Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Hyzkyl pygamberiň kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Hyzkyl Wawilonda görnüş görýär (1—3)

  • Ýehowanyň gökdäki arabasy (4—28)

   • Apy⁠-⁠tupan, bulut we ot (4)

   • Dört jandar (5—14)

   • Dört tigir (15—21)

   • Ýalpyldaýan dörtburç görnüşli zat (22—24)

   • Ýehowanyň tagty (25—28)

 • 2

  • Hyzkyl pygamber saýlanýar (1—10)

   • «Olar seni diňlesin, diňlemesin» (5)

   • Agyly golýazma (9, 10)

 • 3

  • Hyzkyl Hudaýyň golýazmasyny iýýär (1—15)

  • Hyzkyl garawul edip bellenýär (16—27)

   • Tabşyryga sowuk⁠-⁠sala seretseň, başgalaryň ganyna galarsyň (18—21)

 • 4

  • Iýerusalimiň gabalyşy görkezilýär (1—17)

   • 390 gün we 40 gün halkyň günäsini göterersiň (4—7)

 • 5

  • Iýerusalimiň ýykylyşy görkezilýär (1—17)

   • Pygamber saçyny syrýar, üçe bölýär (1—4)

   • Iýerusalim beýleki halklardan bäşbeter boldy (7—9)

   • Gozgalaňçylaryň başyna üç bela iner (12)

 • 6

  • Ysraýyl daglaryna çykarylan höküm (1—14)

   • Nejis butlar ýok bolar (4—6)

   • «Meniň Ýehowadygymy bilersiňiz» (7)

 • 7

  • Ýurduň soňy geldi (1—27)

   • Görlüp⁠-⁠eşidilmedik betbagtçylyk (5)

   • Kümüşleri köçä taşlarlar (19)

   • Ybadathana haram ediler (22)

 • 8

  • Hyzkyl görnüşde Iýerusalime äkidilýär (1—4)

  • Ybadathanada ýigrenji işler edilýär (5—18)

   • Aýallar Tammuz taňrysy üçin dady⁠-⁠perýat edýärler (14)

   • Adamlar Güne tagzym edýärler (16)

 • 9

  • Alty ýaragly adam, syýa gaply adam (1—11)

   • Jeza mukaddes mekandan başlar (6)

 • 10

  • Tigirleriň arasyndan köz alynýar (1—8)

  • Tigirler we keruplar (9—17)

  • Ybadathanadan Hudaýyň nury göterilýär (18—22)

 • 11

  • Zalym han⁠-⁠begler höküm edilýär (1—13)

   • Şäher gazana meňzedilýär (3—12)

  • Ýurt arassalanar (14—21)

   • Olaryň aň⁠-⁠düşünjesini täzelärin (19)

  • Iýerusalimden Hudaýyň nury göterilýär (22, 23)

  • Hyzkyl görnüşde Haldeýa getirilýär (24, 25)

 • 12

  • Halkyň sürgün ediljegi görkezilýär (1—20)

   • Sürgün ediljek halkyň goş⁠-⁠golamy (1—7)

   • Baştutan garaňkyda ýola düşer (8—16)

   • Çöregiňi gaýgy⁠-⁠alada bilen iý, suwuňy gorkup iç (17—20)

  • Nakylyňyz puja çykar (21—28)

   • «Aýdan her bir sözüm ýerine ýeter» (28)

 • 13

  • Ýalan pygamberler höküm edilýär (1—16)

   • Hek çalnan diwar ýykylar (10—12)

  • Pygamberlik sözlerini toslap tapýan aýallar höküm ediler (17—23)

 • 14

  • Butparazlar höküm edilýär (1—11)

  •  Iýerusalime çykarylan höküm hökman amala aşar (12—23)

   • Hudaýhon Nuh, Danyýar we Eýýup (14, 20)

 • 15

  • Iýerusalim derde ýaramaz üzüm agajydyr (1—8)

