Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Danyýar pygamberiň kitaby

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gysga mazmuny

 • 1

  • Wawilonlylar Iýerusalimi gabaýar (1, 2)

  • Patyşanyň neslinden bolan ýigitlere bilim berilýär (3—5)

  • Dört ýewreý ýigidiň wepalylygy synalýar (6—21)

 • 2

  • Nawuhodonosor patyşanyň düýşi (1—4)

  • Akyldarlar düýşi ýorup bilmeýärler (5—13)

  • Danyýar Hudaýa dileg edýär (14—18)

  • Danyýar syry açandygy üçin Hudaýa alkyş aýdýar (19—23)

  • Danyýar patyşanyň düýşüni gürrüň berýär (24—35)

  • Düýşüň ýorgudy (36—45)

   • Daş heýkeli çym⁠-⁠pytrak edýär (44, 45)

  • Patyşa Danyýary beýgeldýär (46—49)

 • 3

  • Nawuhodonosor patyşanyň ýasadan altyn heýkeli (1—7)

   • Heýkele sežde ediň diýip jar çekilýär (4—6)

  • Üç ýewreý ýigidi ýamanlaýarlar (8—18)

   • Taňrylaryňyza sežde etmeris (18)

  • Lowlap duran peje atýarlar (19—23)

  • Gudrat bilen otdan halas bolýarlar (24—27)

  • Patyşa ýewreýleriň Hudaýyny şöhratlandyrýar (28—30)

 • 4

  • Nawuhodonosor patyşa Allanyň hökümdarlygyny şöhratlandyrýar (1—3)

  • Patyşanyň agaç baradaky düýşi (4—18)

   • Çapylan agajyň üstünden ýedi döwür geçýär (16)

   • Ynsanlaryň üstünden Allatagala höküm sürýär (17)

  • Danyýar düýşi ýorup berýär (19—27)

  • Patyşanyň düýşi ýerine ýetýär (28—36)

   • Patyşa ýedi döwür akylyndan azaşýar (32, 33)

  • Patyşa gökleriň Hudaýyny şöhratlandyrýar (37)

 • 5

  • Belşazar patyşanyň meýlisi (1—4)

  • Diwaryň ýüzüne ýazylan ýazgy (5—12)

  • Danyýardan ýazgyny okamagy haýyş edýärler (13—25)

  • Diwardaky ýazgyda Wawilonyň ýykylyşy aýdylýar (26⁠-⁠31)

 • 6

  • Pars emeldarlary Danyýara garşy dil düwüşýärler (1—9)

  • Danyýar doga etmegini bes etmeýär (10—15)

  • Danyýary ýolbarsly çukura taşlaýarlar (16—24)

  • Dariý patyşa Danyýaryň Hudaýyna alkyş aýdýar (25—28)

 • 7

  • Dört wagşy haýwan hakdaky düýş (1—8)

   • Tekepbir kiçi şah çykýar (8)

  • Owaldan Bar Bolan kazylyk edýär (9—14)

   • Ynsan ogly patyşalyk edýär (13, 14)

  • Danyýara görnüşiň manysy düşündirilýär (15—28)

   • Dört haýwan — dört patyşa (17)

   • Mukaddesler hökümdarlyk edýär (18)

   • On şah — on patyşa (24)

 • 8

  • Goç we teke hakdaky görnüş (1—14)

   • Kiçi şah özüni beýgeldýär (9—12)

   • 2 300 günüň dowamynda irden we öýlän berilýän gurbanlyk (14)

  • Jebraýyl görnüşi düşündirýär (15—27)

 • 9

  • Danyýaryň dogasy (1—19)

   • Ýurt ýetmiş ýyllap haraba bolar (2)

  • Jebraýyl Danyýaryň ýanyna gelýär (20—23)

  • Ýetmiş hepde baradaky pygamberlik (24—27)

   • Mesih 69 hepdeden soň geler (25)

   • Mesih öldüriler (26)

   • Şäher we mukaddes ýer weýran ediler (26)

 •  10

  • Danyýaryň ýanyna Hudaýyň habarçysy gelýär (1—21)

   • Mikaýyl perişdä kömek edýär (13)

 • 11

  • Pars we Gresiýa patyşalary (1—4)

  • Günorta we demirgazyk patyşalary (5—45)

   • Salgytçy iberilýär (20)

   • Äht Baştutany ýok ediler (22)

   • Galalaryň taňrysy şöhratlandyrylýar (38)

   • Günorta we demirgazyk patyşalary çaknyşýar (40)

   • Gündogardan we demirgazykdan gelen şum habar (44)

 • 12

  • Dünýäniň soňunda boljak wakalar (1—13)

   • Mikaýyl aýaga galýar (1)

   • Akyldarlar ýagty saçýar (3)

   • Hakyky bilim artýar (4)

   • Danyýar paýyny alýar (13)