Luka 5:1—39

  • Gudrat bilen balyk tutulýar; ilkinji şägirtler (1—11)

  • Heýwere keselli sagalýar (12—16)

  • Isa ysmaz adamy sagaldýar (17—26)

  • Isa Lewini çagyrýar (27—32)

  • Agyz beklemek meselesi (33—39)

5  Bir gezek Isa Genesaret kölüniň*+ ýakasynda Hudaýyň sözüni öwredip durka, märeke her tarapdan gysyp başlady.  Şonda Isa kenaryň ýakasynda iki gaýyk gördi. Balykçylar hem gaýykdan düşüp, torlaryny ýuwup durdylar+.  Isa gaýyklaryň birine münüp, kenardan biraz uzagrak ýüzmegi haýyş etdi. Gaýyk Simunyňkydy. Soňra Isa gaýykda oturyp, halka öwredip başlady.  Isa sözüni tamamlap, Simuna: «Deňziň çuň ýerine ýüzüp, torlaryňy taşla» diýdi.  Simun bolsa: «Mugallym, bütin gije jan etsegem, hiç zat tutup bilmedik+. Ýöne sen aýdaňsoň torlarymy suwa taşlaýaryn» diýdi.  Torlaryny taşlanlarynda, şeýle köp balyk düşdi welin, torlary ýyrtylyp başlady+.  Şonda olar ellerini galgadyp beýleki gaýykdaky balykçylary kömege çagyrdylar. Olaryň iki gaýygy⁠-⁠da balykdan doldy, gaýyklar tas suwa çümüpdi.  Simun Petrus muny görende, Isanyň öňünde dyza çöküp: «Halypam, men bir günäli adam, ýanyňda ýöremäge mynasyp däl» diýdi.  Sebäbi Simun bilen gaýykdakylaryň ählisi tora köp balygyň düşendigini görüp haýran galdylar. 10  Simunyň ýanyndaky balykçylar, ýagny Zebedeýiň ogullary Ýakup bilen Ýahýa+ hem haýran galdy. Isa Simuna: «Gorkma, mundan beýläk adam tutýan balykçy bolarsyň» diýdi+. 11  Şeýlelikde, olar gaýyklaryny kenara çykaryp, bar zadyny taşlap, Isanyň yzyna düşdüler+. 12  Isa bir şähere baranda tutuş endamy heýwere keselli adam ýanyna geldi. Ol Isanyň öňünde ýüzin ýykyldy⁠-⁠da, ýalbaryp: «Agam, sen isleseň, meni sagaldyp bilersiň» diýdi+. 13  Isa elini degrip: «Elbetde, isleýärin!» diýdi. Ol heýwere keselinden şol bada sagalyp, tämiz boldy+. 14  Isa oňa hiç kime aýtmazlygy tabşyryp: «Ýöne baryp, ruhana görün. Musanyň tämizlenmek baradaky tabşyrygyna görä gurbanlyk ber+. Goý, ruhanylar sagalandygyňy görsün»+ diýdi. 15  Emma Isa baradaky gürrüňler hemme ýere ýaýrady. Adamlar diňlemek we keselinden sagalmak üçin ýanyna gelýärdiler+. 16  Isa bolsa Hudaýa doga etmek üçin köplenç çola ýere gidýärdi. 17  Bir gün Isa adamlara öwredip otyrdy. Halkyň arasynda Jeliläniň, Ýahudanyň obalaryndan we Iýerusalimden gelen fariseýler*, Töwrady öwredýän mugallymlar bardy. Ýehowa* syrkawlary sagaltmak üçin Isa güýç berýärdi+. 18  Adamlar bir ysmaz ýatan adamy Isanyň ýanyna eltjek boldular+. 19  Emma adam köp bolansoň, olar öýe girip bilmediler. Olar jaýyň üstüne çykyp, üçegini açdylar⁠-⁠da, ysmazy düşegi bilen märekäniň ortasynda oturan Isanyň öňüne düşürdiler. 20  Isa olaryň imanyny görüp, ysmaz adama: «Günäleriň bagyşlandy»+ diýdi. 21  Şonda kanunçylar bilen fariseýler*: «Hudaýdan başga günäleri bagyşlap bilýän barmy?+ Hudaýa dil ýetirer ýaly, ol kim bolupdyr?» diýişdiler. 22  Isa olaryň pikirini bilip: «Siz näme üçin erbet pikir edýärsiňiz? 23  Siziň pikiriňizçe: „Günäleriň bagyşlandy“ diýmek aňsatmy ýa⁠-⁠da „Tur, ýöre!“ diýmek? 24  Emma siz Ynsan oglunyň günäleri bagyşlamaga ygtyýarynyň bardygyna düşünmegiňiz üçin...» diýip, ysmaz adama: «Saňa diýýärin, tur, düşegiňi alyp, öýüňe gaýt»+ diýdi. 25  Ol hemmeleriň gözüniň alnynda ýerinden turup, düşegini aldy⁠-⁠da, Hudaýy şöhratlandyryp, öýüne gaýtdy. 26  Adamlar muňa haýran galyp, Hudaýy şöhratlandyrdylar we gorkudan ýaňa: «Beýle zady heniz görmändik» diýişdiler. 27  Şondan soň Isa ýoldan geçip barýarka, salgythanada oturan Lewi* salgytçyny görüp: «Meniň yzyma düş»+ diýdi. 28  Ol hem ýerinden turdy⁠-⁠da, ähli zadyny taşlap, Isanyň yzyna düşdi. 29  Şonda salgytçy Lewi Isany myhmançylyga çagyryp, öýünde uly oturyşyk gurnady. Saçak başynda oturanlaryň arasynda köp salgytçylar hem bardy+. 30  Fariseýler bilen kanunçylar hüňürdeşip, Isanyň şägirtlerine: «Siz näme üçin salgytçylar we günäkärler bilen iýip içýäňiz?» diýdiler+. 31  Isa olara: «Lukman sag adama däl, syrkawa gerek+. 32  Men hudaýhon* adamlary däl⁠-⁠de, günäkärleri toba etdirmäge geldim»+ diýdi. 33  Adamlar Isa: «Ýahýanyň we fariseýleriň şägirtleri häli⁠-⁠şindi agyz bekleýärler, Hudaýa ýalbaryp doga edýärler. Seniň şägirtleriň bolsa iýip⁠-⁠içip ýörler» diýdiler+. 34  Isa: «Öýlenýän ýigit ýanlarynda bolsa, dostlaryna agyz bekledip bilersiňizmi? 35  Emma öýlenýän ýigit+ dostlaryndan aýra düşer. Şonda olar agyz beklärler»+ diýdi. 36  Isa olara şeýle mysal getirdi: «Hiç kim täze dondan gyrkyp alyp, köne dona ýama salmaz. Eger şeýle etse, onda täze ýama köne dony ýyrtar. Täze dondan alnan ýama köne dona gelişmez+. 37  Şeýle⁠-⁠de hiç kim täze şeraby köne meşiklere guýmaýar. Eger guýaýsa, meşikler ýyrtylyp, şerap döküler, meşikler hem zaýalanar. 38  Adamlar täze şeraby täze meşiklere guýýarlar. 39  Köne şeraby içip gören adam täze şeraby içesi gelmez. Ol: „Köne şerap gowy eken“ diýer».

Çykgytlar

Jelile deňziniň başga ady.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Mattanyň başga ady.
Ýa⁠-⁠da: halal; dogry; dogruçyl.