Habakuk 3:1—19

  • Pygamber Ýehowa ýalbarýar (1—19)

    • Hudaý saýlan halkyny halas eder (13)

    • Heläkçilik gelse⁠-⁠de, Hudaýym hakda oýlanyp şatlanaryn (17, 18)

3  Habakuk pygamber aglap* doga etdi:   «Eý Ýehowa, seniň işleriň hakda eşitdim! Eý Ýehowa, gudratlaryňa haýran galdym! Bellän wagtyňda* olary berjaý et, Bellän wagtyňda* olary amala aşyr. Betbagtçylyk inende rehim etmegi unutma!+   Hudaý Teýmandan,Mukaddes Hudaý Paran dagyndan geldi+. (Sela*) Şan⁠-⁠şöhraty al⁠-⁠asmana ýaýrady+,Tutuş ýer ýüzi Alla alkyş aýtdy.   Ol daň şapagy kimin şugla saçýardy+. Ýumrugyndan goşa şöhle çykýardy,Güýji ýumrugynyň içindedi.   Gyrgynçylyk öňünden barýardy+,Gyzzyrma keseli yzyndan gelýärdi.   Ol durdy, ýer lerzana geldi+. Ol seretdi, milletler sandyrady+, Gojaman daglar pytrady,Gadymy depeler baş egdi+. Ýollary gadymdan bellidir.   Kuşan çadyrlary howsala düşdi, Midýan çadyrlary sandyrady+.   Eý Ýehowa, derýalara gaharlanýarmyň?Derýalara gaharyň gelýärmi? Ýa⁠-⁠da deňze gazap oduň tutaşýarmy?+ Sen atlaryňa atlandyň+,Söweş arabalaryň bilen ýeňiş gazandyň+.   Ýaýyňy çekip, nyşana aldyň. Ant içip, naýzalary* taýýarladyň. (Sela) Ýer ýüzüni derýalar bilen böldüň. 10  Seni gören daglar azap çekip, iki büküldi+, Çabga ýagyp, ýer ýüzüni sil aldy. Ýerasty suwlar güwledi+, Ellerini ýokary galdyrdy. 11  Gün we Aý mekanyndan çykmady+. Atan peýkamlaryň ýyldyrym dek süýnüp gitdi+. Naýzaň öwüşgini gözleri gamaşdyrdy. 12  Gazap bilen ýer ýüzüni aýlandyň. Gahar bilen halklary ezdiň. 13  Sen öz halkyňy, saýlanyňy halas etmek üçin geldiň. Erbediň öýündäki baştutany ýok etdiň. Öýüni ýer bilen ýegsan etdiň. (Sela) 14  Esgerleri meni ýok etjek bolanda,Olaryň öz naýzalary bilen maňlaýyny ýardyň. Olar ejizi ezmek üçin bukuda ýatyp begenýärdiler. 15  Deňzi, möwç urýan suwlary,Atlaryň bilen böwsüp geçdiň. 16  Muny eşidip, ýüregim ýaryldy,Dodaklarym titredi. Süňklerim çüýräp başlady+,Dyzlarym sandyrady. Men heläkçilik gününe sabyrly garaşaryn+,Sebäbi şol gün duşmanlarymyzyň başyndanHökman heläkçilik iner. 17  Injir agajy güllemese⁠-⁠de,Üzüm agajy miwe bermese⁠-⁠de,Zeýtun agajy hasyl getirmese⁠-⁠de,Mellekler hasyl bermese⁠-⁠de,Agylda goýun⁠-⁠guzy bolmasa⁠-⁠da,Ýatakda mal⁠-⁠gara bolmasa⁠-⁠da, 18  Men şonda⁠-⁠da Ýehowa hakda oýlanyp şatlanaryn,Halasgär Hudaýymyň işlerine guwanaryn+. 19  Älemiň Hökümdary Ýehowa meniň güýç⁠-⁠kuwwatymdyr+.Alla meni keýik kimin ýüwrük eder,Meni beýik daglara çykarar»+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: agy aýdymyny aýdyp.
Başga manysy: Biziň günlerimizde.
Başga manysy: Biziň günlerimizde.
Sözlüge serediň.
Başga manysy: oklary.