Hydyr 2:1—70

  • Ýesirlikden gelenler (1—67)

    • Ybadathana gullukçylary (43—54)

    • Süleýmanyň hyzmatkärleriniň nesli (55—57)

  • Ybadathana üçin sadakalar (68—70)

2  Wawilon patyşasy Nawuhodonosor halky Wawilona sürgün edipdi+. Ýesirler*+ Iýerusalime we Ýahuda dolanyp, öz şäherlerinde ýaşap başladylar+.  Olar Zerubabel+, Ýoşuw+, Nehemýa, Seraýa, Relaý, Mordekaý, Bilşan, Mispar, Bigwaý, Rehum we Baganaý bilen gaýdypdylar. Ysraýyl erkekleriniň sanawy şudur+:  Paroşyň nesli 2 172 adam;  Şepatýanyň nesli 372 adam;  Arahyň+ nesli 775 adam;  Ýoşuwyň we Ýowabyň neslinden Pahatmowabyň nesli+ 2 812 adam;  Elamyň nesli+ 1 254 adam;  Zatuwyň nesli+ 945 adam;  Zekaýyň nesli 760 adam; 10  Banynyň nesli 642 adam; 11  Babaýyň nesli 623 adam; 12  Azgatyň nesli 1 222 adam; 13  Adonykamyň nesli 666 adam; 14  Bigwaýyň nesli 2 056 adam; 15  Adynyň nesli 454 adam; 16  Hizkiýanyň neslinden Ateriň nesli 98 adam; 17  Bezaýyň nesli 323 adam; 18  Ýoranyň nesli 112 adam; 19  Haşumyň nesli+ 223 adam; 20  Jepbaryň nesli* 95 adam; 21  beýtullahamlylar 123 adam; 22  netopalylar 56 adam; 23  anatotlylar+ 128 adam; 24  azmawetliler 42 adam; 25  kirýat⁠-⁠ýegarimliler, kepiralylar we beýerotlylar 743 adam; 26  ramalylar+ we gebalylar+ 621 adam; 27   mikmaslylar 122 adam; 28  beýtelliler we aýlylar+ 223 adam; 29  nebolylar+ 52 adam; 30  Magbyşyň nesli* 156 adam; 31  beýleki Elamyň nesli 1 254 adam; 32  Harymyň nesli 320 adam; 33  lotlylar, haditliler we onlylar 725 adam; 34  ýerihonlylar 345 adam; 35  Senanyň nesli* 3 630 adam. 36  Ruhanylar+: Ýoşuwyň+ neslinden Ýedaýanyň+ nesli 973 adam; 37  Imeriň nesli+ 1 052 adam; 38  Paşhuryň nesli+ 1 247 adam; 39  Harymyň nesli+ 1 017 adam. 40  Lewiler+: Hodawýanyň neslinden Ýoşuwyň we Kadmyýalyň nesli+ 74 adam. 41  Aýdymçylar+: Asafyň nesli+ 128 adam. 42  Derwezebanlar+: Şalumyň, Ateriň, Talmonyň+, Akubyň+, Hatytyň, Şobaýyň nesli jemi 139 adam. 43  Ybadathana gullukçylary*+: Zyhanyň, Hasupanyň, Tabagotyň, 44  Kerosyň, Sigahanyň, Padonyň, 45  Lebananyň, Hakabyň, Akubyň, 46  Hagabyň, Selmaýyň, Hananyň, 47  Giddeliň, Geharyň, Reýanyň, 48  Resiniň, Nekodanyň, Gazamyň, 49  Uzzanyň, Paseýanyň, Basaýyň, 50  Aşnanyň, Megunimiň, Nepusymyň, 51  Bakbugyň, Hakupanyň, Harhuryň, 52  Baslutyň, Mejidiň, Harşanyň, 53  Barkosyň, Siseranyň, Temahyň, 54  Neziýanyň we Hatabyň nesli. 55  Süleýmanyň hyzmatkärleriniň nesli: Sotaýyň, Soperetiň, Perutyň+, 56  Ýagalahyň, Darkonyň, Giddeliň, 57  Şepatýanyň, Hatylyň, Poherethazbaýymyň we Omyýyň nesli. 58  Ybadathana gullukçylarynyň we Süleýmanyň hyzmatkärleriniň nesli jemi 392 adamdy. 59  Telmeladan, Telharşadan, Kerupdan, Adondan we Imerden gaýdyp gelen, ýöne tiresiniň hem⁠-⁠de aslynyň ysraýyllardandygyny subut edip bilmedikler şulardy+: 60  Delaýanyň, Tobyýanyň we Nekodanyň nesli 652 adam. 61  Ruhanylaryň nesli: Habaýyň, Hakosyň nesli+ we gileadly Barzyllanyň gyzyna öýlenip, olaryň adyny alan Barzyllanyň nesli+. 62  Olar aslynyň kimlerdendigini bilmek üçin nesil daragtyndan tireleriniň adyny gözlediler, emma tapyp bilmediler. Şonuň üçin olary ruhanylyk borjundan aýyrdylar*+. 63  Häkim* olara urymy we tummymy*+ ulanýan ruhany tapylýança, mukaddes sadakalardan iýmeli däldigini+ aýtdy. 64  Tutuş jemagat jemi 42 360 adamdy+. 65  Olaryň 7 337 gul⁠-⁠gyrnagy, 200 aýal⁠-⁠erkek aýdymçylary bardy. 66  Şeýle⁠-⁠de 736 aty, 245 gatyry 67  we 435 düýesi bilen 6 720 eşegi bardy. 68  Ýehowanyň Iýerusalimdäki ybadathanasyna gelip, käbir tirebaşylar hak Hudaýyň ybadathanasyny gaýtadan dikeltmek+ üçin göwnünden çykaryp sadaka berdiler+. 69  Olar ýagdaýyna görä, gurluşygyň hazynasyna 61 000 altyn teňňe*, 5 000 kümüş teňňe*+ we ruhanylar üçin 100 sany eşik berdiler. 70  Ruhanylar, lewiler, aýdymçylar, derwezebanlar, ybadathana gullukçylary we galan adamlar şäherlerinde ýaşap başladylar. Şeýdip, tutuş ysraýyl halky şäherlerine dolanyp geldi+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: Welaýatyň ýaşaýjylary. Wawilonyň ýa⁠-⁠da Ýahudanyň welaýatynda ýaşan ýehudylar göz öňünde tutulýan bolmaly.
Başga manysy: Jepbaryň ilaty.
Başga manysy: Magbyşyň ilaty.
Başga manysy: Senanyň ilaty.
Sözme⁠-⁠söz: Bagyş edilenler.
Ýa⁠-⁠da: hapa hasaplap, ruhanylyk borjundan aýyrdylar.
Ýa⁠-⁠da: Tirşata. Pars imperiýasynda welaýat häkimine şeýle diýilýärdi.
Sözlüge serediň: Urym we tummym.
Sözme⁠-⁠söz: drahma. Bir drahma 8,4 gramlyk Pars altyn darigine deň. Injildäki drahmadan tapawutlanýar. Goşmaça maglumata serediň: B14.
Sözme⁠-⁠söz: gadak. Töwratdaky gadak 570 g. Goşmaça maglumata serediň: B14.