Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Işaýa pygamberiň kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Ata we gozgalaňçy ogullar (1—9)

  • Ýehowa göz üçin edilýän seždäni ýigrenýär (10—17)

  • «Geliň, düşünişeliň!» (18—20)

  • Wepaly şäher Sion dikeldilýär (21—31)

 • 2

  • Ýehowanyň beýik dagy (1—5)

   • Gylyçlardan azallar ýasalar (4)

  • Ýehowanyň gününde tekepbirler peseldiler (6—22)

 • 3

  • Ýahudanyň baştutanlary halky azaşdyrýar (1—15)

  • Sionyň näzli gyzlary höküm ediler (16—26)

 • 4

  • Ýedi aýal bir erkege ýapyşar (1)

  • Ýehowanyň oturdan nahaly beýik agaç bolar (2—6)

 • 5

  • Ýehowanyň üzüm bagy hakda aýdym (1—7)

  • Ýehowanyň üzüm bagy weýran ediler (8—24)

  • Hudaý halkyna gaharlanýar (25—30)

 • 6

  • Ýehowa ybadathanasynda (1—4)

   • «Ýehowa mukaddesdir, mukaddesdir, mukaddesdir!» (3)

  • Işaýanyň dodagyna köz degirýärler (5—7)

  • Işaýa ýumuş tabşyrylýar (8—10)

   • «Men giderin! Meni iber!» (8)

  • «Eý Ýehowa, haçana çenli?» (11—13)

 • 7

  • Ahaz patyşa habar gelýär (1—9)

   • Şegarýaşup (3)

  • Emanuwel hakda alamat (10—17)

  • Biwepalygyň netijesi (18—25)

 • 8

  • Assiriýa hüjüm edýär (1—8)

   • Maherşelalhaşbaz (1—4)

  • Hudaý biziň bilendir! Gorkmaň! (9—17)

  • Işaýa we çagalary alamat bolar (18)

  • Jynlara däl⁠-⁠de, kanuna gulak asyň (19—22)

 • 9

  • Jeliläniň üstüne ýagtylyk şöhle saçýar (1—7)

   • Parahatlyk şazadasy dünýä inýär (6, 7)

  • Hudaý Ysraýyla jeza bermek üçin goluny galdyrýar (8—21)

 • 10

  • Hudaý Ysraýyla jeza bermek üçin goluny galdyrýar (1—4)

  • Assiriýa — Hudaýyň gazaply hasasy (5—11)

  • Assiriýa jeza berilýär (12—19)

  • Ýakubyň aman galanlary yzyna dolanar (20—27)

  • Hudaý Assiriýany höküm eder (28—34)

 • 11

  • Ýessäniň şahasy adalatly höküm sürer (1—10)

   • Möjek guzy bilen ýaşar (6)

   • Ýer ýüzi Ýehowa hakdaky bilimden dolar (9)

  • Aman galanlar halas bolar (11—16)

 • 12

  • Minnetdarlyk aýdymy (1—6)

   • «Ýah Ýehowa güýjüm» (2)

 • 13

  • Wawilona çykarylan höküm (1—22)

   • Ýehowanyň güni golaýdyr (6)

   • Midiýalylar Wawilona çozar (17)

   • Wawilonda hiç kim ýaşamaz (20)

 • 14

  • Ysraýyl watanyna dolanar (1, 2)

  • Wawilon patyşasy hakda goşgy (3—23)

   • Parlak ýyldyz ýere düşdi (12)

  • Ýehowa goly bilen Assiriýany ýok eder (24—27)

  • Pilişte çykarylan höküm (28—32)

 • 15

  • Mowaba çykarylan höküm (1—9)

 • 16

  • Mowaba çykarylan hökümiň dowamy (1—14)

 • 17

  • Damasga çykarylan höküm (1—11)

  • Ýehowa halklara käýeýär (12—14)

 • 18

  • Efiopiýa çykarylan höküm (1—7)

 • 19

  • Müsüre çykarylan höküm (1—15)

  • Ýehowa Müsüre özüni tanadar (16—25)

   • Müsürde Ýehowa üçin gurbanlyk ojagy gurlar (19)

 •  20

  • Müsür we Efiopiýa üçin alamat (1—6)

 • 21

  • Deňiz deý ýaýylyp ýatan çöle çykarylan höküm (1—10)

   • Garawul diňinde durýaryn (8)

   • «Wawilon ýykyldy!» (9)

  • Duma we düzlüge çykarylan höküm (11—17)

   • «Garawul, haçan daň atar?» (11)

 • 22

  • Görnüş jülgesine çykarylan höküm (1—14)

  • Baş wezir Şebnanyň ýerine Alyýakym saýlanýar (15—25)

 • 23

  • Tire çykarylan höküm (1—18)

 • 24

  • Ýehowa ýurdy çöle öwrer (1—23)

   • Ýehowa Sionda Patyşa boldy (23)

 • 25

  • Hudaýyň halky bol bereket alýar (1—12)

   • Ýehowanyň toý saçagynda süýji şerap bolar (6)

