Luka 11:1—54

  • Doga etmek (1—13)

  • Jynlar Hudaýyň güýji bilen çykarylýar (14—23)

  • Zalym ruh yzyna dolanýar (24—26)

  • Hakyky bagt (27, 28)

  • Ýunusyň alamaty (29—32)

  • Bedeniň çyrasy (33—36)

  • Ikiýüzli dini ýolbaşçylaryň waý gününe! (37—54)

11  Bir gezek Isa doga edip bolandan soň, şägirtleriniň biri: «Halypam, Ýahýanyň şägirtlerine doga etmegi öwredişi ýaly, senem bize öwredäý» diýdi.  Isa şägirtlerine şeýle diýdi: «Doga edeniňizde: „Atam, adyň mukaddes bolsun!+ Patyşalygyň gelsin!+  Bize her günki çöregimizi ýetirip dur+.  Adamlaryň günäsini* bagyşlaýşymyz ýaly+, sen hem biziň günälerimizi bagyşla+; bize synaga düşmäge ýol berme“+ diýiň».  Isa olara: «Aýdaly, biriňiz ýarygije dostuňyzyň öýüne baryp: „Dostum, üç çörek karz beräý!  Uzak ýoldan bir dostum geldi, öňünde goýara çöregim ýok“ diýýärsiňiz.  Öý eýesi içerden: „Meni bimaza etme, gapy gulply, çagalarym hem ýanymda ýatyr. Men turup, hiç zat berip biljek däl“ diýýär.  Size diýýärin, ol dostlugynyň hatyrasyna hiç zat bermese⁠-⁠de, gaýta⁠-⁠gaýta sorany üçin+ ýerinden turup, gerek zadyny berer.  Size diýýärin, gaýta⁠-⁠gaýta diläň+, size berler, hemişe agtaryň, taparsyňyz, gapyny gaýta⁠-⁠gaýta kakyň, size açylar+. 10  Sebäbi dilän alar+, agtaran tapar, gapyny kakana açarlar. 11  Ogly balyk dilese, kakasy ýylan berermi?+ 12  Ýa⁠-⁠da ýumurtga dilese, içýan berermi? 13  Eger siz erbet adam bolup, çagalaryňyza gowy zatlary berýän bolsaňyz, onda gökdäki Ataňyz dileýänlere mukaddes ruhuny bermezmi näme?»+ diýdi. 14  Biraz wagtdan Isa lal adamyň içinden jyny çykardy, sebäbi şol jyn adamy lal eden ekeni+. Lal adam gepläp başlanda, adamlar muňa haýran galdy+. 15  Emma käbir adamlar: «Ol jynlary jynlaryň hökümdary Beýelzebulyň* kömegi bilen kowup çykarýar»+ diýdiler. 16  Käbirleri bolsa Isany synamak üçin gökden alamat görkezmegi talap etdiler+. 17  Isa olaryň niýetini bilip+, şeýle diýdi: «Eger bir patyşalygyň ilaty agzala bolsa, patyşalyk ýykylar. Bir maşgalada agzalalyk bolsa, maşgala dargar. 18  Eger Şeýtan hem öz⁠-⁠özüne garşy çykýan bolsa, onuň patyşalygy durarmy? Siz maňa jynlary Beýelzebulyň kömegi bilen kowup çykarýarsyň diýýärsiňiz. 19  Men jynlary Beýelzebulyň kömegi bilen çykarýan bolsam, onda siziň şägirtleriňiz kimiň kömegi bilen çykarýarlar? Siziň ýalňyşýandygyňyzy şägirtleriňiziň edýän işleri görkezýär. 20  Eger men jynlary Hudaýyň güýji*+ bilen kowup çykarýan bolsam, diýmek, Hudaýyň Patyşalygy gelip ýetipdir, ýöne siz muňa düşünmediňiz+. 21  Eli ýaragly we güýçli adam öýüni gorasa, hiç kim onuň zadyny ogurlap bilmez. 22  Emma ondan has güýçli biri topulyp, ony ýeňse, elinden ähli ýaraglaryny alar we talan zatlaryny başgalar bilen paýlaşar. 23  Meniň tarapymy tutmadyk adam maňa garşy çykýandyr. Meniň bilen adamlary ýygnamadyk olary menden kowýandyr+. 24  Zalym ruh adamyň içinden çykyp, çöllere aýlanýar, dynç almaga ýer gözleýär, ýöne tapyp bilmeýär. Soňra ol: „Gowusy, men çykyp gaýdan öýüme dolanaýyn“+ diýýär. 25  Ol gelip, öýüň arassalanyp, bezelendigini görýär. 26  Ol gidip, özünden hem has zalym ýedi ruhy getirýär we öýde ýaşap başlaýar. Şonda adamyň ýagdaýy öňküsinden⁠-⁠de erbetleşýär». 27  Isa muny aýdyp durka, märekäniň içinden bir aýal gygyryp: «Seni dünýä indiren, seni emdiren aýal nähili bagtly!»+ diýdi. 28  Isa bolsa: «Ýok, Hudaýyň sözüni eşidip, berjaý edýänler bagtly!»+ diýdi. 29  Märeke ýygnananda, Isa: «Zalym nesil alamat isleýär, emma Ýunus pygamberiňkiden başga alamat görkezilmez+. 30  Ýunusyň+ ninewiýalylara alamat bolşy ýaly, Ynsan ogly⁠-⁠da şu nesle alamat bolar. 