Markus 15:1—47

15  Daň atan badyna, uly ruhanylar, ýaşulular, kanunçylar, ýagny Mejlisiň* ähli agzalary maslahatlaşdylar. Soňra Isanyň ellerini daňdylar⁠-⁠da, äkidip Pilatusyň eline tabşyrdylar+.  Pilatus: «Sen ýehudylaryň Patyşasymy?» diýip sorady+. Isa: «Aýdyşyň ýalydyr» diýip jogap berdi+.  Emma uly ruhanylar ony köp zatda aýyplaýardylar.  Pilatus ýene⁠-⁠de: «Näme üçin jogap bereňok?+ Seni köp zatda günäkärleýändiklerini eşideňokmy?»+ diýdi.  Ýöne Isa hiç zat jogap bermedi. Pilatus muňa örän geň galdy+.  Pilatus her ýyl baýramçylykda halkyň islän adamyny tussaglykdan boşadýardy+.  Şol wagt türmede gozgalaňçylaryň arasynda Barabbas atly biri bardy. Olar gozgalaň turzanlarynda, adam öldüripdiler.  Halk Pilatusyň ýanyna gelip, hemişekisi ýaly, bir jenaýatçyny boşatmagy haýyş etdi.  Pilatus olardan: «Hany aýdyň, ýehudylaryň Patyşasyny boşadaýynmy?»+ diýip sorady. 10  Pilatus uly ruhanylaryň Isa göriplik edýändigini, şonuň üçin hem tutup getirendiklerini bilýärdi+. 11  Uly ruhanylar halky yryp, Isanyň ýerine Barabbasy boşatmagy talap etdiler+. 12  Pilatus ýene⁠-⁠de halkdan: «Onda ýehudylaryň Patyşasy diýilýän adamy näme edeýin?» diýip sorady+. 13  Olar ýene⁠-⁠de: «Pürse çüýle!»+ diýip gygyrdylar. 14  Pilatus: «Näme üçin? Ol näme ýamanlyk etdi?» diýdi. Olar bolsa: «Pürse çüýle!» diýip, öňküden hem beter gygyryşdylar+. 15  Pilatus märekä ýaranjak bolup, Barabbasy boşatdy, Isany bolsa gamçyladyp, pürse çüýletmäge iberdi+. 16  Esgerler Isany howla, ýagny hökümdaryň köşgüne eltip, ähli esgerleri çagyrdylar+. 17  Olar Isanyň egnine gyrmyzy matany atdylar⁠-⁠da, tikenekden täç örüp, kellesine geýdirdiler. 18  Esgerler oňa: «Salam, ýehudylaryň Patyşasy!» diýdiler+. 19  Onuň kellesine taýak bilen urdular, oňa tüýkürdiler we öňünde dyza çöküp, baş egdiler. 20  Üstünden gülüp bolanlaryndan soň, egnindäki gyrmyzy matany aýryp, eşigini geýdirdiler we pürse çüýlemäge alyp gitdiler+. 21  Olar şähere girip gelýän kirenaly Simuna Isanyň jebir pürsüni* götertdiler. Ol Isgenderiň we Rufusyň kakasydy+. 22  Isany Galgota, ýagny Kelleçanak diýlen ýere getirdiler+. 23  Esgerler Isa mür* garylan şerap+ berjek boldular, emma ol içmedi. 24  Ony pürse çüýläp, eşiklerini paýlaşmak üçin bije atdylar+. 25  Irden sagat dokuz töweregidi*, olar Isany pürse çüýlediler. 26  Olar Isa ýöňkelýän günäni tagtanyň ýüzüne ýazdylar. Onda: «Ýehudylaryň Patyşasy»+ diýip ýazylgydy. 27  Isanyň her tarapynda bir garakçyny pürse çüýlediler: birini sagynda, beýlekisini çepinde+. 28  *—— 29  Isanyň deňinden geçip barýanlar başyny ýaýkap+, oňa sögýärdiler. Olar: «Eý ybadathanany ýykyp, üç günde saljak adam+, 30  pürsden* düşüp, özüňi halas et!» diýdiler. 31  Uly ruhanylar we kanunçylar Isanyň üstünden gülüp: «Başgalary halas edip, özüni halas edip bilmeýär+. 32  Goý, Ysraýylyň Patyşasy Mesih pürsden* düşsün. Şonda biz iman ederis»+ diýdiler. Isanyň ýanynda pürse çüýlenenler hem oňa sögýärdiler+. 33  Bütin ýer ýüzi günortan on ikiden* öýlän üçe* çenli tüm⁠-⁠garaňky boldy+. 34  Öýlän üçde* Isa batly ses bilen: «Eli, Eli, lama sabahtani?», ýagny «Alla jan, Alla jan, meni näme üçin terk etdiň?»+ diýdi. 35  Golaýda duranlaryň käbiri muny eşidip: «Serediň, Ylýasy çagyrýar» diýişdiler. 36  Olaryň biri ylgap bardy⁠-⁠da, pagtany* alyp, turşy şeraba batyrdy. Ony taýaga gysdyryp, Isanyň agzyna tutdy⁠-⁠da+: «Duruň bakaly. Hany, göreli, Ylýas aşak düşürmäge gelermikä?» diýdi. 37  Emma Isa batly ses bilen gygyryp jan berdi+. 38  Şonda ybadathanada mukaddes otagyň tutusy+ ýokardan aşaklygyna ýyrtylyp, ikä bölündi+. 39  Golaýda duran serkerde Isa jan berende nämeleriň bolandygyny görüp: «Dogrudanam, ol Hudaýyň Ogly eken»+ diýdi. 40  Aýallar hem bolýan zatlara uzakdan seredip durdylar. Olaryň arasynda magdalaly Merýem, kiçi Ýakup bilen Ýusesiň ejesi Merýem we Selime bardy+. 41  Olar Isa Jeliledekä ýanyndan aýrylman hyzmat ederdiler+. Ol ýerde Isa bilen Iýerusalime gelen başga⁠-⁠da köp aýallar bardy. 42  Şol gün Sabat gününe* taýýarlyk görülýärdi. Agşamara 43  Mejlisiň abraýly agzasy arimatiýaly Ýusup geldi. Ol Hudaýyň Patyşalygynyň gelmegine garaşýardy. Ol batyrgaýlyk bilen Pilatusyň ýanyna baryp, Isanyň jesedini sorady+. 44  Pilatus Isanyň eýýäm ölendigini eşidip, geň galdy we anyklamak üçin serkerdeden sorady. 45  Pilatus Isanyň ölendigine göz ýetirensoň, jesedi Ýusuba berdi. 46  Ýusup nepis* mata satyn aldy. Ol Isanyň jesedini pürsden düşürip, şol mata dolady. Soňra ony gaýada oýulyp ýasalan mazarda jaýlady⁠-⁠da, agzyna daş goýdy+. 47  Emma magdalaly Merýem bilen Ýusesiň ejesi Merýem onuň mazaryna seredip oturdylar+.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: Şol wagt üçünji sagatdy.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: altynjy sagatdan.
Sözme⁠-⁠söz: dokuzynjy sagada.
Sözme⁠-⁠söz: Dokuzynjy sagatda.
Ýa⁠-⁠da: gubkany.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: zygyr. Sözlüge serediň.