Zekerýa 6:1—15

  • 8⁠-⁠nji görnüş: dört araba (1—8)

  • Şaha patyşa we ruhany bolar (9—15)

6  Men ýene başymy galdyryp seretsem, misden iki dag gördüm. Iki dagyň arasyndan dört araba gelýärdi.  Birinji araba gyzyl atlara, ikinji araba gara atlara+ tirkelendi.  Üçünji araba ak atlara, dördünji araba menekli we ala⁠-⁠mula atlara+ tirkelendi.  Meniň bilen gepleşip duran perişdeden: «Agam, olar näme?» diýip soradym.  Perişde şeýle jogap berdi: «Olar gögüň dört goşunydyr*+. Olar ýer ýüzüniň Hojaýynynyň huzuryna bardylar+. Indi bolsa ol ýerden çykyp gelýärler.  Gara atly araba demirgazyk ýurduna+, ak atly araba deňziň aňry tarapyna, menekli atly araba günorta ýurduna barýar.  Ala⁠-⁠mula atlar bolsa gidip bütin ýer ýüzüne aýlanjak bolup, dyzap durlar». Şonda ol: «Baryň, bütin ýer ýüzüne aýlanyň» diýdi. Olar tutuş ýer ýüzüne aýlanmaga gitdi.  Soňra ol meni çagyryp: «Ýehowa demirgazyk ýurduna gaharlandy. Indi seret, demirgazyga gidenler Hudaýyň gaharyny köşeşdirdiler» diýdi.  Ýehowa meniň bilen ýene⁠-⁠de gepleşdi: 10  «Heldaýdan, Tabyýardan we Ýedaýadan ýesirlikdäki halkyň iberen sadakalaryny al. Şol günüň özünde Wawilondan gelenler bilen Sepanýanyň ogly Ýoşyýanyň öýüne bar. 11  Altyndan we kümüşden täç ýasa. Täji Ýehosadygyň ogly baş ruhany Ýuşanyň+ başyna geýdir. 12  Soňra şuny aýt:„Serkerdebaşy Ýehowa şeýle diýýär: „Bu adamyň ady Şaha+. Ol öz ýerinden ösüp çykar we Ýehowanyň ybadathanasyny dikelder+. 13  Ýehowanyň ybadathanasyny gurjak şoldur, şan⁠-⁠şöhraty arşa galar. Ol tagtyna geçip oturar, hem hökümdar, hem ruhany bolar+. Ol iki wezipesini hem dogry ýerine ýetirer*. 14  Helemiň, Tabyýaryň, Ýedaýanyň+ we Sepanýanyň ogly Heniň hatyrasyna täç Ýehowanyň ybadathanasynda goýlar. 15  Uzak illerden adamlar gelip, Ýehowanyň ybadathanasynyň gurluşygyna gatnaşarlar“. Şonda meni Serkerdebaşy Ýehowanyň iberendigini bilersiňiz. Eger Ýehowa Hudaýyň sözüne gulak assaňyz, aýdylanlar hökman berjaý bolar“».

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: ruhudyr.
Ýa⁠-⁠da: Ikisiniň arasynda parahatlyk bolar.