31  Kyýamat güni* Gündogaryň aýal patyşasy+ şu nesil bilen direlip, olary utandyrar*. Sebäbi ol Süleýmanyň paýhasly sözlerini diňlemek üçin ýeriň aňry ujundan gelipdi. Emma bärde Süleýmandan⁠-⁠da beýik biri dur+. 32  Kyýamat güni* Ninewiýanyň halky şu nesil bilen direlip, olary utandyrar*. Sebäbi Ýunus pygamber wagyz edende, olar toba edipdiler+. Emma bärde Ýunusdan⁠-⁠da beýik biri dur. 33  Adamlar çyrany ýakyp, sebediň aşagynda goýmaýar ýa⁠-⁠da başga ýerde gizlemeýär. Gaýtam öýe girenlere yşyk berer ýaly, şemdanyň üstünde goýýarlar+. 34  Bedeniň çyrasy gözdür. Gözüň sada* bolsa, bütin bedeniň ýagty bolar. Emma gözüň erbet* bolsa, bütin bedeniň garaňky bolar+. 35  Şonuň üçin seresap bol, sendäki ýagtylyk garaňky bolaýmasyn. 36  Eger bütin bedeniň ýagty bolup, hiç ýeri garaňky bolmasa, onda çyranyň yşyk berişi ýaly, bütin bedeniň hem ýagty bolar» diýdi. 37  Isa sözüni tamamlanda, bir fariseý ony myhmançylyga çagyrdy. Isa hem öýe baryp, saçak başyna geçdi. 38  Emma fariseý Isanyň nahardan öň elini ýuwmandygyna* haýran galdy+. 39  Şonda Halypamyz şeýle diýdi: «Fariseýler, siz gap⁠-⁠gaçlaryň daşyny ýuwsaňyz⁠-⁠da, içiňiz açgözlükden we erbetlikden doly+. 40  Eý akylsyzlar, daşyny ýaradan Hudaý içini hem ýaratmadymy? 41  Garyplara ýürekden ýagşylyk ediň*. Şonda doly tämiz bolarsyňyz. 42  Waý günüňize, eý fariseýler! Sebäbi siz narpyzyň, porsykertiň we başga⁠-⁠da ösümlükleriň ondan bir bölegini berýärsiňiz+, ýöne Hudaýyň adalatyna we söýgüsine sowuk⁠-⁠sala garaýarsyňyz. Aslynda, şeýle zatlary bermäge borçludyňyz, ýöne wajyp zatlara⁠-⁠da sowuk⁠-⁠sala garamaly däldiňiz+. 43  Waý günüňize, fariseýler! Siz sinagogalarda öňdäki hatarlarda oturmagy we bazarlarda adamlaryň hormat bilen salam bermeklerini gowy görýärsiňiz+. 44  Waý siziň halyňyza! Siz adamlaryň bilmän basalap ýören mazaryna meňzeýärsiňiz»+. 45  Şonda Töwradyň mugallymlarynyň biri Isa: «Mugallym, şeýle diýmek bilen biziň hem göwnümize degýärsiň» diýdi. 46  Isa şeýle diýdi: «Töwradyň mugallymlary, siziň hem dat günüňize! Sebäbi siz adamlaryň egnine agyr ýük atýarsyňyz, özüňiz bolsa ýüki götermek üçin barmagyňyzy⁠-⁠da gymyldatmaýarsyňyz+. 47  Waý siziň halyňyza! Siz ata⁠-⁠babalaryňyzyň öldüren pygamberlerine mazarçylyk gurýarsyňyz+. 48  Ata⁠-⁠babalaryňyzyň näme edendigini bilseňiz⁠-⁠de, olary goldap, öldüren pygamberlerine+ mazar gurýarsyňyz. 49  Şonuň üçin akyldar Hudaý şeýle diýdi: „Men olaryň ýanyna pygamberleri we resullary ibererin. Emma olar käbirini öldürerler, käbirini yzarlarlar. 50  Şeýlelikde, dünýä döräli bäri öldürilen pygamberleriň gany şu nesilden soralar+. 51  Habyldan+ başlap tä Hudaýyň öýi bilen gurbanlyk ojagynyň* arasynda öldürilen Zekerýa çenli hemmeleriň gany şu nesilden soralar“+. Size diýýärin, olaryň gany üçin şu nesle jeza berler. 52  Waý günüňize, Töwradyň mugallymlary! Siz bilimiň açaryny alyp, ne özüňiz girýärsiňiz, ne⁠-⁠de girjek adamlara ýol berýärsiňiz»+. 53  Isa ol ýerden çykanda, kanunçylar we fariseýler dumly⁠-⁠duşdan gysýardylar, sorag baryny ýagdyrýardylar. 54  Olar Isany sözünde tutjak bolýardylar+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: Bize garşy günä edýänleri.
Şeýtanyň bir ady.
Sözme⁠-⁠söz: barmagy.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: ýazgarar; höküm çykarar.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: ýazgarar; höküm çykarar.
Ýa⁠-⁠da: diňe bir zada seredýän.
Ýa⁠-⁠da: köp zada üns berýän; zalym.
Dini däbe görä eliňi ýuwmak göz öňünde tutulýar.
Ýa⁠-⁠da: sadaka beriň.
Sözlüge serediň.