Hyzkyl 34:1—31

  • Ysraýyl çopanlaryna garşy pygamberlik (1—10)

  • Ýehowa sürüsini bakýar (11—31)

    • Gulum Dawut olaryň çopany bolar (23)

    • «Parahatlyk ähti» (25)

34  Ýehowa meniň bilen ýene⁠-⁠de gepleşdi:  «Ynsan ogly, ysraýyl çopanlaryna garşy pygamberlik edip, olara Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle aýdýar diý: „Ysraýyl çopanlarynyň waý halyna!+ Olar sürini bakmagyň deregine gara garnynyň aladasyny edýärler+.  Siz ýag iýip, ýüpek* geýýärsiňiz, semiz mallary soýýarsyňyz+, süri bolsa aç+.  Ejizlere goltgy berilmeýär, kesellileri bejerilmeýär, ýaralary saralmaýar, azaşanlary yzyna getirilmeýär+, ýitenleri gözlenmeýär. Gaýtam olara zulum⁠-⁠sütem bilen agalyk edýärsiňiz+.  Olaryň çopany bolmansoň dargadylar+, çar tarapa pytrap, ýyrtyjy haýwanlara şam boldular.  Goýunlarym ähli daglarda we belent depelerde aýlanyşyp ýör, meniň goýunlarym bütin ýer ýüzüne pytrady. Hiç kim olaryň aladasyny etmedi, hiç kim olary gözlemedi.  Çopanlar, Ýehowanyň sözüni diňläň:  „Men diri şaýatdyryn! — Muny Älemiň Hökümdary Ýehowa aýdýar. — Çopansyz goýunlarym talanyp, ýyrtyjy haýwanlara şam boldy. Çopanlarym goýunlarymy agtarmadylar. Olar gara garnynyň aladasyny edip, sürimi bakmadylar“.  Çopanlar, Ýehowanyň sözüni diňläň! 10  Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle aýdýar: „Çopanlara temmi bererin. Goýunlarym üçin olardan hasap soraryn. Indi olara sürimi ynanmaryn+. Çopanlar aç galarlar. Sürimi olaryň elinden halas ederin, indi olar goýunlarymy iýip bilmezler“. 11  Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle aýdýar: „Indi goýunlarymy özüm gözläp taparyn, olary özüm bakaryn+. 12  Dargan goýunlaryny gözleýän, olary bakýan çopan kimin menem goýunlarymyň aladasyny ederin+. Tüm⁠-⁠garaňky we gara bulutly günde+ goýunlarymy halas edip, dargan ýerlerinden yzyna alyp gaýdaryn. 13  Olary halklaryň arasyndan çykararyn, ýurtlaryň arasyndan ýygnap, öz ýurduna getirerin. Olary Ysraýyl daglarynda, çeşme⁠-⁠çaýlaryň boýunda we ilatly ýerlerde bakaryn+. 14  Olary al⁠-⁠ýaşyl örülerde, Ysraýylyň beýik daglarynda bakaryn+. Olar gök maýsaly meýdanda ýatarlar+. Ysraýyl daglarynyň al⁠-⁠ýaşyl örülerinde otlarlar“. 15  „Goýunlarymy özüm bakaryn+, olara dynçlyk bererin+ — muny Älemiň Hökümdary Ýehowa aýdýar. 16  — Ýitenlerini gözlärin+, azaşanlaryny yzyna getirerin, ýaralaryny sararyn, ejizlerine goltgy bererin. Emma semizlerini we daýawlaryny ýok ederin, olara temmi bererin“. 17  „Goýunlarym, men, Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle diýýärin: „Men goýun bilen goýnuň, goç bilen tekäniň arasynda adalaty dikelderin+. 18  Al⁠-⁠ýaşyl örüleri az görýärsiňizmi? Başga örüleri basgylamak nämä gerek? Dury suwdan ganyp, soňra suwy bulamak nämä gerek? 19  Indi meniň goýunlarym siziň basgylan örüleriňizde otlamalymy? Siziň bulan suwuňyzdan içmelimi?“ 20  Olara Älemiň Hökümdary Ýehowa şeýle diýýär: „Indi meniň özüm semiz we arryk goýnuň arasynda kazy bolaryn. 21  Siz keselli goýunlary göwräňiz* bilen itip, şahyňyz bilen süsüp, sürimi dumly⁠-⁠duşa kowýarsyňyz. 22  Men goýunlarymy halas ederin, indi olar talanmaz+. Men iki goýnuň arasynda adalaty dikelderin. 23  Gulum Dawudy+ olara çopan edip bellärin+, ol sürimi dok saklar. Ol goýunlarymy bakar, olara çopançylyk eder+. 24  Men, Ýehowa olaryň Hudaýy bolaryn+, gulum Dawut olara baştutan bolar+. Muny men, Ýehowa aýdýar. 25  Men olar bilen parahatlyk ähtini baglaşaryn+. Ýurtdan ýyrtyjy haýwanlary kowaryn+. Şonda olar sähralarda asuda gezerler, tokaýlarda ýatarlar+. 26  Olary ýalkaryn, depämiň daş⁠-⁠töweregini bereketli ederin+. Ýagyş möwsüminde ýagar. Ýagmyr deý bereket ýagar+. 27  Agaçlar miwe berer, toprak bol hasyl getirer+, olar asuda ýurtda ýaşar. Olaryň boýuntyryklaryny döwüp, olary gul edenleriň elinden halas edenimde, meniň Ýehowadygymy bilerler+. 28  Indi halklar olary talamaz, ýyrtyjy haýwanlara şam bolmazlar. Olar asuda ýaşarlar, hiç kim olary gorkuzmaz+. 29  Olara berjek topragymyň at⁠-⁠owazasy dünýä ýaň salar. Indi olar açlykdan ölmezler+, halklar olary kemsitmez+. 30  Şonda ysraýyl meniň olaryň Hudaýy Ýehowadygyma we olar bilendigime düşüner; meniň halkymdygyny biler“+. Muny Älemiň Hökümdary Ýehowa aýdýar. 31  Goýunlarym+, men siziň aladaňyzy ederin! Siz ýöne bir adam, men bolsa siziň Hudaýyňyz“. Muny Älemiň Hökümdary Ýehowa aýdýar».

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: ýüňden eşik.
Sözme⁠-⁠söz: ýanbaşyňyz we çigniňiz.