Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Habakuk pygamberiň kitaby

Baplar

1 2 3

Gysga mazmuny

 • 1

  • Habakuk perýat edýär (1—4)

   • «Eý Ýehowa, haçana çenli?» (2)

   • «Zulum⁠-⁠süteme näme üçin seredip durýarsyň?» (3)

  • Hudaý haldeýleri aýaga galdyrýar (5—11)

  • Pygamber Ýehowa ýalbarýar (12—17)

   • Eý Hudaý, sen hiç haçan ölümi datmarsyň (12)

   • «Seniň gözleriň erbetlige serederden päkdir» (13)

 • 2

  • «Ünsli bolup, aýtmaly habarymy diňlärin» (1)

  • Ýehowa pygambere jogap berýär (2—20)

   • «Gijä galýan ýaly bolup görünse⁠-⁠de, oňa garaş!» (3)

   • Dogruçyl adam wepaly bolsa, uzak ýaşar (4)

   • Haldeýleriň üstüne injek bäş betbagtçylyk (6—20)

    • Ýer ýüzi Ýehowanyň şöhraty hakdaky bilimden dolar (14)

 • 3

  • Pygamber Ýehowa ýalbarýar (1—19)

   • Hudaý saýlan halkyny halas eder (13)

   • Heläkçilik gelse⁠-⁠de, Hudaýym hakda oýlanyp şatlanaryn (17, 18)