Hyzkyl 1:1—28

 • Hyzkyl Wawilonda görnüş görýär (1—3)

 • Ýehowanyň gökdäki arabasy (4—28)

  • Apy⁠-⁠tupan, bulut we ot (4)

  • Dört jandar (5—14)

  • Dört tigir (15—21)

  • Ýalpyldaýan dörtburç görnüşli zat (22—24)

  • Ýehowanyň tagty (25—28)

1  Men Kebar derýasynyň ýakasynda sürgün edilen halk bilen ýaşaýardym+. 30⁠-⁠njy ýylda*, dördünji aýyň bäşine gök açyldy we maňa Hudaýdan bir görnüş* geldi.  Ýahuda patyşasy Ýehoýakynyň+ sürgün edileniniň bäşinji ýylynda, aýyň bäşine  Haldeý ýurdunda+, Kebar derýasynyň ýakasynda Buzi ruhanynyň ogly Hyzkyla* Ýehowanyň sözi geldi, oňa Ýehowanyň ruhy* indi+.  Şonda men demirgazykdan apy⁠-⁠tupanyň+ gelýändigini gördüm. Ol ýerde äpet nurly bulut we içinde lowlap duran ot*+ bardy. Oduň içinde bolsa kümüşsöw altyn ýaly ýalpyldaýan bir zat bardy+.  Oduň içinde ynsan keşbine meňzeş dört sany jandar bardy+.  Olaryň hersiniň dört ýüzi we dört ganaty bardy+.  Olaryň aýaklary gönüdi, göläniňki ýaly toýnaklary bardy we ýalpyldawuk mis ýaly öwşün atýardy+.  Olaryň dört ganatynyň her biriniň aşagynda ynsan eli bardy. Dört jandaryňam ýüzleri we ganatlary bardy.  Ganatlar biri⁠-⁠birine degip durdy. Jandarlar hiç ýere öwrülmän, diňe öňe giderdi+. 10  Olaryň dördüsiniňem ýüz keşbi şeýledi: öňünde ynsan ýüzi, sag tarapynda ýolbars+ ýüzi, çep tarapynda öküz+ ýüzi we ýeňsesinde bürgüt+ ýüzi bardy+. 11  Olaryň ýüzleri şeýledi. Ganatlary ýokary gerlendi. Iki ganaty biri⁠-⁠birine degip durdy, beýleki ikisi göwresini örtýärdi+. 12  Olaryň her biri göni giderdi, ruh olary nirä äkitse, şol tarapa hem giderdiler+. Barýarkalar gyra sowulmaýardylar. 13  Jandarlaryň daş keşbi ýanyp duran köz ýalydy. Lowlap ýanýan alawa meňzeýän bir zat jandarlaryň arasyndan eýläk⁠-⁠beýläk geçýärdi. Alawyň içinden ýyldyrym çakýardy+. 14  Jandarlar ýyldyrym kimin gidip gelýärdiler. 15  Jandarlary synlap durkam, dört ýüzli jandarlaryň hersiniň ýanynda ýere degip duran tigir gördüm+. 16  Tigirleriň hemme ýeri zeberjet* daşy ýaly ýalpyldaýardy we dördüsi hem bir⁠-⁠birine meňzeşdi. Olaryň gurluşy bir⁠-⁠biriniň içinden geçýän tigre meňzeýärdi*. 17  Olar öwrülmän ugruny çar tarapa üýtgedip bilýärdi. 18  Tigirler örän beýikdi we gorkunçdy. Dördüsiniň hem daş tarapy gözlerden doludy+. 19  Jandarlar öňe gidenlerinde, tigirlerem olar bilen bile gidýärdi, jandarlar ýerden galanda, tigirlerem galýardy+. 20  Ruh haýsy ugry görkezse, jandarlar şondan gidýärdi, ruh nirä gitse, yzyna düşýärdi. Tigirler jandarlar bilen ýokary galýardy, sebäbi olary ugrukdyrýan ruh*, tigirleri⁠-⁠de ugrukdyrýardy. 21  Jandarlar öňe gitse, tigirler hem öňe gidýärdi, olar dursa, tigirler hem durýardy. Jandarlary ugrukdyrýan ruhuň tigirlerde⁠-⁠de bolandygy üçin, jandarlar ýerden ýokary galsalar, tigirler hem olar bilen ýokary galýardy. 22  Jandarlaryň depesinde tekiz bir zat bardy. Ol buz ýaly ýalpyldaýardy, görnüşi täsindi+. 23  Tekiz zadyň aşagynda jandarlaryň ganaty ýokary gerlip* durdy, olar biri⁠-⁠birlerine degýärdi. Her jandaryň bedenini örtmek üçin bir tarapynda iki ganaty, beýleki tarapynda iki ganaty bardy. 24  Men olaryň ganatlarynyň sesini eşitdim. Olar şarlap akýan suwuň, Gudratygüýçlüniň sesi ýalydy+. Ýöränlerinde göýä goşun gelýän ýalydy. Duranlarynda bolsa ganatlaryny aşak goýberýärdiler. 25  Olaryň depesindäki tekiz zadyň üstünden ses eşidilýärdi (Olar duranlarynda ganatlaryny aşak goýberýärdiler). 26  Olaryň depesindäki tekiz zadyň ýokarsynda ýakut daşyna çalymdaş+ tagta meňzeýän bir zat bardy+. Tagtyň üstünde bolsa ynsana meňzeş biri otyrdy+. 27  Onuň bilinden ýokarsy kümüşsöw altyn kimin ýalpyldaýardy+, ot ýaly lowlaýardy. Onuň bilinden aşagy hem ot ýaly lowlaýardy+. Onuň daş⁠-⁠töwereginde 28  ýagyşly günde bulutlaryň arasynda peýda bolýan älemgoşara meňzeş şöhle bardy+. Hawa, daş⁠-⁠töweregindäki şöhle şeýle nur saçýardy. Ol Ýehowanyň şöhratyna meňzeýärdi+. Muny görenimde ýüzin ýykyldym. Şol wagt biriniň sesini eşitdim.

Çykgytlar

Hyzkylyň ýaşy göz öňünde tutulýan bolmaly.
Sözlüge serediň.
Manysy: Hudaý güýç⁠-⁠kuwwat berýär.
Sözme⁠-⁠söz: eli.
Ýa⁠-⁠da: ýyldyrym.
Ýa⁠-⁠da: hrizolit. Sary ýa⁠-⁠da ýaşyl reňkli gymmatbaha daş.
Tigirler deň ölçegde bolup, bir⁠-⁠biriniň içinden dikligine geçýän bolmaly.
Sözme⁠-⁠söz: jandarlaryň ruhy.
Başga manysy: gapdala ýaýylyp.