Luka 4:1—44

  • Iblis Isany synaýar (1—13)

  • Isa Jelilede wagyz edýär (14, 15)

  • Isa Nazaretde kabul edilmeýär (16—30)

  • Kapernawumdaky sinagogada (31—37)

  • Simunyň gaýynenesi we başgalar sagalýar (38—41)

  • Märeke Isany gözläp tapýar (42—44)

4  Isa mukaddes ruhdan dolup, Iordan derýasyndan gaýdyp geldi, soňra ruhuň täsiri bilen çöle gitdi+.  Isa 40 gün çölde boldy, şonda Iblis ony synamaga geldi+. Isa hiç zat iýip içmänsoň ajykdy.  Iblis: «Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, daşy çörege öwür» diýdi.  Emma Isa şeýle jogap berdi: «„Adam diňe çörek bilen ýaşamaly däldir“ diýip ýazylgy»+.  Iblis Isany bir daga çykaryp, göz açyp⁠-⁠ýumasy salymda ýer ýüzündäki ähli patyşalyklary görkezdi+.  Iblis: «Men ähli patyşalyklary we olaryň şan⁠-⁠şöhratyny saňa bererin, sebäbi olar maňa berildi. Men olary kime bermek islesem, şoňa⁠-⁠da berýärin+.  Eger maňa sežde etseň, ählisi seniňki bolar» diýdi.  Isa şeýle jogap berdi: «„Ýehowa* Hudaýyňa sežde etmeli, diňe oňa gulluk* etmeli“ diýip ýazylgy»+.  Iblis Isany Iýerusalime alyp gitdi we ybadathananyň diwarynyň üstüne* çykaryp, şeýle diýdi: «Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, özüňi aşak zyň+. 10  Sebäbi: „Ol perişdelerine seni halas etmegi buýrar. 11  Aýaklaryň daşa degmez ýaly, olar seni ellerinde göterer“ diýip ýazylgy»+. 12  Isa şeýle jogap berdi: «„Ýehowa* Hudaýyňy synama“ diýip ýazylgy»+. 13  Iblis Isany synandan soňra ýanyndan gidip, amatly pursada garaşdy+. 14  Isa mukaddes ruhuň täsiri bilen Jelilä geldi+. Isa hakda ýagşy gürrüňler daş⁠-⁠töwerege ýaýrady. 15  Ol sinagogalarda* öwredip başlady we ähli adamlaryň öwgüsini gazandy. 16  Şondan soň Isa önüp⁠-⁠ösen şäheri Nazarete geldi+. Ol hemişekisi ýaly Sabat güni* sinagoga baryp+, Hudaýyň sözüni okamak üçin ýerinden turdy. 17  Isa Işaýa pygamberiň golýazmasyny berdiler. Ol golýazmany açyp, şu sözleri tapyp okady: 18  «Meniň üstüme Ýehowanyň* ruhy indi. Ol maňa garyplara hoş habary aýtmagy tabşyrdy. Ýesirlere azat boljagyny wagyz etmäge, körleriň gözüni açmaga, ezilenleri erkinlige çykarmaga+, 19  Ýehowanyň* rehim edýän döwri barada aýtmaga iberdi»+. 20  Soňra ol golýazmany düýrläp, hyzmatça berdi⁠-⁠de, ýerine geçip oturdy. Sinagogada oturanlar oňa gözüni aýyrman seredýärdiler. 21  Şonda ol: «Şu gün eşiden sözleriňiz ýerine ýetdi» diýdi+. 22  Adamlaryň hemmesi Isany öwüp başladylar, onuň ýakymly sözlerine+ haýran galyp: «Ol Ýusubyň ogly dälmi?»+ diýişdiler. 23  Isa olara: «Elbetde, siz maňa: „Eý lukman, ilki özüňi sagalt. Biz Kapernawumda+ eden gudratlaryň hakda eşitdik, olary bärde⁠-⁠de, ýaşaýan şäheriňde⁠-⁠de görkez“ diýersiňiz. 