Luka 10:1—42

  • Isa 70 şägirdini iberýär (1—12)

  • Toba etmeýän şäherleriň waý gününe! (13—16)

  • Isanyň 70 şägirdi yzyna dolanýar (17—20)

  • Isa Atasyna alkyş aýdýar (21—24)

  • Rehimdar samariýaly (25—37)

  • Isa Marta bilen Merýemlere barýar (38—42)

10  Şondan soň Isa* ýene⁠-⁠de 70 şägirt saýlap, olary iki⁠-⁠ikiden+ öz gitjek bolýan şäherlerine we obalaryna iberdi.  Isa olara şeýle diýdi: «Dogrudan⁠-⁠da, hasyl bol, ýöne işçi az. Şonuň üçin hasyl ýygnamaga işçi iberer ýaly, hasyl Eýesine ýalbaryň+.  Seresap boluň, men sizi möjekleriň arasyna goýunlar kimin iberýärin+.  Ýanyňyza pul, iýmit, torba we çaryk* almaň+. Ýolda barýarkaňyz, hiç kime salam bermäň*.  Haýsy öýe barsaňyz ilki: „Size parahatlyk bolsun!“+ diýiň.  Eger öýde parahatlygy söýýän* bar bolsa, parahatlygyňyz şol öýde galar. Eger bolmasa, size gaýdyp geler.  Parahatlygy söýýän adamyň öýünde galyň+, näme berse iýip içiň+, sebäbi işçi öz hakyna mynasypdyr+. Bir öýden başga öýe göçüp⁠-⁠gonup ýörmäň.  Baran şäheriňizde kabul etseler, öňüňizde näme goýsalar iýiň.  Ol ýerdäki syrkawlary sagaldyp: „Hudaýyň Patyşalygy golaýlady“+ diýiň. 10  Eger baran şäheriňizde kabul etmeseler, uly köçelerine çykyp: 11  „Size şaýatlyk hökmünde, şäheriňiziň tozanyny aýagymyzdan kakýarys+. Emma bilip goýuň, Hudaýyň Patyşalygy golaýlandyr“ diýiň. 12  Size diýýärin, Kyýamat güni* ol şähere garanyňda Sodoma has aňsat düşer+. 13  Waý günüňize, Horaziniň halky! Waý günüňize, Beýtsaýdanyň ilaty! Eger sizde edilen gudratlar Tir bilen Sidonda edilen bolsady, olar bireýýäm toba edip, jul geýerdiler, kül üstünde oturardylar+. 14  Kyýamat güni* size garanyňda Tir bilen Sidona has aňsat düşer. 15  Eý Kapernawum halky, Hudaý sizi arşa çykarar öýdýäňizmi? Ýok, ol sizi mazara* inderer. 16  Sizi diňleýän, meni diňleýändir+. Sizden ýüz öwürýän, menden hem ýüz öwürýändir. Menden ýüz öwürýän adam bolsa meni Iberenden⁠-⁠de ýüz öwürýändir»+. 17  Soňra 70 şägirt şatlyk bilen dolanyp gelip: «Halypa, seniň adyňy tutanymyzda, jynlar hem tabyn bolýardy»+ diýdiler. 18  Isa olara: «Men Şeýtanyň ýyldyrym kimin gökden aşak inenini gördüm+. 19  Men size ýylanlary, içýanlary depelemäge, duşman güýjünden üstün çykmaga ygtyýar berdim+. Size hiç zat zyýan ýetirip bilmez. 20  Emma jynlaryň size tabyn bolýandygyna däl, atlaryňyzyň gökde ýazylandygyna begeniň»+ diýdi. 21  Şonda Isa örän şatlandy we mukaddes ruhdan dolup: «Eý Atam, ýeriň⁠-⁠gögüň Eýesi! Saňa hemmeleriň öňünde alkyş aýdýaryn, sebäbi sen hakykaty akyldar hem bilimli adamlardan pugta gizläp+, çaga ýaly pesgöwünli adamlara açdyň. Eý Atam, sen şeýle bolmagyny islediň+. 