Markus 10:1—52

  • Nika we aýrylyşmak (1—12)

  • Isa çagalara ak pata berýär (13—16)

  • Baý adamyň soragy (17—25)

  • Patyşalyk üçin geçilen zatlar (26—31)

  • Isanyň öljekdigi ýene⁠-⁠de aýdylýar (32—34)

  • Ýakup bilen Ýahýanyň haýyşy (35—45)

    • Isanyň tölegi (45)

  • Bartymaýyň gözi açylýar (46—52)

10  Soňra Isa Iordandan geçip, Ýahudanyň çäklerine bardy. Şonda ýanyna ýene⁠-⁠de märeke ýygnandy, ol hem hemişekisi ýaly adamlara öwredip başlady+.  Fariseýler bolsa Isany synamak üçin: «Erkek adama aýaly bilen aýrylyşmaga rugsat berilýärmi?»+ diýip soradylar.  Isa: «Musa pygamber size nähili tabşyryk berdi?» diýip sorady.  Olar: «Musa aýala talak hatyny berip, aýrylyşmaga rugsat berýär»+ diýdiler.  Isa olara: «Siziň doňýürek bolanyňyz üçin, Musa şeýle tabşyryk berdi+.  Emma Alla ilkibaşda ynsany „erkek we aýal edip ýaratdy+.  Şol sebäpli erkek adam ene⁠-⁠atasyny goýup+,  aýaly bilen bir beden bolar“+. Indi olar iki däl, bir bedendir.  Şeýlelikde, Hudaýyň goşanyny* ynsan aýyrmasyn»+ diýdi. 10  Olar öýe giren badyna, şägirtleri Isa sorag berip başladylar. 11  Isa: «Biri aýaly bilen aýrylyşyp, başga birine öýlense, aýalyna garşy zyna edýändir+. 12  Eger aýal hem äri bilen aýrylyşyp, başga birine durmuşa çyksa, zyna edýändir»+ diýdi. 13  Adamlar çagalaryny Isanyň ýanyna getirip, olara elini goýmagyny haýyş etjek boldular, emma şägirtleri olara käýediler+. 14  Isa muny görende, şägirtlerine gahary gelip: «Çagalary saklamaň, goý, ýanyma gelsinler. Olara degmäň, sebäbi Hudaýyň Patyşalygy çagalar ýaly adamlaryňkydyr+. 15  Size hakykaty aýdýaryn, Hudaýyň Patyşalygyny çaga ýaly kabul etmeseňiz, oňa asla girip bilmersiňiz»+ diýdi. 16  Soňra ol çagalary gujaklap, olara elini goýup ak pata berdi+. 17  Isa ol ýerden gaýdyp barýarka, bir adam ylgap geldi⁠-⁠de, dyza çöküp: «Ýagşy Mugallym, ebedi ýaşaýşy miras almak üçin näme etmeli?»+ diýip sorady. 18  Isa oňa: «Näme üçin maňa ýagşy diýýärsiň? Hudaýdan başga hiç kim ýagşy däldir+. 19  Sen: „Adam öldürme+, zyna etme+, ogurlyk etme+, ýalan şaýatlyk etme+, aldama+, ene⁠-⁠ataňa hormat goý“+ diýen tabşyryklary bilýänsiň» diýdi. 20  Ol: «Mugallym, men olaryň ählisini çagalygymdan bäri berjaý edýärin» diýdi. 21  Ol Isanyň göwnünden turdy, şonuň üçin oňa mähirli seredip: «Saňa birje zat ýetenok. Bar, ähli zadyňy sat⁠-⁠da, garyplara paýla, şonda gökde baýlygyň bolar. Soňra gel⁠-⁠de, şägirdim bol»+ diýdi. 22  Ol muňa gynanyp, tukat bolup gitdi, sebäbi mal⁠-⁠mülki köpdi+. 23  Isa daş⁠-⁠töweregine seredip, şägirtlerine: «Baý adama Hudaýyň Patyşalygyna girmek örän kyn bolar»+ diýdi. 24  Şägirtleri muňa geň galdylar. Şonda Isa: «Balalarym, Hudaýyň Patyşalygyna girmek nähili kyn! 25  Düýäniň iňňäniň gözünden geçmegi baý adamyň Hudaýyň Patyşalygyna girmeginden aňsatdyr»+ diýdi. 26  Olar muňa hasam geň galyp, ondan*: «Onda kim halas bolar?»+ diýip soradylar. 27  Isa olaryň gözlerine seredip: «Adamlar muny başarmaz, ýöne Hudaý ähli zady başarýar»+ diýdi. 28  Şonda Petrus: «Biz ähli zadymyzy goýup, yzyňa düşdük»+ diýdi. 