Hyzkyl 37:1—28

  • Görnüş: süňkden doly jülge (1—14)

  • Iki taýak birleşýär (15—28)

    • Bir patyşa, bir halk (22)

    • Parahatlyk ähti ebedi dowam eder (26)

37  Ýehowanyň ruhy meniň üstüme indi. Ýehowanyň ruhy meni alyp gitdi⁠-⁠de, jülgäniň ortasynda duruzdy+. Ol ýer süňklerden doludy.  Ol meni süňkleriň arasyndan ýöretdi. Jülgede ýatan süňkler gus⁠-⁠gurudy+, sany⁠-⁠sajagy ýokdy.  Ol menden: «Ynsan ogly, süňkler janlanyp bilermi?» diýip sorady. Men: «Älemiň Hökümdary Ýehowa, muny sen gowy bilýärsiň»+ diýdim.  Ol maňa şeýle diýdi: «Süňkler hakda pygamberlik edip şeýle diý: „Gury süňkler, Ýehowanyň sözüni diňläň!  Älemiň Hökümdary Ýehowa süňklere şeýle diýýär: „Men size ýaşaýyş demini üflärin, siz direlersiňiz+.  Size siňir bilen et bitirerin, daşyňyzy deri bilen örtüp, içiňize ýaşaýyş demini üflärin. Şonda siz direlersiňiz, meniň Ýehowadygymy bilersiňiz“».  Men aýdylyşy ýaly pygamberlik etdim. Pygamberlik edip durkam, goh turup, şakyrdy eşidildi. Süňkler biri⁠-⁠birine birleşmäge başlady.  Soňra olara siňir bilen et bitdi, daşyny deri örtdi. Ýöne olaryň hiç birinde ýaşaýyş demi ýokdy.  Alla maňa şeýle diýdi: «Şemala pygamberlik et. Ynsan ogly, şemala pygamberlik edip, Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle aýdýar diý: „Eý şemal*, çar tarapdan gelip, öldürilen adamlaryň üstünden öwüs. Goý, olar direlsin!“» 10  Men aýdylyşy ýaly pygamberlik etdim. Olara ýaşaýyş demi girdi, olar direlip, uly goşun kimin aýak üstüne galdylar+. 11  Alla maňa şeýle diýdi: «Ynsan ogly, olar ysraýyl halkynyň süňkleridir+. Olar: „Süňklerimiz gurady, umydymyz üzüldi+. Biz bar zadymyzdan mahrum bolduk“ diýýärler. 12  Sen olara pygamberlik edip, Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle aýdýar diý: „Eý halkym, men mazarlary açyp+, sizi çykararyn we Ysraýyl ýurduna getirerin+. 13  Eý halkym, men mazarlary açyp, sizi çykaranymda, meniň Ýehowadygymy bilersiňiz“+. 14  Siziň üstüňize ruhumy indererin, siz direlersiňiz+, watanyňyzda ýaşarsyňyz. Şonda siz muny meniň, Ýehowanyň aýdandygymy, sözümde durandygymy bilersiňiz — muny Ýehowa aýdýar». 15  Ýehowa meniň bilen ýene⁠-⁠de gepleşdi: 16  «Ynsan ogly, bir taýak alyp, ýüzüne: „Ýahudanyň we ýanyndaky* ysraýyl halkynyň taýagy“+ diýip ýaz; soňra başga bir taýagy alyp: „Ýusubyň, ýagny Efraýymyň we ýanyndaky ysraýyl halkynyň taýagy“+ diýip ýaz. 17  Olar bir taýak bolar ýaly, bir⁠-⁠birine birleşdir+. 18  Ildeşleriň manysyny sorasa, 19  Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle aýdýar diý: „Men Efraýymyň elindäki Ýusubyň we ýanyndaky ysraýyl taýpalarynyň taýagyny alyp, Ýahudanyň taýagy bilen birleşdirerin. Olary bir taýak ederin+, olar meniň elimde bir bolar“. 20  Halk ýazgyly taýaklary görer ýaly, olary eliňde sakla. 21  Soňra olara Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle aýdýar diý: „Dargan ysraýyllary halklaryň arasyndan alyp gaýdaryn. Olary dumly⁠-⁠duşdan ýygnap, watanyna getirerin+. 22  Olary Ysraýyl daglarynda, watanynda bir halk ederin+. Olaryň bir patyşasy bolar+, indi olar iki halk, aýry iki patyşalyk bolmaz+. 23  Olar nejis butlary*, ýigrenji, günäli işleri* bilen haram bolmazlar+. Men biwepa halkymy ähli günälerinden arassalaryn, olary tämizlärin. Olar meniň halkym bolar, menem olaryň Hudaýy bolaryn+. 24  Gulum Dawut olaryň patyşasy bolar+. Olaryň bir çopany bolar+. Olar hökümlerimi berjaý edip, kada⁠-⁠kanunlarym boýunça ýaşarlar+. 25  Olar gulum Ýakuba beren ýurdumda, ata⁠-⁠babalarynyň ýurdunda ebedi ýaşarlar+, olaryň özleri, çagalary we agtyklary+ şol ýurtda ýaşar+. Gulum Dawut olara ebedilik baştutan bolar+. 26  Men olar bilen parahatlyk ähtini baglaşaryn+, ol ebedilik dowam eder. Olary ýurtlaryna gaýtaryp getirerin, sanlaryny artdyraryn+. Olaryň ýurdunda mukaddes mekanym hemişe durar. 27  Çadyrymy olaryň ýurdunda dikerin. Olar meniň halkym bolar, menem olaryň Hudaýy bolaryn+. 28  Olaryň ýurdunda mukaddes mekanym hemişe durar. Şonda halklar ysraýyl halkyny mukaddes edýäniň Ýehowadygyny bilerler“»+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: dem; ruh.
Ýa⁠-⁠da: ýarany; hemrasy.
Ýewreý dilindäki şu jümläniň tezek diýen manysy bolup, bir zada bolan ýigrenji aňladýar.
Ýa⁠-⁠da: däp⁠-⁠dessurlary.