Luka 18:1—43

  • Tutanýerli dul aýal (1—8)

  • Fariseý we salgytçy (9—14)

  • Isa we çagalar (15—17)

  • Baý adam sorag berýär (18—30)

  • Isanyň öljekdigi ýene⁠-⁠de aýdylýar (31—34)

  • Kör adamyň gözi açylýar (35—43)

18  Isa ruhdan düşmän, hemişe doga etmegiň wajypdygy+ hakda şägirtlerine şeýle mysal getirdi:  «Bir şäherde Hudaýdan gorkmaýan, adamlary hem sylamaýan kazy bardy.  Şol şäherde dul aýal hem ýaşaýardy. Ol kazynyň ýanyna gatnap: „Dawamy adalatly çözüp ber“ diýerdi.  Kazy köp wagtlap aýalyň dawasyny çözmek islemedi. Ýöne soň öz⁠-⁠özüne: „Hudaýdan gorkamok, adamlary hem sylamok,  emma dul aýal ýüregime düşdi, şonuň üçin dawasyny adalatly çözüp bereýin. Ýogsam ýanyma gatnap bizar eder“+ diýdi».  Halypamyz sözüni şeýle dowam etdi: «Siz adalatsyz kazynyň näme diýenine üns berdiňizmi?  Eger ol şeýle eden bolsa, onda Hudaý gije⁠-⁠gündiz perýat edýän saýlanlaryna+ sabyrly bolup+, adalaty dikeltmezmi?  Size diýýärin, Hudaý olar üçin adalaty hökman dikelder. Ýöne Ynsan ogly gelende, iman edýän adamlary taparmy?»  Isa özüni dogruçyl hasaplaýan we başgalary äsgermeýän adamlar hakda şeýle mysal getirdi: 10  «Iki adam doga etmek üçin ybadathana barýar. Olaryň biri fariseý, beýlekisi salgytçy. 11  Fariseý içinden şeýle doga edip başlaýar: „Eý Alla, saňa şükür edýärin! Men başgalar ýaly talaňçy, ýalançy, zynahor, hatda şu duran salgytçy ýaly däl. 12  Men hepdede iki gezek agyz bekleýärin, gazanjymyň ondan bir bölegini sadaka berýärin“+. 13  Emma salgytçy gyrada durup, başyny galdyrmaga⁠-⁠da ýürek etmän, gursagyna urup: „Eý Allam, men günäkäre rehim et!“+ diýýär. 14  Size diýýärin, salgytçy fariseýden has dogruçyl bolup öýüne gaýtdy+. Sebäbi özüni beýgeldýän adam kiçeldiler, özüni kiçeldýän bolsa beýgeldiler»+. 15  Adamlar çagalaryny* Isanyň ýanyna getirdiler we olara elini goýup, ak pata bermegi haýyş etjek boldular. Emma şägirtleri adamlara käýediler+. 16  Isa bolsa çagalary* ýanyna çagyryp: «Çagalary saklamaň, goý, ýanyma gelsinler. Olara degmäň, sebäbi Hudaýyň Patyşalygy çagalar ýaly adamlaryňkydyr+. 17  Size hakykaty aýdýaryn, Hudaýyň Patyşalygyny çaga ýaly kabul etmeseňiz, oňa asla girip bilmersiňiz»+ diýdi. 18  Baştutanlaryň biri Isadan: «Ýagşy Mugallym, ebedi ýaşaýşy miras almak üçin näme etmeli?»+ diýip sorady. 19  Isa: «Näme üçin maňa ýagşy diýýärsiň? Hudaýdan başga hiç kim ýagşy däldir+. 20  Sen: „Zyna etme+, adam öldürme+, ogurlyk etme+, ýalan şaýatlyk etme+, ene⁠-⁠ataňa hormat goý“+ diýen tabşyryklary bilýänsiň» diýdi. 21  Ol: «Men olaryň ählisini çagalygymdan bäri berjaý edýärin» diýdi. 22  Isa ony diňläp: «Saňa birje zat ýetenok. Bar, ähli zadyňy sat⁠-⁠da, garyplara paýla, şonda gökde baýlygyň bolar. Soňra gel⁠-⁠de, şägirdim bol»+ diýdi. 23  Ol muny eşidip, tukat boldy, sebäbi örän baýdy+. 24  Isa oňa seredip: «Baý adama Hudaýyň Patyşalygyna girmek örän kyn bolar+. 25  Düýäniň iňňäniň gözünden geçmegi baý adamyň Hudaýyň Patyşalygyna girmeginden aňsatdyr»+ diýdi. 26  Diňläp duranlar: «Onda kim halas bolar?»+ diýdiler. 27  Isa: «Adamlar muny başarmaz, ýöne Hudaý ähli zady başarýar»+ diýdi. 28  Petrus: «Biz ähli zadymyzy goýup, seniň yzyňa düşdük»+ diýdi. 29  Isa olara: «Size hakykaty aýdýaryn, Hudaýyň Patyşalygynyň hatyrasy üçin öýüni, aýalyny, doganlaryny, ene⁠-⁠atasyny ýa⁠-⁠da çagalaryny taşlan adam+ 30  şu döwürde has köp bereket alar, gelejekde* bolsa ebedi ýaşaýşa gowşar»+ diýdi. 31  Isa 12 resulyny bir gyra çekip: «Biz Iýerusalime barýarys, pygamberleriň Ynsan ogly hakda ýazan ähli zatlary berjaý bolar+. 32  Ony başga milletli adamlaryň eline tabşyrarlar+, üstünden gülerler+, kemsiderler we üstüne tüýkürerler+, 33  gamçylarlar, soňra öldürerler+. Emma ol üçünji gün direler»+ diýdi. 34  Ýöne şägirtler onuň sözleriniň birine⁠-⁠de düşünmediler, sebäbi manysy olara açylmandy. Şol sebäpli olar Isanyň näme hakda gürrüň edýändigine düşünmediler. 35  Isa Ýerihona golaýlanda, ýoluň ugrunda dilegçilik edýän kör adam oturan eken+. 36  Kör adam geçip barýanlaryň sesini eşidip, näme bolýandygyny sorady. 37  Adamlar: «Nazaretli Isa geçip barýar» diýdiler. 38  Şonda ol: «Eý Dawut Ogly Isa, maňa rehim et!» diýip gygyrdy. 39  Onuň ýanynda duranlar käýäp, dymyp oturmagy tabşyrdylar. Emma ol öňküden beter gygyryp: «Dawut Ogly, maňa rehim et!» diýdi. 40  Isa aýak çekip, kör adamy ýanyna getirmegi buýurdy. Ýanyna getirenlerinde, Isa ondan: 41  «Saňa näme kömek edeýin?» diýip sorady. Ol: «Agam, gözlerimi açaý!» diýdi. 42  Isa: «Gözleriň açylsyn, seni imanyň sagaltdy»+ diýdi. 43  Onuň şol bada gözleri açyldy we Alla alkyş aýdyp, Isanyň yzyna düşüp gitdi+. Muny gören adamlar bolsa Hudaýy şöhratlandyrdylar+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: bäbeklerini.
Sözme⁠-⁠söz: bäbekleri.
Ýa⁠-⁠da: gelejekki döwürde. Sözlüge serediň.