   • Ölüm ýok ediler (8)

 • 26

  • Umyt we gutulyş hakda aýdym (1—21)

   • Ýah Ýehowa ebedilik Arkadagdyr (4)

   • Il⁠-⁠gün adalatyňy öwrenýär (9)

   • «Ölüler direler» (19)

   • Içki otaglaryňyza giriň, gizleniň (20)

 • 27

  • Ýehowa aždarhany öldürer (1)

  • Aýdym. Ysraýyl üzüm bagydyr (2—13)

 • 28

  • Efraýymyň serhoşlarynyň waý halyna! (1—6)

  • Ýahudanyň pygamberleri yraň atýar (7—13)

  • Ölüm bilen äht edişdik (14—22)

   • Sionyň gymmatbaha düýp daşy (16)

   • Ýehowanyň geň amallary (21)

  • Ýehowanyň berýän tälimi (23—29)

 • 29

  • Arygeliň waý halyna! (1—16)

   • Dilinde hormat goýýanlar ýazgarylýar (13)

  • Kerler eşider, körler görer (17—24)

 • 30

  • Müsüriň penasy sizi utanja goýar (1—7)

  • Halk pygamberleri diňlemeýär (8—14)

  • Bil baglasaňyz, güýç⁠-⁠kuwwatyňyz artar (15—17)

  • Ýehowa halkyna rehim edýär (18—26)

   • Ýehowa — Beýik Mugallym (20)

   • «Ine ýol!» (21)

  • Ýehowa Assiriýa jeza berýär (27—33)

 • 31

  • Ynsan däl, Hudaý kömek edýär (1—9)

   • Müsüriň atlary ýöne bir haýwandyr (3)

 • 32

  • Patyşa we serdarlar adalatly höküm sürýär (1—8)

  • Hondanbärsi aýallara duýduryş berilýär (9—14)

  • Hudaý ruhy bilen bereket berýär (15—20)

 • 33

  • Dogruçylyň umydy we adyl höküm (1—24)

   • Ýehowa — Kazy, Kanun çykaryjy we Patyşa (22)

   • «Hiç bir adam: „Men syrkaw“ diýmez» (24)

 • 34

  • Ýehowa halklardan ar alýar (1—4)

  • Edom haraba öwrüler (5—17)

 • 35

  • Jennet dikeldiler (1—7)

   • Körler görer, kerler eşider (5)

  • Halas bolanlar üçin Mukaddes ýol (8—10)

 • 36

  • Sanherip Ýahuda hüjüm edýär (1—3)

  • Baş şerapçy Ýehowanyň üstünden gülýär (4—22)

 • 37

  • Hizkiýa Işaýa arkaly Hudaýdan kömek soraýar (1—7)

  • Sanherip Iýerusalime haýbat atýar (8—13)

  • Hizkiýanyň dogasy (14—20)

  • Işaýa Hudaýyň habaryny aýdýar (21—35)

  • Perişde 185 000 assiriýaly esgeri öldürýär (36—38)

 • 38

  • Hizkiýanyň keselinden gutulyşy (1—22)

 • 39

  • Wawilondan gelen myhmanlar (1—8)

 • 40

  • Hudaýyň halkyna teselli beriň (1—11)

   • Çölden biriniň sesi eşidilýär (3—5)

  • Hudaýyň beýikligi (12—31)

   • Milletler damja ýaly (15)

   • Hudaýyň «mekany Ýer togalagynyň üstünde» (22)

   • Ýyldyzlaryň adyny tutup çagyrýar (26)

   • Alla güýçden gaçýan däldir (28)

   • Ýehowa umyt baglaýanlar täzeden güýç alarlar (29—31)

 • 41

  • Gündogardan aýaga galan serkerde (1—7)

  •  Ysraýyl Hudaýyň saýlan guludyr (8—20)

   • «Ybraýym dostum» (8)

  • Başga taňrylar boşdur (21—29)

 • 42

  • Hudaýyň guluna tabşyrylan ýumuş (1—9)

   • Meniň adym Ýehowa (8)

  • Ýehowa täze aýdym aýdyň (10—17)

  • Ysraýyl kör we ker (18—25)

 • 43

  • Ýehowa halkyny jemleýär (1—7)

  • Ýalan taňrylar (8—13)

   • «Siz meniň şaýatlarym» (10, 12)

  • Wawilondan azat bolýarlar (14—21)

  • «Meseläni orta ataly» (22—28)

 • 44

  • Hudaý saýlan halkyna bereket berýär (1—5)

  • Ýehowadan başga Hudaý ýokdur (6—8)

  • Ynsanyň ýasan butlary dereksizdir (9—20)

  • Ýehowa Ysraýyl üçin töleg töleýär (21—23)

  • Kir arkaly şäher dikeldilýär (24—28)

 • 45

  • Kir Wawilony basyp almak üçin saýlanýar (1—8)

  • Toýun Küýzegär bilen dawalaşmaz (9—13)

  • Halklar Ysraýylyň öňünde dyza çöker (14—17)

