Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Galatýalylara hat

Baplar

1 2 3 4 5 6

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1—5)

  • Başga hoş habar ýok (6—9)

  • Pawlus Hudaýdan gelen habary wagyz edýär (10—12)

  • Pawlusyň iman etmegi we başdaky gullugy (13—24)

 • 2

  • Pawlus Iýerusalimde resullar bilen görüşýär (1—10)

  • Pawlus Petrusy (Kifany) düzedýär (11—14)

  • Diňe iman arkaly dogruçyl hasaplanmak (15—21)

 • 3

  • Kanun we iman (1—14)

   • Dogruçyl adam imany bilen ýaşar (11)

  • Ybraýyma berlen wada we Töwrat (15—18)

   • Mesih Ybraýymyň nesli (16)

  • Töwradyň maksady (19—25)

  • Iman arkaly Hudaýyň ogullary bolýarlar (26—29)

   • Mesihe degişli bolanlar Ybraýymyň nesli (29)

 • 4

  • «Siz indi gul däl⁠-⁠de, ogulsyňyz» (1—7)

  • Pawlus galatýalylar hakda alada edýär (8—20)

  • Hajar we Bibisara: iki äht (21—31)

   • Gökdäki Iýerusalim azatdyr (26)

 • 5

 • 6

  • Birek⁠-⁠biregiň ýüküni götermek (1—10)

   • Näme ekseň, şony orarsyň (7, 8)

  • Sünnetlenmek wajyp däl (11—16)

   • Täzeden ýaradylmak (15)

  • Jemleýji sözler (17, 18)