Hydyr 10:1—44

  • Başga milletli aýallary yzyna ugratmak hakda äht (1—14)

  • Başga milletli aýallar yzyna ugradylýar (15—44)

10  Hydyr hak Hudaýyň öýüniň öňünde ýüzüni ýere berip, halkyň eden günäleri üçin aglap, doga etdi+. Şonda ysraýyl halkyndan birgiden erkekler, aýallar we çagalar daşyna üýşdi, olar hem zaryn⁠-⁠zaryn aglaýardy.  Soňra Elamyň neslinden+ Ýehiýeliň+ ogly Şekanýa Hydyra şeýle diýdi: «Goňşy halklaryň gyzlaryna öýlenip+, Hudaýa biwepalyk etdik. Emma ysraýyllar üçin entegem umyt bar.  Geliň, Hudaýymyz bilen äht baglaşyp+, Ýehowanyň tabşyrygyna eýereliň. Hudaýymyzyň tabşyrygyndan gorkýan adamlaryň maslahatyna gulak asyp, başga milletli aýallarymyzy we çagalarymyzy yzyna ugradalyň+. Goý, ähli zat Kanuna görä bolsun.  Indi ýeriňden tur, şu zatlara seretmek seniň borjuň, biz seni goldarys. Dogumly bol⁠-⁠da, işe başla».  Hydyr ýerinden turup, ruhanylaryň, lewileriň we tutuş ysraýyl halkynyň baştutanlaryna şol zatlary etjekdikleri hakda ant içirdi+.  Hydyr hak Hudaýyň ybadathanasynyň öňünden turup, Alyýaşybyň ogly Ýehohananyň naharhanasyna* gitdi. Hydyr naharhana barsa⁠-⁠da, ýesirlikden gelenleriň eden biwepalygy sebäpli hasrat çekip, çöregem iýmedi, suwam içmedi+.  Soňra ýesirlikden gelenleriň ählisiniň Iýerusalime ýygnanmalydygy hakda tutuş Ýahudada we Iýerusalimde jar çekildi.  Baştutanlaryň we ýaşulularyň kararyna görä, üç günüň içinde gelmedik adamyň mal⁠-⁠mülki elinden alynmalydy we ýesirlikden gelen halkyň arasyndan kowulmalydy+.  Şeýlelikde, ýahuda we benýamin taýpasynyň ähli erkekleri üç günüň içinde Iýerusalime ýygnandy. Dokuzynjy aýyň 20⁠-⁠sidi. Hemmeler hak Hudaýyň öýüniň howlusyna üýşüpdi. Meseläniň çynlakaýdygy we ýagşyň güýçli ýagýandygy sebäpli, adamlar titreşip otyrdy. 10  Hydyr ruhany ýerinden turdy⁠-⁠da: «Siz başga milletli gyzlara öýlenip, biwepalyk etdiňiz+, Ysraýylyň günälerini has⁠-⁠da köpeltdiňiz. 11  Indi ata⁠-⁠babalaryňyzyň Hudaýy Ýehowanyň öňünde günäňizi boýun alyp, islegini ýerine ýetiriň. Başga milletler bilen gatnaşygyňyzy kesiň, aýallaryňyzy yzyna ugradyň»+ diýdi. 12  Şonda tutuş halk batly ses bilen şeýle diýdi: «Ähli zady aýdyşyň ýaly ederis. 13  Ýöne bärde birgiden adam bar, ýagşyň astynda durar ýaly däl. Onsoňam, munuň ýaly meseläni birki günde çözüp bolmaz, Hudaýyň öňünde agyr günä etdik. 14  Halky goýber, diňe baştutanlar galsyn+. Goý, başga milletli gyzlara öýlenen erkekler aýdylan wagtda şäher ýaşululary we kazylary bilen gelip, meseläni çözsünler. Şonda Hudaýyň gahary üstümizden sowlar». 15  Emma Asaheliň ogly Ýonatan we Tegwanyň ogly Ýahzeýa muňa garşy çykdy, lewilerden Meşullam bilen Şebitaý+ hem olara goşuldy. 16  Ýesirlikden gelenler şonda⁠-⁠da ähli zady tabşyrylyşy ýaly etdiler. Onunjy aýyň birine Hydyr ruhany bilen ady agzalan tirebaşylar meseläni çözmek üçin ýygnandylar. 17  Birinji aýyň birine olar başga milletli gyzlara öýlenenleriň meselesine seredip boldular. 18  Şonda ruhanylaryň käbir ogullarynyň hem başga milletli gyzlara öýlenendigini bildiler+. Olar: Ýehosadygyň neslinden Ýoşuwyň+ ogullary we doganlary Maseýa, Alygezer, Ýarep we Gedalýa. 19  Emma olar aýallaryny yzyna ugratmagy söz berdiler*. Her biri eden günäsi üçin sürüsinden bir goç gurbanlyk bermelidi+. 20  Olaryň arasynda Imeriň neslinden+ Hananýar bilen Zabdyýar, 21  Harymyň neslinden+ Maseýa, Ylýas, Şemaýa, Ýehiýel we Uzyýa, 22  Paşhuryň neslinden+ Alygenaý, Maseýa, Ysmaýyl, Netanel, Ýozabat we Algasan, 23  lewilerden Ýozabat, Şimeý, Kelaýa, ýagny Kelte, Petahýa, Ýahuda we Alygezer, 24  aýdymçylardan Alyýaşyp, derwezebanlardan Şalum, Telem, Ura hem bardy. 25  Şeýle⁠-⁠de ysraýyllardan Paroşyň neslinden+ Ramyý, Yzzyýa, Mälikýar, Miýamin, Algazar, Mälikýar we Binaýa, 26  Elamyň neslinden+ Mattanýa, Zekerýa, Ýehiýel+, Abdy, Ýeremot we Ylýas, 27  Zatuwyň neslinden+ Alygenaý, Alyýaşyp, Mattanýa, Ýeremot, Zabat we Azyz, 28  Babaýyň neslinden+ Ýehohanan, Hananýa, Zabaý we Atlaý, 29  Banynyň neslinden Meşullam, Malluk, Adaý, Ýaşup, Şeýal we Ýeremot, 30  Pahatmowabyň neslinden+ Adna, Kemal, Binaýa, Maseýa, Mattanýa, Besalel, Binaý we Manaşa, 31  Harymyň neslinden+ Alygezer, Yşýar, Mälikýar+, Şemaýa, Şimýon, 32  Benýamin, Malluk we Şemarýa, 33  Haşumyň neslinden+ Mattenaý, Matattah, Zabat, Alypelet, Ýeremaý, Manaşa we Şimeý, 34  Banynyň neslinden Magadaý, Imram, Uýel, 35  Binaýa, Bendeýar, Keluh, 36  Wanýa, Meremot, Alyýaşyp, 37  Mattanýa, Mattenaý we Ýasuw, 38  Binaýyň neslinden Şimeý, 39  Selimýar, Natan, Adaý, 40  Mahnadebaý, Şahaý, Şaraý, 41  Azarel, Selimýar, Şemarýa, 42  Şalum, Emirýar we Ýusup, 43  nebolylardan Ýegel, Matytýa, Zabat, Zebin, Ýaddaý, Ýowel we Binaýa bardy. 44  Olaryň ählisi başga milletli gyzlara öýlenipdi+, olar aýallaryny we çagalaryny yzyna ugratdylar+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: ybadathanadaky otagyna.
Sözme⁠-⁠söz: el berişdiler.