Hyzkyl 45:1—25

  • Mukaddes mülk we şäher (1—6)

  • Baştutanyň paýy (7, 8)

  • Baştutan dogruçyl bolmaly (9—12)

  • Halkyň sadakalary we baştutan (13—25)

45  „Ýurdy miras hökmünde paýlaşanyňyzda+, onuň bir bölegini Ýehowa mülk hökmünde bagyş ediň. Ol mülk mukaddes bolar+. Uzynlygy 25 000 tirsek*, ini 10 000 tirsek bolmalydyr+. Ol ýer tutuşlygyna mukaddes bolar.  Ol ýerde ybadathana üçin uzynlygy 500 tirsek, ini 500 tirsek inedördül görnüşinde ýer bolar+. Ybadathananyň hem her tarapynda 50 tirseklik öri meýdany bolar+.  Miras hökmünde paýlanjak ýerlerden uzynlygy 25 000 tirsek, ini 10 000 tirsek ýeri ölçäň. Ol ýerde iň mukaddes mekan, ybadathana ýerleşer.  Mukaddes mülk Ýehowanyň huzurynda, ybadathanada hyzmat edýän+ ruhanylaryň paýy bolar+. Ol ýerde ruhanylaryň jaýlary we ybadathana ýerleşer.  Ybadathanada hyzmat edýän lewiler üçin uzynlygy 25 000 tirsek, ini 10 000 tirsek ýer mülk edip berler+. Olara 20 sany naharhana⁠-⁠da+ berler.  Uzynlygy 25 000 tirsek (mukaddes mülküň ölçegine deň), ini 5 000 tirsek ýeri şäher üçin beriň+. Ol tutuş ysraýyl halkynyňky bolar.  Mukaddes mülk bilen şähere berlen paýyň iki tarapyndaky ýer baştutana berler. Ol ýer mukaddes mülk bilen şähere berlen paýyň günbatarynda we gündogarynda bolar. Onuň günbatar serhedinden gündogar serhedine çenli uzynlygy taýpalara berlen paýyň uzynlygyna deň bolar+.  Ol ýer ysraýyl baştutanynyň mülki bolar. Meniň bellän baştutanlarym halkyma zulum etmezler+ we ýurdy ysraýyl halkynyň ähli taýpalaryna paýlarlar“+.  Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle diýýär: „Eý ysraýyl baştutanlary, siz hetden aşdyňyz! Zorluk⁠-⁠sütem etmäň, adalatly hem dogruçyl boluň+, halkyň mal⁠-⁠mülküni talamaň+ — muny Älemiň Hökümdary Ýehowa aýdýar. 10  — Tereziňiz, çuwalyňyz* we çelegiňiz* dogry bolsun+. 11  Çuwal bilen çelegiň ölçegi bir bolsun. Bir çuwal ganaryň* ondan bir bölegine, bir çelek hem ganaryň ondan bir bölegine deň bolsun. Olaryň ölçegi ganar bilen kesgitlenilsin. 12  Bir şekel*+ 20 gera* deň bolsun, 60 şekel bir mane* deň bolsun“. 13  Siziň bermeli sadakalaryňyz şulardyr: bir ganar bugdaýdan çuwalyň altydan bir bölegini, bir ganar arpadan hem çuwalyň altydan bir bölegini beriň. 14  Ýagy çelek bilen ölçäp bermelisiňiz. Çelek humuň* ondan birine deňdir. On çelek bir ganara, bir ganar on çelege deňdir. 15  Ysraýyllar sürüsindäki 200 goýundan bir goýny gurbanlyk bersinler. Şu sadakalar halky günäden arassalamak üçin+ galla sadakasy+, ýakma we parahatlyk gurbanlygy+ hökmünde berilsin — muny Älemiň Hökümdary Ýehowa aýdýar. 16  Ýurduň halky şu sadakalary+ ysraýyl baştutanyna bersin. 17  Baştutan bolsa baýramlarda, Täze aý baýramynda, Sabat günlerinde+, ysraýyl halkynyň belleýän ähli baýramlarynda+ ýakma gurbanlyklaryny+, galla+ we şerap sadakalaryny ruhana getirip bermelidir. Ol ysraýyl halkyny günäden arassalamak üçin günä gurbanlyklaryny, galla sadakalaryny, ýakma we parahatlyk gurbanlyklaryny ruhana getirip bermelidir. 18  Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle diýýär: „Birinji aýyň birine sürüden şikessiz bir öküzçe alyp, mukaddes mekany günäden tämizläň+. 19  Ruhany günä gurbanlygynyň ganyndan alyp, ybadathananyň gapylarynyň söýelerine+, gurbanlyk ojagynyň* gatlagynyň dört burçuna we içki howlynyň derwezehanasynyň* söýelerine çalmalydyr. 20  Tötänden ýa⁠-⁠da bilmän günä eden her bir adam üçin aýyň ýedinji güni şu zatlary etmelisiňiz+. Şeýle⁠-⁠de ybadathanany günäden tämizlemelisiňiz+. 21  Birinji aýyň 14⁠-⁠ne Pasha baýramyny+ belläň we ýedi günläp petir çörek* iýiň+. 22  Şol gün baştutan özi üçin we ýurduň ähli halky üçin günä gurbanlygy hökmünde bir öküzçäni ruhana getirip bersin+. 23  Ol baýramyň ýedi güni hem Ýehowa gurbanlyk bersin. Ol her gün ýakma gurbanlygy hökmünde şikessiz ýedi öküzçe bilen ýedi goçy we günä gurbanlygy üçin bir tekäni getirip ruhana bersin+. 24  Ol her bir öküzçäniň we her bir goçuň ýanynda galla sadakasy hökmünde bir çuwal galla getirsin, her çuwal gallanyň ýanynda hem bir küýze* ýag getirsin. 25  Ol ýedinji aýyň 15⁠-⁠ne baýramyň+ başyndan tä soňuna çenli ýedi günläp günä we ýakma gurbanlyklaryny, galla hem ýag sadakasyny getirsin“».