 • 16

  • Hudaý Iýerusalimi gowy görýär (1—63)

   • Köçä taşlanan wagty tapylýar (1—7)

   • Bezeýär we äht baglaşýar (8—14)

   • Ol biwepalyk edýär (15—34)

   • Ahlaksyz aýal kimin oňa jeza berler (35—43)

   • Ol Samariýa we Sodoma meňzedilýär (44—58)

   • Alla ähtini ýatlaýar (59—63)

 • 17

  • Iki bürgüt we üzüm agajy hakda matal (1—21)

  • Ýaş şaha beýik kedr agajy bolup ýetişer (22—24)

 • 18

  • Günä eden adama temmi berler (1—32)

   • Günä eden adam öler (4)

   • Atasynyň günäsi üçin ogly jeza çekmez (19, 20)

   • Erbet adamyň ölmegini islemeýärin (23)

   • Toba eden adam uzak ömür sürer (27, 28)

 • 19

  • Ysraýylyň baştutanlary hakda agy (1—14)

 • 20

  • Gozgalaňçy Ysraýylyň taryhy (1—32)

  • Ysraýyl dikeldiler (33—44)

  • Günorta ýurtlary höküm edilýär (45—49)

 • 21

  • Hudaý gylyjyny gynyndan çykarýar (1—17)

  • Wawilon patyşasy Iýerusalime hüjüm eder (18—24)

  • Ysraýylyň erbet baştutany ýok ediler (25—27)

   • «Täjiňi çykar» (26)

   • «Hak eýesi gelýänçä» (27)

  • Ammonlaryň üstünden gylyç iner (28—32)

 • 22

  • Iýerusalim — ganhor şäher (1—16)

  • Ysraýyl zir⁠-⁠zibile döndi (17—22)

  • Ysraýylyň han⁠-⁠begleri we halky höküm edilýär (23—31)

 • 23

  • Bir enäniň iki biwepa gyzy (1—49)

   • Ohola Assiriýa bilen zyna edýär (5—10)

   • Oholyba Wawilon we Müsür bilen zyna edýär (11—35)

   • Gyzlara temmi berilýär (36—49)

 • 24

  • Iýerusalim poslan gazan kimindir (1—14)

  • Alamat: Hyzkylyň aýaly aradan çykýar (15—27)

 • 25

  • Ammona garşy pygamberlik (1—7)

  • Mowaba garşy pygamberlik (8—11)

  • Edoma garşy pygamberlik (12—14)

  • Pilişte garşy pygamberlik (15—17)

 • 26

  • Tire garşy pygamberlik (1—21)

   • Tor guradylýan ýer (5, 14)

   • Daş we toprak deňze zyňlar (12)

 • 27

  • Tiriň gark bolan gämileri hakda agy (1—36)

 • 28

  • Tir patyşasyna garşy pygamberlik (1—10)

   • «Men hudaý» (2, 9)

  • Tiriň patyşasy üçin agy (11—19)

   • «Sen Erem bagyndadyň» (13)

   • «Men seni saýlap, goragçy kerup edip belledim» (14)

   • «Erbetlige baş goşduň» (15)

  • Sidona garşy pygamberlik (20—24)

  • Ysraýyl bir ýere jemlener (25, 26)

 • 29

  • Faraona garşy pygamberlik (1—16)

  • Müsür Wawilonyň töleg haky bolar (17—21)

 • 30

  • Müsüre garşy pygamberlik (1—19)

   • Nawuhodonosor hüjüm eder (10)

  • Faraonyň goly döwler (20—26)

 • 31

  • Beýik kedr agajy Müsür ýykylýar (1—18)

 • 32

  • Faraon we Müsür üçin agy (1—16)

  • Müsür sünnetsizler bilen jaýlanar (17—32)

 • 33

  • Garawulyň jogapkärçiligi (1—20)

  • Iýerusalim basylyp alyndy (21, 22)

