Luka 14:1—35

  • El⁠-⁠aýagy çişen adam sagalýar (1—6)

  • Pesgöwünli myhman bolmak (7—11)

  • Garyplary myhmançylyga çagyrmak (12—14)

  • Çakylygy kabul etmedik adamlar (15—24)

  • Şägirt bolmak üçin talaplar (25—33)

  • Duz tagamyny ýitirýär (34, 35)

14  Bir gezek fariseýleriň ýolbaşçysy Isany Sabat güni* nahara çagyrdy. Öýde oturanlar Isany synlaýardylar.  Şol ýerde el⁠-⁠aýagy çişen* adam bardy.  Isa Töwradyň mugallymlaryndan we fariseýlerden: «Kanuna görä Sabat güni syrkawy sagaltsa bolýarmy ýa⁠-⁠da ýok?»+ diýip sorady.  Olar sesini çykarmadylar. Şonda Isa syrkaw adama elini degrip sagaltdy⁠-⁠da, ony ugratdy.  Isa: «Ogluňyz ýa⁠-⁠da öküziňiz Sabat güni guýa gaçsa+, derrew çykarmarsyňyzmy?»+ diýdi.  Olar hiç zat jogap berip bilmediler.  Myhmançylyga gelenler törde oturjak bolýardylar+. Isa muny görüp, şeýle mysaly gürrüň berdi:  «Seni toýa çagyrsalar, törde oturma+. Belki, senden⁠-⁠de has abraýly adam toýa çagyrylandyr.  Şonda seni çagyran adam: „Sen ýeriňden tur, ol otursyn“ diýse, sen masgara bolup, gapynyň agzynda oturmaly bolarsyň. 10  Emma myhmançylyga çagyranlarynda, töre geçme. Şonda öý eýesi gelip: „Dostum, töre geçsene!“ diýer. Şonda hemmeleriň öňünde hormata eýe bolarsyň+. 11  Sebäbi özüni beýgeldýän adam kiçeldiler, özüni kiçeldýän bolsa beýgeldiler»+. 12  Isa öý eýesine: «Günortanlyk ýa⁠-⁠da agşamlyk naharyna dostlaryňy, dogan⁠-⁠garyndaşlaryňy ýa baý goňşularyňy çagyrma. Sebäbi olar hem seni myhmançylyga çagyryp, edeniňi gaýtararlar. 13  Emma toý⁠-⁠meýlis gurnanyňda, garyplary, maýyplary, agsaklary we körleri çagyr+. 14  Şonda özüňi bagtly duýarsyň, sebäbi olar saňa gaýtaryp bilmezler. Ýöne dogruçyl adamlar direlende+, saňa gaýtaryp berler» diýdi. 15  Isany diňläp oturan myhmanlaryň biri: «Hudaýyň Patyşalygynda saçak başynda oturjak adam bagtlydyr» diýdi. 16  Isa şeýle diýdi: «Bir adam uludan toý tutup+, köp adamlary çagyrdy. 17  Nahar taýyn bolanda, çagyran adamlarynyň öýüne guluny iberip: „Geliň, hemme zat taýýar“ diýmegi tabşyrdy. 18  Emma ähli çagyrylanlar ötünç sorap başladylar+. Biri: „Meni bagyşlaň, mellek satyn aldym, görmäge gitjek“ diýdi. 19  Başga biri: „Meni bagyşlaň, on sany öküz satyn aldym, ýer sürşüni görmäge gitjek“+ diýdi. 20  Ýene biri: „Men ýaňy öýlendim, baryp biljek däl“ diýdi. 21  Gul gelip, ähli zady hojaýyna gürrüň berdi. Hojaýyn gaharlanyp: „Bar, şäheriň uly we kiçi köçelerine aýlanyp, garyplary, maýyplary, körleri we agsaklary çagyryp getir“ diýdi. 22  Gul yzyna gelip: „Hojaýyn, aýdyşyň ýaly etdim, ýöne myhman çagyrara henizem öýde ýer bar“ diýdi. 23  Şonda hojaýyn: „Bar, ýollara we ýodalara aýlanyp çyk. Boş ýer galmaz ýaly, adamlary mejburlap getir+. 24  Size diýýärin, başda çagyranlarymyň hiç biri naharymdan datmaz“+ diýdi». 25  Isa ýolda barýarka, yzyna düşüp gelýän uly märekä tarap öwrülip, şeýle diýdi: 26  «Kim yzyma düşübem, kakasyny, ejesini, aýalyny, çagalaryny, doganlaryny, uýalaryny, hatda öz janyny menden artyk söýse*+, şägirdim bolup bilmez+. 27  Kim jebir pürsüni* göterip, yzyma düşmese, şägirdim bolup bilmez+. 28  Eger siz jaý* gurmakçy bolsaňyz, ilki çykdajysyny hasaplap, doly gurup biljegiňize göz ýetirmersiňizmi? 29  Şeýle etmeseňiz, jaýyň düýbüni tutsaňyz⁠-⁠da, doly gurup bilmersiňiz. Şonda adamlar üstüňizden gülüp: 30  „Ol jaýynyň düýbüni tutdy, ýöne doly gurup bilmedi“ diýşerler. 31  Eger patyşa başga bir patyşa bilen söweşjek bolsa: „Men 10 000 esgerim bilen 20 000 esgeri ýeňip bilermikäm?“ diýip, ilki maslahatlaşmazmy? 32  Güýjüniň ýetmejegini bilse, duşmany golaý gelmänkä, wekillerini ýollap, ylalaşyk baglaşar. 33  Şonuň ýaly siz hem ähli zadyňyzdan geçmeseňiz, şägirdim bolup bilmersiňiz+. 34  Duz gowy zat, ýöne ol tagamyny ýitirse, ony ýene⁠-⁠de nädip tagamly edip bolar?+ 35  Ol ne topraga peýda berer, ne⁠-⁠de dökün bolar. Adamlar ony zyňarlar. Goý, gulagy bar adam eşitsin!»+

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Adamyň endamyna suw ýygnanýan kesel.
Sözme⁠-⁠söz: öz janyny ýigrenmese.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: diň.