Hydyr 8:1—36

  • Hydyr bilen gelen adamlar (1—14)

  • Ýola taýýarlyk (15—30)

  • Wawilondan Iýerusalime dolanmak (31—36)

8  Ardaşir* patyşanyň+ höküm sürýän döwründe meniň bilen Wawilondan çykyp gaýdan tirebaşylar we olaryň nesilleri şulardyr:  Pinehasyň+ neslinden Gerşom, Ytamaryň+ neslinden Danyýar, Dawudyň neslinden Hatuş,  Paroşyň we Şekanýanyň neslinden Zekerýa bilen hasaba alnan 150 adam*,  Pahatmowabyň neslinden+ Zerahýanyň ogly Alhunaý bilen 200 adam,  Zatuwyň neslinden+ Ýahazyýeliň ogly Şekanýa bilen 300 adam,  Adynyň neslinden+ Ýonatanyň ogly Ebet bilen 50 adam,  Elamyň neslinden+ Atalýanyň ogly Ýeşaýa bilen 70 adam,  Şepatýanyň neslinden+ Mikaýylyň ogly Zabdyýar bilen 80 adam,  Ýowabyň neslinden Ýehiýeliň ogly Abdyýar bilen 218 adam, 10  Banynyň neslinden Ýusupýaryň ogly Şelomit bilen 160 adam, 11  Babaýyň neslinden+ Babaýyň ogly Zekerýa bilen 28 adam, 12  Azgatyň neslinden+ Hakatanyň ogly Ýohanan bilen 110 adam, 13  iň soňunda gelen Adonykamyň neslinden+ Alypelet, Ýegel, Şemaýa bilen 60 adam, 14  Bigwaýyň neslinden+ Uthaý, Zabbut bilen 70 adam. 15  Men olary Ahawa akýan derýanyň+ boýuna ýygnadym, üç gün şol ýerde bolduk. Düşelgä aýlanyp görsem, adamlaryň we ruhanylaryň arasynda lewilerden hiç kim ýok eken. 16  Şonda men adam iberip, baştutanlardan Alygezeri, Arygeli, Şemaýany, Elnatany, Ýarebi, Elnatany, Natany, Zekerýany, Meşullamy we kanuny öwredýänlerden Ýogryp bilen Elnatany çagyrtdym. 17  Olara: «Gidiň⁠-⁠de, Kasipýada ýaşaýan ybadathana gullukçylary* Ydon bilen doganlaryna aýdyň, goý, olar Hudaýyň öýünde hyzmat etjek adamlary ibersin» diýip, Kasipýanyň baştutany Ydonyň ýanyna iberdim. 18  Hudaýyň kömegi bilen, olar Ysraýylyň ogly Lewiniň agtygy Mahlynyň+ neslinden Şerebýa+ atly düşünjeli adamy, onuň ogullary we doganlary bilen jemi 18 adamy, 19  Hasapýary, merarlardan+ Ýeşaýany, ogullary we doganlary bilen jemi 20 adamy alyp geldiler. 20  Nesil daragtynda ady agzalýan 220 sany ybadathana gullukçysy hem bardy. Dawut bilen han⁠-⁠begler olary lewilere kömekçi edip belläpdi. 21  Ahawa derýasynyň boýunda men adamlara agyz beklemegi we pälini pes tutup, Hudaýdan maslahat soramagy tabşyrdym. Şeýtsek, çagalarymyz, goş⁠-⁠golamlarymyz bilen sag⁠-⁠aman gidip bilerdik. 22  Ýolda duşmanlardan gorar ýaly, patyşadan esger we atly soramaga çekindim, sebäbi biz patyşa: «Hudaýymyz wepaly bendelerini goldaýandyr+, ýüz öwürýänlere bolsa gahar⁠-⁠gazap bilen jeza berýändir»+ diýipdik. 23  Agyz bekläp, Hudaýdan bizi goramagyny diledik, ol hem dilegimizi eşitdi+. 24  Soňra men ruhanylaryň 12 ýolbaşçysyny: Şerebýa, Hasapýar+ bilen on doganyny saýladym. 25  Patyşanyň, maslahatçylarynyň, han⁠-⁠begleriniň we ähli ysraýyllaryň Hudaýyň öýi üçin göwnünden çykaryp beren altyn⁠-⁠kümüşlerini, gap⁠-⁠gaçlaryny ölçäp, şol ýolbaşçylara berdim+. 26  Olara 650 batman* kümüş, 2 batmana barabar 100 sany kümüş gap, 100 batman altyn 27  we 1 000 teňňelik* 20 altyn käse, ýalpyldawuk gyzylymtyl misden ýasalan, altyn ýaly hasaplanýan 2 gap berdim. 28  Olara: «Siz Ýehowa üçin mukaddes+, şu gap⁠-⁠gaçlar hem mukaddes, altyn⁠-⁠kümüşler bolsa ata⁠-⁠babalaryňyzyň Hudaýy Ýehowa üçin berlen sadaka. 29  Olary gorap saklaň, Iýerusalime baryp, Ýehowanyň ybadathanasynda* ýolbaşçy ruhanylaryň, lewileriň we ysraýyl tirebaşylarynyň öňünde ölçäp berersiňiz»+ diýdim. 30  Ruhanylara we lewilere Iýerusalimdäki ybadathana äkidiljek altyn⁠-⁠kümüşleri, gap⁠-⁠gaçlary ölçäp berdiler. 31  Şeýlelikde, birinji aýyň 12⁠-⁠sine+ Ahawa derýasyndan+ Iýerusalime ýola düşdük. Hudaý bizi goldap, ýolboýy duşmanlardan we talaňçylardan gorady. 32  Biz Iýerusalime baryp+, üç gün bolduk. 33  Dördünji gün Hudaýyň öýünde altyn⁠-⁠kümüşleri, gap⁠-⁠gaçlary ölçäp+, olary Uryýahyň ogly Meremot+ ruhana, Pinehasyň ogly Algazara, lewilerden Ýoşuwyň ogly Ýozabata+ we Binaýyň+ ogly Nowadýa berdik. 34  Ähli zady sanap, ölçäp, agramyny ýazdylar. 35  Ýesirlikden dolanyp gelenler Ysraýyl Hudaýyna ýakma gurbanlyklary hödürläp, tutuş Ysraýyl üçin 12 öküz+, 96 goç+, 77 erkek tokly we günä gurbanlygy üçin 12 teke+ berdiler. Olary Ýehowa ýakma gurbanlygy edip berdiler+. 36  Emirlere* we Ýewfrat derýasynyň günbataryndaky+ welaýat häkimlerine patyşanyň permanlaryny+ berdik. Şonda olar halka we hak Hudaýyň öýüne kömek edip başladylar+.

Çykgytlar

Käbir taryhy kitaplarda Artakserks diýilýär.
Erkek adamlar göz öňünde tutulýar.
Sözme⁠-⁠söz: bagyş edilenler.
Sözme⁠-⁠söz: darige barabar. Pars altyn teňňesi. Goşmaça maglumata serediň: B14.
Ýa⁠-⁠da: ybadathanasynyň naharhanasynda.
Sözme⁠-⁠söz: Satraplara. Pars imperiýasyndaky welaýatlaryň häkimleri göz öňünde tutulýar.