Luka 8:1—56

  • Isanyň yzyna düşen aýallar (1—3)

  • Daýhan hakdaky mysal (4—8)

  • Isa mysallary ulanýar (9, 10)

  • Daýhan hakdaky mysal (11—15)

  • Çyranyň üsti ýapylmaýar (16—18)

  • Isanyň ejesi we doganlary (19—21)

  • Isa apy⁠-⁠tupany ýatyrýar (22—25)

  • Isa jynlary doňuzlara kowýar (26—39)

  • Ýaýrusyň gyzy; Isanyň donuna elini degren aýal (40—56)

8  Biraz wagtdan Isa şäher⁠-⁠şäher, oba⁠-⁠oba aýlanyp, Hudaýyň Patyşalygy baradaky hoş habary wagyz edip başlady+. Isanyň ýanynda 12 resuly,  içinden jyn çykan we keselden sagalan aýallar bardy. Şeýle⁠-⁠de içinden ýedi jyn çykan magdalaly diýilýän Merýem hem⁠-⁠de  Hirodesiň öýüniň gözegçisi Huzanyň aýaly Ýanna+ we Suzanna bardy. Olar hiç zadyny gaýgyrman Isa hyzmat edýärdiler+.  Isanyň ýanyna ençeme şäherlerden adamlar geldi, şonda uly märeke ýygnandy. Isa şeýle mysal getirdi+:  «Bir daýhan ekin ekmäge gidýär. Ol tohum sepdi. Tohumlaryň käbiri ýoluň gyrasyna düşdi, adamlar olary depeläp geçdi, guşlar bolsa iýip gitdi+.  Käbir tohumlar daşlyk topraga düşdi, olar gögerip çykdy, ýöne suwsuzlykdan ýaňa gurady+.  Käbir tohumlar ýandaklaryň arasyna düşdi, ýandaklar tohum bilen bile ösüp, olary bogdy+.  Käbiri bolsa mes topraga düşdi, olar gögerip, 100 esse hasyl berdi»+. Soňra Isa batly ses bilen: «Goý, gulagy bar adam eşitsin!»+ diýdi.  Şägirtler bolsa Isadan mysalyň manysyny soradylar+. 10  Ol şeýle diýdi: «Hudaý size gökdäki Patyşalygynyň mukaddes syryny düşündirýär. Başgalar üçin bolsa aýdan zatlarym ýöne bir mysal bolup galýar+. Olar seretse⁠-⁠de, görmeýärler, eşitse⁠-⁠de, düşünmeýärler+. 11  Ine mysalyň manysy: tohum Hudaýyň sözüdir+. 12  Ýoluň gyrasyna düşen tohumlar sözi eşiden adamlardyr. Emma Iblis gelip, olaryň iman etmezligi we halas bolmazlygy üçin ýüregindäki sözi sogrup alýar+. 13  Daşlaryň arasyna düşen tohumlar bolsa sözi eşidenlerinde, şatlyk bilen kabul edýän adamlardyr. Tohum olaryň ýüreginde kök urmansoň, az wagtlyk iman edýärler we synaga düşende imandan dänýärler+. 14  Ýandaklaryň arasyna düşen tohumlar sözi eşidýän, emma durmuşyň gaýgy⁠-⁠aladalary sebäpli ünsi sowulýan we baýlyga+, keýpi⁠-⁠sapa kowalaşýan+ adamlardyr. Şol zatlar sözi bogup, hasyl bermeýär+. 15  Mes topraga düşen tohum sözi eşidýän päk ýürekli adamlardyr+. Olar sözi ýürekden kabul edip, kynçylyklara çydap hasyl berýärler+. 16  Adamlar çyrany ýakyp, sebediň ýa⁠-⁠da stoluň* aşagynda däl⁠-⁠de, öýe girenlere yşyk berer ýaly şemdanyň üstünde goýýarlar+. 