22  Atam ähli zady maňa tabşyrdy. Ogly Atadan başga hiç kim tanaýan däldir. Atany⁠-⁠da Oglundan we Oglunyň tanatmak isleýän adamlaryndan başga hiç kim tanaýan däldir»+ diýdi. 23  Şägirtler ýeke galanda, Isa: «Siziň görýän zatlaryňyzy görýän adamlar bagtlydyr!+ 24  Size diýýärin, köp pygamberler we patyşalar siziň görýän zatlaryňyzy görmek islediler, ýöne görüp bilmediler+, siziň eşidýän zatlaryňyzy eşitmek islediler, ýöne eşidip bilmediler» diýdi. 25  Şonda Töwradyň mugallymy Isany synamak üçin: «Mugallym, ebedi ýaşaýşy miras almak üçin näme etmeli?»+ diýip sorady. 26  Isa: «Töwratda näme ýazylgy? Okan zatlaryňa nähili düşündiň?» diýdi. 27  Ol: «„Ýehowa* Hudaýyňy bütin ýüregiň, bütin janyň*, bütin güýjüň we bütin aň⁠-⁠düşünjäň bilen söý“+. Şeýle⁠-⁠de: „Ýakynyňy özüňi söýşüň ýaly söý“+ diýilýär» diýip jogap berdi. 28  Isa: «Dogry aýtdyň, olary berjaý etseň, ebedi ýaşaýşy miras alarsyň»+ diýdi. 29  Ol bolsa özüni aklajak bolup+, Isadan: «Meniň ýakynym kim?» diýip sorady. 30  Isa şeýle diýdi: «Bir adam Iýerusalimden Ýerihona barýarka, garakçylaryň eline düşýär. Garakçylar onuň eşiklerini sypyryp alýarlar, özüni hem urup, çalajan halda taşlap gidýärler. 31  Şol ýoldan ruhany geçip barýardy. Ol ýaralanan adamy görüp, ýoluň beýleki tarapyna geçip gidýär. 32  Bir lewi hem şol ýoldan barýarka, ony görüp, ýoluň beýleki tarapyna geçýär. 33  Şol ýoldan samariýaly adam+ geçip barýarka, ýaralanan adamy görüp ýüregi gyýylýar. 34  Samariýaly adam onuň ýanyna baryp, ýaralaryna ýag çalyp we şerap guýup saraýar. Soňra ony eşegine mündürýär⁠-⁠de, kiçiräk myhmanhana getirip aladasyny edýär. 35  Ertesi gün ol myhmanhananyň eýesine iki teňňe* berip: „Gowuja serediň, ýene çykdajy etseňiz, yzyma gelenimde bererin“ diýýär. 36  Seniň pikiriňçe, olaryň haýsysy garakçylaryň eline düşen adamyň ýakyny+ bolýar?» 37  Ol: «Rehimi inen adam»+ diýip jogap berdi. Isa hem: «Bar, senem şonuň ýaly et»+ diýdi. 38  Isa bilen şägirtleri ýoluny dowam edip, bir oba baryp ýetdiler. Marta+ atly aýal Isany myhmançylyga çagyrdy. 39  Onuň Merýem diýen uýasy bardy. Merýem Halypanyň aýagujunda oturyp, gürrüňlerini diňleýärdi. 40  Marta bolsa nahar bişirmek bilen başagaý bolup ýördi. Ol Isanyň ýanyna gelip: «Halypam, uýamyň kömek etmeýändigini göreňokmy? Oňa aýtsana, maňa kömek etsin» diýdi. 41  Halypamyz oňa: «Marta, Marta, sen köp zadyň aladasyny edip başagaý bolýarsyň. 42  Emma köp zat gerek däl, ýekeje zat bolsa⁠-⁠da bolýar. Merýem gowusyny saýlady+, saýlan zady elinden hiç haçan alynmaz» diýdi.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: Halypamyz.
Ýa⁠-⁠da: aýakgap; köwüş.
Ýa⁠-⁠da: hiç kim bilen gujaklaşyp salamlaşmaň.
Sözme⁠-⁠söz: parahatlygyň dosty.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: dinar. Goşmaça maglumata serediň: B14.