29  Isa: «Size hakykaty aýdýaryn, meniň hatyram üçin, hoş habaryň hatyrasy üçin öýüni, doganlaryny, uýalaryny, ene⁠-⁠atasyny, çagalaryny ýa⁠-⁠da melleklerini taşlan adam+ 30  häzirki yzarlamalara garamazdan+, 100 esse köp öýleri, doganlary, uýalary, ejeleri, çagalary, mellekleri alar, gelejekde* bolsa ebedi ýaşaýşa gowşar. 31  Emma ilkinjileriň köpüsi soňky, soňkular bolsa ilkinji bolar»+ diýdi. 32  Indi olar Iýerusalime tarap ýola düşdüler. Isa hemmeleriň öňünden barýardy. Şägirtleri muňa haýran galdy, yzyndan barýan adamlar bolsa gorkup başlady. Şol sebäpli Isa ýene⁠-⁠de 12 resulyny bir gyra çekip, özüne boljak zatlary düşündirip başlady+: 33  «Biz Iýerusalime barýarys. Ynsan ogly uly ruhanylaryň we kanunçylaryň eline berler, ol ölüme höküm edilip, başga milletleriň eline tabşyrylar. 34  Şonda onuň üstünden gülerler, tüýkürerler, gamçylarlar we öldürerler, emma ol üç günden direler»+. 35  Zebedeýiň ogullary Ýakup bilen Ýahýa+ Isanyň ýanyna gelip: «Mugallym, biziň bir haýyşymyz bar»+ diýdiler. 36  Ol: «Näme haýyşyňyz bar?» diýdi. 37  Olar: «Patyşalygyňda birimize sag tarapyňda, beýlekimize çep tarapyňda oturmaga rugsat et»+ diýdiler. 38  Isa olardan: «Siz näme soraýanyňyzy bilmeýärsiňiz. Meniň içýän käsämden içip bilersiňizmi? Meniňki ýaly görgüleri görmäge taýýarmy?*»+ diýip sorady. 39  Olar: «Hawa» diýdiler. Isa olara: «Siz meniň käsämden içersiňiz, başdan geçirjek zatlarymy başyňyzdan geçirersiňiz+. 40  Ýöne sag ýa⁠-⁠da çep tarapymda kimiň oturjakdygyny men däl, Atam çözýär» diýdi. 41  Beýleki on şägirt muny eşidende, Ýakup bilen Ýahýa gaharlandylar+. 42  Isa şägirtlerini çagyryp: «Bilýän bolsaňyz, baştutanlar we wezipeli adamlar halkyň üstünden agalyk edýär+. 43  Emma siz beýle etmeli däl. Araňyzda uly bolmak isleýän beýlekilere hyzmat etmeli+. 44  Araňyzda uly wezipäni eýelemek isleýän hemmeleriň guly bolmaly. 45  Ynsan ogly⁠-⁠da özüne hyzmat etdirmek üçin däl, hyzmat etmek+ we köpleriň ugrunda janyny töleg hökmünde bermek üçin geldi»+ diýdi. 46  Soňra olar Ýerihona geldiler. Isa bilen şägirtleri we märeke Ýerihondan çykyp gelýärkäler, ýoluň gyrasynda dilegçilik edip oturan Bartymaý (Tymaýyň ogly) atly kör adamy gördüler+. 47  Ol nazaretli Isanyň geçip barýandygyny eşidende: «Dawut Ogly+, maňa rehim et!»+ diýip gygyryp başlady. 48  Şonda adamlar oňa käýäp, dymyp oturmagy tabşyrdylar. Emma ol: «Dawut Ogly, maňa rehim et!» diýip, öňküdenem beter gygyrdy. 49  Isa aýak çekip: «Kör adamy ýanyma çagyryň» diýdi. Olar kör adamy çagyryp: «Tur, gorkma! Ol seni çagyrýar» diýdiler. 50  Ol donuny çykaryp zyňdy⁠-⁠da, ýerinden galyp, Isanyň ýanyna bardy. 51  Isa: «Saňa näme kömek edeýin?» diýdi. Kör adam: «Mugallym*, gözlerimi açaý!» diýdi. 52  Isa: «Seni imanyň sagaltdy, gaýdyber»+ diýdi. Şol bada körüň gözi açylyp+, Isanyň yzyna düşüp gitdi.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: bir boýuntyryga salanyny.
Başga manysy: biri⁠-⁠birinden.
Ýa⁠-⁠da: gelejekki döwürde. Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: Meniň suwa çümdürilişim ýaly suwa çümdürilip bilersiňizmi?
Sözme⁠-⁠söz: Rabboni.