17  Üsti açylmajak gizlin zat ýokdur. Näçe gizlin saklansa⁠-⁠da, bilinmejek zat ýokdur+. 18  Şonuň üçin aýdýan zatlarymy ünsli diňläň, sebäbi kimde bar bolsa, oňa has köp berler+, kimde ýok bolsa, bardyr öýdýän zady⁠-⁠da elinden alnar»+. 19  Isanyň ejesi bilen doganlary+ ony görmäge geldiler. Ýöne adam köp bolansoň, öýe girip bilmediler+. 20  Şonda: «Ejeň bilen doganlaryň daşarda garaşyp dur, seni görmäge gelipdirler» diýdiler. 21  Isa: «Kim Hudaýyň sözüni diňläp, berjaý etse, ol meniň ejem we doganlarymdyr»+ diýdi. 22  Bir gün Isa şägirtleri bilen gaýyga münüp: «Deňziň beýleki kenaryna geçeliň» diýdi. Olar gaýykda ýüzüp gitdiler+. 23  Ýüzüp barýarkalar, Isa uklap galdy. Şonda deňizde güýçli tupan turdy, olar howply ýagdaýa düşdi, sebäbi gaýyk suwdan dolup barýardy+. 24  Şägirtler Isany oýaryp: «Mugallym, Mugallym, gark bolup barýarys!» diýdiler. Ol ýerinden turup, ýele we tolkunlara käýedi welin, tupan ýatyp, ümsümlik boldy+. 25  Soňra Isa şägirtlerine: «Hany siziň imanyňyz?» diýdi. Olar bolsa haýran galyp, gorkudan ýaňa biri⁠-⁠birine: «Bu kimkä? Ol ýele⁠-⁠de, deňze⁠-⁠de buýruk berýär, olar hem gulak asýar» diýişdiler+. 26  Isa şägirtleri bilen Jeliläniň beýleki tarapynda ýerleşýän Gerasena welaýatyna bardy+. 27  Isa gaýykdan düşen badyna, öňünden jynly adam çykdy. Ol golaýdaky şäherleriň birinde ýaşaýardy. Emma ol köp wagtdan bäri öýüne barman, mazarçylykda egin⁠-⁠eşiksiz gezip ýördi+. 28  Ol Isanyň öňünde dyza çöküp, batly ses bilen: «Eý Allatagalanyň Ogly, Isa! Meniň bilen näme işiň bar? Ýalbarýaryn, meni gynama»+ diýdi. 29  Isa jyna onuň içinden çykmagy buýurdy. Jyn gaýta⁠-⁠gaýta* adamyň tutgaýyny tutdurýardy+. Şonda ony gandallap, zynjyr bilen daňýardylar we garawullap oturýardylar. Emma ol gandallary döwüp, zynjyrlary üzüp, jynyň güýji bilen çola ýere gaçyp giderdi. 30  Isa ondan: «Adyň näme?» diýip sorady. Ol: «Goşun*» diýip jogap berdi, sebäbi onuň içine köp jyn giripdi. 31  Jynlar Isadan düýpsüz çuňluga kowma diýip ýalbardylar+. 32  Golaýdaky baýyrlykda doňuz+ sürüsini bakýardylar. Jynlar Isa ýalbaryp, doňuzlaryň içine girmäge rugsat soradylar. Isa hem rugsat berdi+. 33  Jynlar adamdan çykyp, doňuzlaryň içine girdiler. Şonda tutuş süri dazyrdaşyp, uçut gaýadan deňze böküp gark boldular. 34  Çopanlar bolan zatlary görüp, gaçyp gitdiler we muny şäherlere, obalara habar berdiler. 35  Adamlar bolan wakany görmek üçin Isanyň ýanyna geldiler. Olar içinden jyn çykan adamyň egin⁠-⁠eşiklidigini, akyl⁠-⁠huşunyň ýerindedigini görüp, juda gorkdular. Ol Isanyň ýanynda otyrdy. 