Luka 3:1—38

  • Ýahýa gullugyna başlaýar (1, 2)

  • Ýahýa suwa çümdürilmek hakda wagyz edýär (3—20)

  • Isa suwa çümdürilýär (21, 22)

  • Isa Mesihiň nesil daragty (23—38)

3  Tiberiýus Sezaryň hökümdarlygynyň 15⁠-⁠nji ýylynda Pontiýus Pilatus Ýahudanyň hökümdarydy, Hirodes*+ Jeliläniň häkimidi*, Hirodesiň dogany Filipus Itureýanyň we Trahonitiň häkimidi, Lisan Abileniň häkimidi,  Hannan uly ruhanydy, Kaýafa+ bolsa baş ruhanydy. Şol günler Zekerýanyň ogly Ýahýa+ çöldedi+. Şonda oňa Hudaýdan habar geldi.  Ol Iordanyň golaýyndaky ýerlere aýlanyp: «Toba edip, suwa çümdüriliň. Şonda Hudaý günäleriňizi bagyşlar» diýip wagyz edýärdi+.  Sebäbi Işaýa pygamberiň kitabynda şeýle ýazylgy: «Çölde biriniň sesi eşidilýär: „Ýehowa* ýol taýýarlaň! Ýodalaryny dogrulaň!+  Jülgeler dolmalydyr, dag⁠-⁠baýyrlar düzlenmelidir, egri ýollar gönelmelidir, büdür⁠-⁠südür ýerler tekizlenmelidir.  Ähli adamlar Hudaýyň halas edişini görerler“»+.  Ýahýa suwa çümdürilmäge gelýän adamlara: «Eý alahöwrenler nesli! Ýetip gelýän höküm gününden gaçyp gutularyn öýdýäňizmi?+  Toba edýäniňizi iş ýüzünde görkeziň. „Biz Ybraýymyň nesli“ diýmäň. Hudaý Ybraýyma daşlardan hem nesil döredip biler.  Aslynda, palta agajyň aşagynda dur. Gowy miwe bermeýän agaç çapylyp, oda taşlanar»+ diýýärdi. 10  Adamlar Ýahýadan: «Biz näme etmeli?» diýip sorady. 11  Ol hem: «Iki donly adam birini donsuza bersin. Çöregi bar adam çöregi ýoga bersin»+ diýdi. 12  Hatda suwa çümdürilmäge gelen salgytçylar+ hem: «Mugallym, biz näme etmeli?» diýdiler. 13  Ýahýa olara: «Halkdan almalysyndan artyk salgyt talap etmäň»+ diýdi. 14  Esgerler hem: «Biz näme etmeli?» diýip soradylar. Ýahýa: «Hiç kime azar bermäň, hiç kime töhmet atmaň+. Alýan hakyňyza kaýyl boluň» diýdi. 15  Adamlar Mesihiň gelmegine garaşýardylar, şonuň üçin Ýahýa hakda: «Ol Mesih bolaýmasyn?»+ diýip pikir edýärdiler. 16  Ýahýa olara: «Men sizi suwa çümdürýärin, emma yzymdan has beýik adam gelýär. Men onuň çarygynyň* bagyny çözmäge⁠-⁠de mynasyp däldirin+. Ol sizi mukaddes ruh we ot bilen çümdürer+. 17  Onuň elinde galla sowurýan kürek bar. Harmany arassalap, bugdaýy ammara üýşürer, samany bolsa sönmeýän otda ýakar» diýýärdi. 18  Ýahýa adamlara başga⁠-⁠da köp öwüt⁠-⁠ündewleri berýärdi we hoş habary wagyz edýärdi. 19  Emma Ýahýa welaýat häkimi Hirodese käýäpdi, sebäbi ol doganynyň aýaly Hirodiýa öýlenipdi. Ýahýa oňa başga⁠-⁠da erbet işleri üçin käýäpdi. 