24  Size hakykaty aýdýaryn, dogduk mekanynda pygamberiň gadyry bilinmez+. 25  Meselem, Ylýas pygamberiň ýaşan döwründe Ysraýylda dul aýal köpdi. Üç ýarym ýyllap ýagyş ýagman, tutuş ýurtda güýçli açlyk boldy+. 26  Emma Hudaý Ylýasy Ysraýyldaky dul aýallaryň öýüne däl⁠-⁠de, Sidon ýurdundaky Sareptada ýaşaýan dul aýalyň öýüne iberdi+. 27  Şeýle⁠-⁠de Alyşa pygamberiň döwründe Ysraýylda heýwere* keselli adamlar köpdi. Emma diňe siriýaly Nagyman sagaldy»+ diýdi. 28  Sinagogada oturanlar muny eşidip gahar⁠-⁠gazaba mündüler+. 29  Olar ýerinden turup, Isa topuldylar we şäherden çykardylar. Şäher dagyň üstünde gurlupdy. Adamlar Isany dagyň gyrasyna eltip, aşak zyňjak boldular. 30  Emma Isa adamlaryň arasyndan geçip, ýoluny dowam etdi+. 31  Isa Jeliledäki Kapernawum şäherine baryp, Sabat günleri adamlara öwredýärdi+. 32  Olar Isanyň öwredişine haýran galýardylar+, sebäbi ol ygtyýarly adam ýaly gepleýärdi. 33  Sinagogada jynly adam bardy. Ol batly ses bilen+: 34  «Eý nazaretli Isa+, biziň bilen näme işiň bar? Bizi ýok etmäge geldiňmi? Men bilýän, sen Hudaýyň Mukaddesi!»+ diýdi. 35  Isa jyna käýäp: «Kes sesiňi, çyk içinden!» diýdi. Jyn hemmeleriň gözüniň alnynda adamy ýere pylçap urdy, ýöne hiç hili zyýan ýetirmän içinden çykdy. 36  Hemmeler haýran galyp: «Onuň gepleýşine serediň! Ol şeýle güýçli hem ygtyýarly welin, jynlar tabyn bolup, adamlardan çykýar» diýişdiler. 37  Şeýlelikde, Isa hakdaky gürrüňler ýurduň ähli ýerine ýaýrady. 38  Isa sinagogadan çykyp, Simunyň öýüne geldi. Simunyň gaýynenesiniň güýçli gyzgyny galyp ýatyrdy. Şonda Isadan kömek etmegi haýyş etdiler+. 39  Isa syrkawyň ýanyna baryp, gyzgynyny aýyrdy. Ol şol bada sagalyp ýerinden turdy⁠-⁠da, myhmanlara hyzmat edip başlady. 40  Gün ýaşanda, halk Isanyň ýanyna dürli keselli adamlary getirdi. Isa olaryň hersiniň üstüne elini goýup sagaldýardy+. 41  Adamlaryň içinden çykýan jynlar: «Sen Hudaýyň Ogly»+ diýip gygyrýardylar. Isa bolsa käýäp, olara geplemäge rugsat bermeýärdi+, sebäbi olar Isanyň Mesihdigini bilýärdi+. 42  Daň atanda, Isa şol ýerden gaýdyp, çola ýere gitdi+. Adamlar ony gözläp başlady. Olar Isany tapyp, başga ýere gitme diýip haýyş etdiler. 43  Isa olara: «Men Hudaýyň Patyşalygy baradaky hoş habary başga şäherlerde⁠-⁠de wagyz etmeli, sebäbi men şonuň üçin geldim»+ diýdi. 44  Şeýlelikde, Isa Ýahudanyň sinagogalarynda wagyz etmäge gitdi.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: mukaddes gulluk.
Ýa⁠-⁠da: küňresine; çür depesine.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.