36  Bolan zatlary görenler şäherden gelenlere jynly adamyň nädip sagalandygyny gürrüň berdiler. 37  Gerasena welaýatyndan gelen adamlaryň ählisi Isadan başga ýere gitmegi haýyş etdiler, sebäbi örän gorkupdylar. Isa gaýyga münüp, ol ýerden gitjek bolanda, 38  içinden jyn çykan adam ýalbaryp, ýany bilen alyp gitmegini haýyş etdi. Ýöne Isa rugsat bermän+: 39  «Bar, öýüňe gaýt, Hudaýyň saňa eden ýagşylygyny hemmelere gürrüň ber» diýdi. Ol şähere aýlanyp, Isanyň eden ýagşylygyny hemmelere gürrüň berdi. 40  Isa Jelilä gelende, adamlar mähir bilen garşy aldylar, sebäbi hemmeler oňa garaşýardy+. 41  Şonda Ýaýrus atly sinagoga ýolbaşçysy Isanyň ýanyna gelip, aýagyna ýykyldy⁠-⁠da, öýüne barmagy haýyş etdi+. 42  Sebäbi onuň 12 ýaşly ýekeje gyzy ölüm ýassygynda ýatyrdy. Isa gidip barýarka, märeke ony dumly⁠-⁠duşdan gysýardy. 43  Şol ýerde 12 ýyl bäri gan akma keselinden+ ejir çekýän bir aýal bardy. Ol hiç zatdan haýyr tapmandy+. 44  Aýal Isanyň arkasyndan gelip, donunyň etegine+ elini degirdi welin, şol bada gan akmasy kesildi. 45  Şonda Isa: «Maňa kim elini degirdi?» diýdi. Hiç kim boýun almansoň, Petrus: «Mugallym, daşyň adamdan doly, seni gysyp barýar» diýdi+. 46  Isa bolsa: «Biri maňa elini degirdi, sebäbi özümden güýjüň çykanyny duýdum»+ diýdi. 47  Aýal Isanyň bilendigine düşünip, gorkudan ýaňa titräp, öňünde dyza çökdi. Ol hemmeleriň öňünde näme üçin oňa elini degrendigini we dessine sagalandygyny gürrüň berdi. 48  Isa: «Gyzym, seni imanyň sagaltdy. Sag⁠-⁠aman gaýt»+ diýdi. 49  Isa gepläp durka, sinagoga ýolbaşçysynyň öýünden bir adam gelip, Ýaýrusa: «Gyzyň aradan çykdy. Mugallymy alada goýup oturma» diýdi+. 50  Isa onuň aýdanlaryny eşidip, Ýaýrusa: «Gorkma, diňe iman et! Gyzyň ýaşar»+ diýdi. 51  Isa onuň öýüne gelip, içeri diňe Petrusy, Ýahýany, Ýakuby we gyzyň ene⁠-⁠atasyny saldy. 52  Adamlar gyzyň ölendigine zaryn⁠-⁠zaryn aglaşyp, gursaklaryna urýardylar. Isa olara: «Aglamaň+, gyzjagaz ölenok, uklap ýatyr»+ diýdi. 53  Olar Isany ýaňsylap, üstünden gülüp başladylar, sebäbi gyzyň ölendigini bilýärdiler. 54  Isa gyzjagazyň elinden tutup: «Gyzjagaz, tur!»+ diýdi. 55  Şol bada gyz direlip*+, ýerinden turdy+. Isa gyzy naharlamagy tabşyrdy. 56  Gyzyň ene⁠-⁠atasy muňa örän begendi. Emma Isa bolan wakany hiç kime gürrüň bermezligi tabşyrdy+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: krowatyň.
Başga manysy: köp wagtdan bäri.
Sözme⁠-⁠söz: Legion.
Ýa⁠-⁠da: gyza ýaşaýyş güýji gaýdyp gelip.