20  Hirodes Ýahýany türmä basyp+, öňki günäleriniň üstüne ýene bir günä goşdy. 21  Adamlar suwa çümdürilýärdi, Isa⁠-⁠da suwa çümdürildi+. Ol doga edip durka, gök açylyp+, 22  mukaddes ruh kepderi kimin üstüne indi. Şonda gökden: «Sen meniň söýgüli Oglum, men senden razydyryn»+ diýen ses eşidildi. 23  Isa+ gullugyna başlanda, 30 ýaşlaryndady+. Aýtmaklaryna görä, olÝusubyň ogludy+,Ýusup Allynyň ogludy, 24  Ally Mattatyň ogludy,Mattat Lewiniň ogludy,Lewi Melhiniň ogludy,Melhi Ýannaýyň ogludy,Ýannaý Ýusubyň ogludy, 25  Ýusup Mattatýanyň ogludy,Mattatýa Amosyň ogludy,Amos Nahumyň ogludy,Nahum Esliniň ogludy,Esli Naggaýyň ogludy, 26  Naggaý Magatyň ogludy,Magat Mattatýanyň ogludy,Mattatýa Semeniň ogludy,Semen Ýusanyň ogludy,Ýusa Ýodanyň ogludy, 27  Ýoda Ýonanyň ogludy,Ýonan Resawyň ogludy,Resaw Zerubabeliň+ ogludy,Zerubabel Şehalteliň+ ogludy,Şehaltel Nurynyň ogludy, 28  Nury Melhiniň ogludy,Melhi Addynyň ogludy,Addy Kosamyň ogludy,Kosam Elmadamyň ogludy,Elmadam Eriň ogludy, 29  Er Isanyň ogludy,Isa Alygezeriň ogludy,Alygezer Ýorymyň ogludy,Ýorym Mattatyň ogludy,Mattat Lewiniň ogludy, 30  Lewi Simonyň ogludy,Simon Ýahudanyň ogludy,Ýahuda Ýusubyň ogludy,Ýusup Ýonamyň ogludy,Ýonam Alyýakymyň ogludy, 31  Alyýakym Melewanyň ogludy,Melewa Mennanyň ogludy,Menna Mattatanyň ogludy,Mattata Natanyň+ ogludy,Natan Dawudyň+ ogludy, 32  Dawut Ýessäniň+ ogludy,Ýesse Abytyň+ ogludy,Abyt Bowazyň+ ogludy,Bowaz Salmonyň+ ogludy,Salmon Nahşonyň+ ogludy, 33  Nahşon Aminadabyň ogludy,Aminadap Arnanyň ogludy,Arna Hesronyň ogludy,Hesron Pereziň+ ogludy,Perez Ýahudanyň+ ogludy, 34  Ýahuda Ýakubyň+ ogludy,Ýakup Yshagyň+ ogludy,Yshak Ybraýymyň+ ogludy,Ybraýym Tarahyň+ ogludy,Tarah Nahuryň+ ogludy, 35  Nahur Seruhyň+ ogludy,Seruh Rehuwyň+ ogludy,Rehuw Pelegiň+ ogludy,Pelek Eberiň+ ogludy,Eber Şelanyň+ ogludy, 36  Şela Keýnanyň ogludy,Keýnan Arpahşatyň+ ogludy,Arpahşat Samyň+ ogludy,Sam Nuhuň+ ogludy,Nuh Lemegiň+ ogludy, 37  Lemek Metuşelahyň+ ogludy,Metuşelah Idrisiň ogludy,Idris Jaretiň+ ogludy,Jaret Mahalaleliň+ ogludy,Mahalalel Keýnanyň+ ogludy, 38  Keýnan Enoşyň+ ogludy,Enoş Şisiň+ ogludy,Şis Adam atanyň+ ogludy,Adam ata hem Hudaýyň ogludy.

Çykgytlar

Ýagny Hirodes Antipas. Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: tetrarhydy.
Ýa⁠-⁠da: aýakgabynyň; köwşüniň.