  • Hudaýyň ýaradan zatlary we aýdan sözleri ygtybarlydyr (18—25)

   • Ýer ýaşaýyş üçin ýaradyldy (18)

 • 46

  • Wawilon butlary we Ysraýyl Hudaýy (1—13)

   • Ýehowa gelejegi öňünden aýdýar (10)

   • Gündogardan gelýän ýyrtyjy guş (11)

 • 47

  • Wawilonyň ýykylyşy (1—15)

   • Ýyldyzlara syn edýänler paş edilýär (13—15)

 • 48

  • Hudaý Ysraýyla käýeýär we ony arassalaýar (1—11)

  • Ýehowa Wawilona garşy çykýar (12—16a)

  • Hudaý peýdaly zatlary öwredýär (16b—19)

  • «Wawilondan çykyň!» (20—22)

 • 49

  • Ýehowanyň saýlan guly (1—12)

   • Milletlere nur saçylýar (6)

  • Ysraýyla teselli berilýär (13—26)

 • 50

  • Ysraýyl günä edip, betbagtçylyga uçraýar (1—3)

  • Ýehowanyň guly gulak asýar (4—11)

   • Dile çeper etdi, gulagymy açdy (4)

 • 51

  • Sion Erem bagy kimin bolar (1—8)

  • Beýik Ýaradan Siona teselli berýär (9—16)

  • Ýehowanyň gazap käsesi (17—23)

 • 52

  • Oýan, Sion! (1—12)

   • Hoş habary aýdýanlaryň aýaklary nähili owadan! (7)

   • Sionyň garawullary gygyrýar (8)

   • Ýehowanyň öýüniň esbaplaryny göterýänler päk bolmaly (11)

  • Ýehowanyň guly beýgeler (13—15)

   • Gelşiksiz adam (14)

 • 53

  • Ýehowanyň guly ejir çekýär, ölýär we jaýlanýar (1—12)

   • Ony ýigrendiler we adam sanynda görmediler (3)

   • Derdimizi we agyrymyzy göterdi (4)

   • «Ol soýuljak goýun ýaly» (7)

   • «Köp adamlaryň günäsini öz boýnuna aldy» (12)

 • 54

  • Önelgesiz Sionyň köp ogly bolýar (1—17)

   • Ýehowa Sionyň hojaýynydyr (5)

   • Sionyň ogullary Ýehowadan tälim alarlar (13)

   • Siona garşy ýasalan ýarag derde ýaramaz (17)

 • 55

  • Geliň, mugt iýiň, içiň! (1—5)

  • Ýehowany we ygtybarly sözüni agtaryň (6—13)

   • Hudaýyň ýoly ynsan ýolundan beýikdir (8, 9)

   • Hudaýyň sözi ýerine ýeter (10, 11)

 • 56

  • Kesekiler we agtalar üçin bereket (1—8)

   • Halklaryň doga⁠-⁠dileg öýi (7)

  • Kör garawullar, lal itler (9—12)

 • 57

  • Hudaýhon we wepaly adam dünýäden ötýär (1, 2)

  • Zynahor ysraýyl halky paş edilýär (3—13)

  • Ejizleri berkidiň (14—21)

   • Erbetler möwç urýan deňiz ýaly (20)

   • Erbetler asuda durmuş görmez (21)

 •  58

  • Ýürekden we göz üçin agyz beklemek (1—12)

  • Sabat gününi şatlyk bilen bellemek (13, 14)

 • 59

  • Ysraýyl günä edip, Hudaýdan daşlaşýar (1—8)

  • Toba edýärler (9—15a)

  • Ýehowa toba edýänleri halas edýär (15b—21)

 • 60

  • Ýehowanyň şöhraty Sionda ýalkym saçýar (1—22)

   • Höwürtgesindäki kepderi deý (8)

   • Mise derek altyn (17)

   • Az adamdan müň adam (22)

 • 61

  • Hoş habary aýtmagy tabşyrýar (1—11)

   • «Ýehowanyň rehimdarlyk ýyly» (2)

   • «Dogruçyllyk agajy» (3)

   • Kesekiler kömek edýär (5)

   • «Ýehowanyň ruhanylary» (6)

 • 62

 • 63

  • Ýehowa milletlerden ar alýar (1—6)

  • Gadymy döwürde Ýehowanyň wepaly söýgüsi (7—14)

  • Toba edýän adamyň dogasy (15—19)

 • 64

  • Toba edýän adamyň dogasy (1—12)

   • Ýehowa — Küýzegärimiz (8)

 • 65

  • Ýehowa butparazlary höküm edýär (1—16)

   • Şowlulyk we Ykbal taňrysy (11)

   • «Gullarym iýip doýarlar» (13)

  • Täze gökler we täze ýer (17—25)

   • Jaý gurup, üzüm baglaryny ekýärler (21)

   • Biderek ýere zähmet çekmeýärler (23)

 • 66

  • Hakyky we ýalan sežde (1—6)

  • Sion ene we ogullary (7—17)

  • Halklar Iýerusalime gelip sežde eder (18—24)