  •  Harabaçylykda ýaşaýanlar üçin habar (23—29)

  • Halk habara gulak asmaýar (30—33)

   • Hyzkylyň sözleri söýgi aýdymy ýaly (32)

   • «Aralarynda pygamberiň bolandygyny bilerler» (33)

 • 34

  • Ysraýyl çopanlaryna garşy pygamberlik (1—10)

  • Ýehowa sürüsini bakýar (11—31)

   • Gulum Dawut olaryň çopany bolar (23)

   • «Parahatlyk ähti» (25)

 • 35

  • Segir daglaryna garşy pygamberlik (1—15)

 • 36

  • Ysraýyl daglary hakda pygamberlik (1—15)

  • Ysraýyl dikeldiler (16—38)

   • Men adymy aklaryn (23)

   • «Erem bagy ýaly bolupdyr!» (35)

 • 37

  • Görnüş: süňkden doly jülge (1—14)

  • Iki taýak birleşýär (15—28)

   • Bir patyşa, bir halk (22)

   • Parahatlyk ähti ebedi dowam eder (26)

 • 38

  • Äjit Ysraýyla hüjüm edýär (1—16)

  • Ýehowa Äjide gaharlanýar (17—23)

   • Milletler meniň Ýehowadygymy bilerler (23)

 • 39

  • Äjit goşuny bilen ýok ediler (1—10)

  • Hamon⁠-⁠Äjit deresindäki mazar (11—20)

  • Ysraýyl dikeldiler (21—29)

   • Hudaý ysraýyla ruhuny inderer (29)

 • 40

  • Hyzkyl görnüşde Ysraýyla getirilýär (1, 2)

  • Hyzkyl görnüşde ybadathanany görýär (3, 4)

  • Howlular we derwezehanalar (5—47)

   • Daşky howlynyň gündogar derwezehanasy (6—16)

   • Daşky howly we derwezehanalar (17—26)

   • Içki howly we derwezehanalar (27—37)

   • Ybadathananyň naharhanalary (38—46)

   • Gurbanlyk ojagy (47)

  • Ybadathananyň eýwany (48, 49)

 • 41

  • Mukaddes otag (1—4)

  • Ybadathananyň diwary we otaglary (5—11)

  • Günbatardaky bina (12)

  • Ybadathana ölçenilýär (13—15a)

  • Mukaddes otagyň içki bezegi (15b—26)

 • 42

  • Naharhana toplumy (1—14)

  • Ybadathananyň dört tarapy ölçenilýär (15—20)

 • 43

  • Ybadathana Ýehowanyň şöhratyndan dolýar (1—12)

  • Gurbanlyk ojagy (13—27)

 • 44

  • Gündogar derwezehana ýapyk dur (1—3)

  • Ýat halklar üçin tabşyryk (4—9)

  • Lewiler we ruhanylar üçin tabşyryk (10—31)

 • 45

  • Mukaddes mülk we şäher (1—6)

  • Baştutanyň paýy (7, 8)

  • Baştutan dogruçyl bolmaly (9—12)

  • Halkyň sadakalary we baştutan (13—25)

 • 46

  • Gurbanlyklar we sadakalar (1—15)

  • Baştutanyň mülki (16—18)

  • Gurbanlyklaryň gaýnadylýan ýerleri (19—24)

 • 47

  • Ybadathanadan akýan çeşme (1—12)

   • Çeşmäniň suwy barha köpelýär (2—5)

   • Deňziň suwy süýjeýär (8—10)

   • Batgaly ýerlerdäki suwlar süýjemez (11)

   • Agaçlaryň miwelerini iýerler, ýapraklary melhem bolar (12)

  • Ýurduň serhetleri (13—23)

 • 48

  • Ýer paýlary berler (1—29)

  • Şäheriň 12 derwezesi (30—35)

   • «Şäheriň adyna „Ýehowanyň mekany“ diýler» (35)