Zekerýa 1:1—21

  • Ýehowa dolanyň (1—6)

    • «Maňa dolanyň. Menem size dolanaryn» (3)

  • 1⁠-⁠nji görnüş: reýhan agaçlarynyň arasyndaky atlylar (7—17)

    • «Ýehowa ýene⁠-⁠de Siona göwünlik berer» (17)

  • 2⁠-⁠nji görnüş: dört şah we dört ussa (18—21)

1  Dariý patyşanyň hökümdarlygynyň ikinji ýylynyň+ sekizinji aýynda Ýehowa Ydonyň agtygy, Bereketýaryň ogly Zekerýa* pygambere+ şeýle diýdi:  «Ýehowanyň ata⁠-⁠babalaryňyza örän gahary gelipdi+.  Halka Serkerdebaşy Ýehowa şeýle aýdýar diý: „Maňa dolanyň — muny Serkerdebaşy Ýehowa aýdýar. — Menem size dolanaryn“+. Muny Serkerdebaşy Ýehowa aýdýar.  Ata⁠-⁠babalaryňyza meňzemäň. Geçmişde pygamberler olara: „Serkerdebaşy Ýehowa şeýle diýýär: „Ýalbarýaryn, erbet ýollaryňyzy, zalym işleriňizi taşlaň“+ diýipdi. „Emma olar gulak asmadylar, maňa ünsem bermediler“+. Muny Ýehowa aýdýar.  „Hany, ata⁠-⁠babalaryňyz nirede? Pygamberleriň ebedi ýaşany barmy?  Eýsem, pygamber gullarymyň aýdan sözleri, meniň permanlarym ata⁠-⁠babalaryňyzyň günlerinde berjaý bolmadymy näme?“+ Olar toba edip: „Serkerdebaşy Ýehowa ýörän ýollarymyza we eden etmişlerimize görä näme etjek diýen bolsa, şony hem etdi“ diýip, maňa dolandylar»+.  Dariý patyşanyň hökümdarlygynyň ikinji ýylynda+, 11⁠-⁠nji aýda, ýagny şebat* aýynyň 24⁠-⁠ne Ydonyň agtygy, Bereketýaryň ogly Zekerýa pygambere Ýehowa şeýle görnüş* berdi:  «Gijäniň ýarydy. Jülgede reýhan* agaçlarynyň arasynda gyzyl atly biri durdy, yzynda gyzyl, dor* we ak atlylar hem bardy.  Şonda men: „Agam, olar kim?“ diýip soradym. Meniň bilen gepleşip duran perişde: „Olaryň kimdigini saňa görkezeýin“ diýdi. 10  Reýhan agaçlarynyň arasynda duran atly şeýle diýdi: „Ýehowa olara ýer ýüzüne aýlanyp çykmagy tabşyrdy“. 11  Atlylar reýhan agaçlarynyň arasynda duran Ýehowanyň perişdesine şeýle diýdiler: „Biz ýer ýüzüne aýlandyk. Bütin ýer ýüzi asuda hem parahat eken“+. 12  Ýehowanyň perişdesi şeýle diýdi: „Eý Serkerdebaşy Ýehowa, 70 ýyllap+ Iýerusalime we Ýahuda şäherlerine gaharlandyň+. Sen indi olara haçan rehim edersiň?“ 13  Ýehowa meniň bilen gepleşen perişdä mähirli sözleri aýdyp, göwünlik berdi. 14  Soňra meniň bilen gepleşip duran perişde maňa şeýle diýdi: „Yglan et, Serkerdebaşy Ýehowa şeýle diýýär: „Iýerusalime we Siona bolan söýgim lowlap ýanýar. Men olary gabanjaňlyk bilen goraryn+. 15  Tekepbir halklara örän gaharym gelýär+. Sebäbi halkyma az⁠-⁠kem temmi bermekçidim+. Olar bolsa halkyma köp azar berdiler“+. 16  Şol sebäpli Ýehowa şeýle diýýär: „Men Iýerusalime dolanaryn, oňa rehim ederin+. Şäherde meniň öýümi gurarlar+ — muny Serkerdebaşy Ýehowa aýdýar. — Bütin Iýerusalimi ölçeg ýüpi bilen ölçärler“+. 17  Bar⁠-⁠da, ýene yglan et: „Serkerdebaşy Ýehowa şeýle diýýär: „Şäherlerime ýene⁠-⁠de bereket ýagar. Ýehowa ýene⁠-⁠de Siona göwünlik berer+, Iýerusalimi saýlar“»+. 18  Soňra men ýokarda dört şah+ gördüm. 19  Meniň bilen gepleşip duran perişdeden: «Olar näme?» diýip soradym. Ol hem: «Olar Ýahudany+, Ysraýyly+ we Iýerusalimi+ derbi⁠-⁠dagyn eden şahlardyr» diýdi. 20  Ýehowa maňa dört ussany görkezdi. 21  Men: «Olar näme etmekçi bolýar?» diýip soradym. Ol hem şeýle diýdi: «Şahlar Ýahuda şeýle bir azar berdiler welin, hiç kim başyny galdyryp bilmedi. Ussalar olary howsala düşürer, Ýahuda ýurduny süsüp dargadan milletleriň şahlaryny döwer».

Çykgytlar

Manysy: Ýehowa ýatlady.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: nazboýgül.
Ýa⁠-⁠da: gyzgylt⁠-⁠mele.