Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Hoşeýa pygamberiň kitaby

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gysga mazmuny

 • 1

  • Hoşeýanyň aýaly we çagalary (1—9)

   • Ýizregel (4), Loruhama (6) we Logam (9)

  • Halk agzybirlikde jem bolar (10, 11)

 • 2

  • Biwepa Ysraýyl temmi alýar (1—13)

  • Hojaýyny Ýehowa dolanýar (14—23)

   • «Ärim» diýip çagyrarsyň (16)

 • 3

  • Hoşeýa aýalyny satyn alýar (1—3)

  • Ysraýyl Ýehowa dolanýar (4, 5)

 • 4

  • Ýehowanyň Ysraýyl bilen dawasy (1—8)

   • Ýurtda Hudaýy tanamaýarlar (1)

  • Ysraýyl butparaz, ahlaksyz halk (9—19)

   • Ahlaksyz pikirler ýoldan çykarýar (12)

 • 5

  • Efraýym we Ýahuda höküm edilýär (1—15)

 • 6

  • Ýehowa dolanalyň (1—3)

  • Halkyň wepaly söýgüsi ümür kimindir (4—6)

   • Men gurbanlyk däl⁠-⁠de, wepaly söýgini has gowy görýärin (6)

  • Halkyň haýasyz işleri (7—11)

 • 7

  • Efraýymyň erbet işleri (1—16)

   • Hudaý olaryň üstüne tor atar (12)

 • 8

  • Butparazlaryň hasyly (1—14)

   • Olar şemal ekip, apy⁠-⁠tupan orýarlar (7)

   • Ysraýyl Ýaradanyny unutdy (14)

 • 9

  • Efraýym ahlaksyzlyk edip, Hudaýdan daşlaşýar (1—17)

   • Özlerini ýigrenji taňra bagyş etdiler (10)

 • 10

  • Ysraýyl, ýabany üzüm agajy ýok ediler (1—15)

   • Zalymlygy ekip, adalatsyzlygy orduňyz (12, 13)

 • 11

  • Alla Ysraýyly oglanjykka söýdi (1—12)

   • «Men oglumy Müsürden çagyrdym» (1)

 • 12

  • Efraýym Ýehowa dolanmaly (1—14)

   • Ýakup Hudaý bilen göreşdi (3)

   • Ýakup bereket sorap ýalbardy (4)

 • 13

  • Butparaz Efraýym Ýehowany unutdy (1—16)

   • «Eý ölüm, hany seniň zäheriň?» (14)

 • 14

  • Ýehowa dolan (1—3)

   • Agzymyzdan çykýan alkyş sözleri (2)

  • Biwepa ysraýyllary sagaldaryn (4—9)