Hyzkyl 43:1—27

  • Ybadathana Ýehowanyň şöhratyndan dolýar (1—12)

  • Gurbanlyk ojagy (13—27)

43  Soňra ol meni gündogar derwezehana*+ getirdi.  Ol ýerde men Ysraýyl Hudaýynyň şöhratyny gördüm+. Onuň sesi şaglap akýan suwuň güwwüldisi ýalydy+, şöhraty ýer ýüzüne nur saçýardy+.  Şonda men ýere ýüzin ýykyldym. Men* şeýle görnüşi* şäheri weýran etmäge gelenimde⁠-⁠de*, Kebar derýasynyň ýakasynda⁠-⁠da görüpdim+.  Soňra Ýehowanyň şöhraty gündogar derwezehanadan+ ybadathana girdi.  Ruh meni ýokary göterip, içki howla getirdi. Ybadathana Ýehowanyň şöhratyndan doldy+.  Şonda ybadathanadan biri maňa söz gatdy, soňra gelip, ýanymda durdy+.  Ol maňa şeýle diýdi: «Ynsan ogly, bäri meniň tagtym+, aýagymy basan ýerim+. Men şu ýerde, ysraýyl halkynyň arasynda ebedilik bolaryn+. Mundan beýläk biwepa* ysraýyl halky we onuň patyşalary butlara sežde edip* mukaddes adyma ysnat getirmezler+.  Olar buthanalaryny ybadathanamyň* ýanynda, gapylarynyň söýelerini söýelerimiň ýanynda gurdular (aramyzy ýekeje diwar bölýärdi)+, ýigrenji işleri bilen mukaddes adyma ysnat getirdiler. Şol sebäpli men gahar atyna atlanyp, olary ýok etdim+.  Olar biwepalyk etmeseler, butlary huzurymdan aýyrsalar, men olaryň arasynda ebedilik bolaryn+. 10  Ynsan ogly, ysraýyl halky eden günäleri üçin utanar ýaly+, olara ybadathana hakda gürrüň ber+. Goý, olar ybadathananyň taslamasyny öwrensinler. 11  Eger olar eden günäleri üçin utansalar, olaryň öňünde ybadathananyň taslamasyny çyz. Olara ybadathananyň gurluşyny, girelgelerini, çykalgalaryny, taslamasyny, çyzgylaryny we kanunlaryny görkez+. Goý, olar ybadathananyň taslamasyny ünsli öwrenip, kanunlaryny berjaý etsinler+. 12  Ybadathana babatdaky kanun şeýledir: dagyň depesi mukaddesdir+. Ybadathana babatdaky kanun şeýledir. 13  Gurbanlyk ojagynyň* tirsek bilen ölçenilişi+ şeýledir: birinji gatlagynyň beýikligi bir tirsekdir (her tirsek adaty tirsekden dört barmak uzyndyr)*, ol ikinji gatlakdan bir tirsek inlidir. Birinji gatlagyň gyrasyndan bir garyş* beýiklikde erňek* aýlanýandyr. Gurbanlyk ojagynyň düýbüniň ölçegi şeýledir. 14  Birinji gatlagynyň üstünde beýikligi iki tirsek bolan ikinji gatlak bardyr. Ol hem üçünji gatlakdan bir tirsek inlidir. Üçünji gatlagynyň beýikligi dört tirsekdir. Ol hem ýokarsyndaky gatlakdan bir tirsek inlidir. 15  Gurbanlyk ojagynyň ot ýakylýan ýeriniň beýikligi dört tirsekdir. Ýokarky dört burçunda dört şah bardyr+. 16  Gurbanlyk ojagynyň ot ýakylýan ýeri inedördül görnüşinde bolup, uzynlygy 12 tirsek, ini 12 tirsekdir+. 17  Üçünji gatlagyň uzynlygy 14 tirsek, ini 14 tirsekdir. Onuň gyrasynda ýarym tirsek beýiklikde erňek aýlanýandyr. Gurbanlyk ojagynyň birinji gatlagy dört tarapyndan hem bir tirsek öňe çykyp durandyr. Onuň basgançagy gündogar tarapdadyr». 18  Ol maňa şeýle diýdi: «Ynsan ogly, Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle aýdýar: „Gurbanlyk ojagy gurlanda şu görkezmä eýerilmeli, şonda tutuşlygyna ýakma gurbanlygy getiriler, ojagyň üstüne gan sepiler+. 19  Sadyk ogullaryna, huzurymda hyzmat edýän lewi ruhanylaryna+ günä gurbanlygy+ üçin sürüden bir öküzçäni beriň“. Muny Älemiň Hökümdary Ýehowa aýdýandyr. 20  „Öküzçäniň ganyndan alyp, gurbanlyk ojagynyň dört şahyna, üçünji gatlagyň dört burçuna we daş⁠-⁠töweregindäki erňegine çalyp çykyň. Şeýdip, ony arassalaň we günäden tämizläň+. 21  Soňra günä gurbanlygy üçin öküzçäni getiriň. Ruhanylar ybadathanadan çykyp, ony ýörite görkezilen ýerde ýaksynlar+. 22  Ikinji güni günä gurbanlygy üçin şikessiz bir tekäni getiriň. Ruhanylar gurbanlyk ojagyny öküzçäniň gany bilen günäden tämizleýişleri ýaly, tekäniň gany bilen hem günäden tämizlesinler. 23  Gurbanlyk ojagyny günäden tämizläniňizden soň, sürüden şikessiz öküzçäni we şikessiz goçy gurbanlyk beriň. 24  Gurbanlyklary Ýehowanyň huzuryna getiriň. Goý, ruhanylar olary duzlap+, Ýehowa ýakma gurbanlygy hökmünde bersinler. 25  Ýedi günüň dowamynda her gün günä gurbanlygy üçin süriňizden bir öküzçäni, goçy we tekäni gurbanlyk beriň+. Olar şikessiz bolmalydyr. 26  Ruhanylar ýedi günläp gurbanlyk ojagyny günäden arassalar, tämizlär, soňra gurbanlyk ojagy ulanmaga berler. 27  Ýedi gün geçenden soň, sekizinji gün+ ruhanylar siziň ýakma we parahatlyk gurbanlyklaryňyzy gurbanlyk ojagynda ýakarlar. Şonda men sizden razy bolaryn“+. Muny Älemiň Hökümdary Ýehowa aýdýar».

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: beýik bina.
Başga manysy: Ol.
Sözlüge serediň.
Şäheriň weýran boljakdygy barada Hyzkylyň pygamberlik edendigi göz öňünde tutulýar.
Sözme⁠-⁠söz: zyna edýän.
Sözme⁠-⁠söz: patyşalarynyň jesetleri bilen.
Ýa⁠-⁠da: buthanalarynyň bosagasyny ybadathanamyň bosagasynyň.
Sözlüge serediň.
Gez göz öňünde tutulýar. Goşmaça maglumata serediň: B14.
Bir garyş takmynan 22,2 sm. Goçmaça maglumata serediň: B14.
Ýa⁠-⁠da: germew.