwesinden tanalýar (33—37)

  • Ýunusyň alamaty (38—42)

  • Zalym ruh yzyna dolanýar (43—45)

  • Isanyň ejesi we doganlary (46—50)

 • 13

  • PATYŞALYK BARADAKY MYSALLAR (1—52)

   • Daýhan (1—9)

   • Isa mysal getirýär (10—17)

   • Daýhan hakdaky mysaly düşündirýär (18—23)

   • Bugdaý we haşal ot (24—30)

   • Gorçisa dänesi we hamyrmaýa (31—33)

   •  Mysallar hakdaky pygamberlik ýerine ýetýär (34, 35)

   • Bugdaý we haşal ot mysalyny düşündirýär (36—43)

   • Gizlin hazyna we merjenler (44—46)

   • Tor mysaly (47—50)

   • Täze we köne hazynalar (51, 52)

  • Isany ýaşaýan şäherinde kabul etmeýärler (53—58)

 • 14

  • Ýahýanyň kellesi kesilýär (1—12)

  • Isa 5 000 adamy doýurýar (13—21)

  • Isa suwuň ýüzünden ýöreýär (22—33)

  • Genesaretdäki syrkawlar sagalýar (34—36)

 • 15

  • Ynsan taglymaty paş edilýär (1—9)

  • Haram zatlar ýürekden çykýar (10—20)

  • Finikiýaly aýalyň imany (21—28)

  • Isa syrkawlary sagaldýar (29—31)

  • Isa 4 000 adamy naharlaýar (32—39)

 • 16

  • Alamat soraýarlar (1—4)

  • Fariseýleriň we saddukeýleriň hamyrmaýasy (5—12)

  • Patyşalygyň açarlary (13—20)

   • Gaýada gurlan ýygnak (18)

  • Isanyň öljekdigi aýdylýar (21—23)

  • Hakyky şägirtler (24—28)

 • 17

  • Isanyň daş keşbi özgerýär (1—13)

  • Gorçisa dänesi ýaly iman (14—21)

  • Isanyň öljekdigi ýene⁠-⁠de aýdylýar (22, 23)

  • Balygyň agzyndaky kümüş teňňe (24—27)

 • 18

  • Patyşalykda kim iň uly bolar? (1—6)

  • Günä etdirýän zatlar (7—11)

  • Ýiten goýun mysaly (12—14)

  • Doganyň bilen ýaraşmak (15—20)

  • Rehimsiz hyzmatkär (21—35)

 • 19

  • Durmuş gurmak we aýrylyşmak (1—9)

  • Durmuş gurmazlyk sylagy (10—12)

  • Isa çagalara ak pata berýär (13—15)

  • Baý ýigidiň soragy (16—24)

  • Patyşalyk üçin geçilen zatlar (25—30)

 • 20

  • Üzümçilikde işlänlere deň hak tölenýär (1—16)

  • Isanyň öljekdigi ýene⁠-⁠de aýdylýar (17—19)

  • Patyşalykda uly orun soralýar (20—28)

   • Isanyň beren tölegi (28)

  • Iki kör adam sagalýar (29—34)

 • 21

  • Isa şähere dabaraly girýär (1—11)

  • Isa ybadathanany arassalaýar (12—17)

  • Injir agajy näletlenýär (18—22)

  • Isanyň ygtyýary şübhä goýulýar (23—27)

  • Iki ogul hakdaky mysal (28—32)

  • Ganhor bagbanlar (33—46)

   • Esasy daş zyňylýar (42)

 • 22

 • 23

  • Kanunçylar bilen fariseýleriň yzyna eýermäň (1—12)

  • Kanunçylar bilen fariseýleriň waý gününe! (13—36)

  • Isa Iýerusalim üçin aglaýar (37—39)

 • 24

  • MESIHIŇ GELMEGINIŇ ALAMATY (1—51)

   • Uruş, açlyk, ýertitreme (7)

   • Hoş habar wagyz edilýär (14)

   • Uly betbagtçylyk (21, 22)

   • Ynsan oglunyň alamaty (30)

   • Injir agajy (32—34)

   • Nuhuň günleri we häzirki döwür (37—39)

   • Oýa bolmak (42—44)

   • Wepaly hem zalym gul (45—51)

 • 25

  • MESIHIŇ GELMEGINIŇ ALAMATY (1—46)

 • 26

  • Ruhanylar Isany öldürjek bolýar (1—5)

  • Isanyň başyna ýag guýulýar (6—13)

  • Soňky Pasha baýramy we dönüklik (14—25)

  • Agşam nahary (26—30)

  • Petrusyň sözünden dänjekdigi aýdylýar (31—35)

  • Isa Getseman bagynda (36—46)

  • Isa tussag edilýär (47—56)

  • Isa Mejlisiň öňünde (57—68)

  • Petrus Isadan ýüz öwürýär (69—75)

 • 27

  • Isa Pilatusyň eline tabşyrylýar (1, 2)

  •  Iuda özüni asýar (3—10)

  • Isa Pilatusyň öňünde (11—26)

  • Isany kemsidýärler (27—31)

  • Isany pürse çüýleýärler (32—44)

  • Isanyň ölümi (45—56)

  • Isany jaýlaýarlar (57—61)

  • Mazary garawullaýarlar (62—66)

 • 28

  • Isanyň direlişi (1—10)

  • Esgerlere para berilýär (11—15)

  • Şägirt taýýarlamak tabşyrylýar (16—20)