Zekerýa 5:1—11

  • 6⁠-⁠njy görnüş: uçup barýan golýazma (1—4)

  • 7⁠-⁠nji görnüş: bir uly gap (5—11)

    • Gabyň içindäki aýal «Erbetlikdir» (8)

    • Gap Şyngar ýurduna äkidildi (9—11)

5  Men ýene⁠-⁠de başymy galdyryp seretsem, bir golýazma uçup barýardy.  Perişde menden: «Näme görýärsiň?» diýip sorady. Men: «Uçup barýan golýazmany görýärin. Onuň uzynlygy 20 tirsek*, ini 10 tirsek» diýdim.  Ol şeýle diýdi: «Golýazma bütin ýer ýüzüne iberilen gargyşdyr. Ogrulara+ jeza berilmeýär, şonuň üçin golýazmanyň bir tarapyna olara gargyş ýazyldy. Ýalandan ant içenlere+ jeza berilmeýär, şonuň üçin beýleki tarapyna olara gargyş ýazyldy.  Serkerdebaşy Ýehowa şeýle diýýär: „Gargyşy men iberdim. Gargyş ogrynyň we meniň adymdan ýalandan ant içeniň öýüne siňer. Gargyş öýi, agaçlaryny we daşlaryny kül⁠-⁠owram eder“».  Meniň bilen gepleşen perişde ýanyma gelip: «Başyňy galdyryp, şol gelýän zada seredäý⁠-⁠dä» diýdi.  Men: «Ol näme?» diýip soradym. «Bir uly* gap. Ol bütin ýer ýüzündäki erbet adamlary suratlandyrýar» diýip, perişde düşündirdi.  Seretsem, gabyň gurşun gapagy açyldy, içinde bir aýal otyrdy.  Perişde: «Ol Erbetlikdir» diýdi. Soňra ol aýaly gabyň içine itekledi⁠-⁠de, gurşun gapagy ýapdy.  Men ýene başymy galdyryp seretdim. Şonda iki aýalyň şemala ganatlaryny ýaýyp gelýändigini gördüm. Olaryň ganaty leglegiňkä meňzeýärdi. Aýallar gaby göge galdyrdylar. 10  Meniň bilen gepleşen perişdeden: «Olar gaby nirä alyp barýarlar?» diýip soradym. 11  Perişde şeýle diýdi: «Şyngar*+ ýurduna alyp barýarlar. Aýal üçin bir öý gurarlar. Öýi taýyn bolanda içine salyp goýarlar».

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: Bir çuwallyk. Bir çuwal 22 l. Goşmaça maglumata serediň: B14.
Ýagny Wawiloniýa.