Sepanýa 1:1—18

  • Ýehowanyň höküm güni ýakyndyr (1—18)

    • Ýehowanyň güni çalt ýetip gelýär (14)

    • Altyn⁠-⁠kümüş halas etmez (18)

1  Ýahuda patyşasy Amonyň+ ogly Ýoşyýanyň+ döwründe Ýehowa Kuşanyň ogly, Gedalýanyň agtygy, Emirýaryň çowlugy, Hizkiýanyň ýuwlugy Sepanýa* bilen gepleşdi.   Ýehowa şeýle diýýär:«Men ýer ýüzünden ähli zady syryp süpürerin»+.   «Ynsanlary, haýwanlary,Gökdäki guşlary, deňizdäki balyklary+, Günä iterýän duzaklary*+, erbet adamlary syryp taşlaryn.Adamlary ýer ýüzünden ýok ederin — muny Ýehowa aýdýar.   Ýahuda we Iýerusalim halkyna el götererin.Bagal taňrysyndan nam⁠-⁠nyşan galmaz+.Ýalan taňrylaryň ruhanylaryny,Biwepa ruhanylary ýok ederin+.   Jaýlaryň üçeginde asman jisimlerine* sežde edýänleri+,Ýehowa wepaly bolmagy wada berseler⁠-⁠de+,Malkamyň adyndan ant içýänleri+,   Ýehowanyň yzyna eýermeýänleri+,Ýehowany agtarmaýanlary, Ondan maslahat soramaýanlary+ ýok ederin».   Älemiň Hökümdary Ýehowanyň öňünde dymyň, Sebäbi Ýehowanyň güni ýakyndyr+. Ýehowa gurbanlyk taýýarlady, Çagyranlaryny mukaddes etdi.   «Men, Ýehowa, gurbanlyk berjek günüm han⁠-⁠begleri,Şazadalary+, ýat halkyň eşigini geýýänleri jezalandyraryn.   Şol gün tagtyň golaýynda duranlardan,Hojaýynynyň öýünde zalymlyk, hilegärlik edenlerden hasabat soraryn». 10  Ýehowa yglan edýär:«Şol gün şäheriň Balyk derwezesinden+ ahy⁠-⁠nala,Täze gurlan tarapyndan+ dady⁠-⁠perýat,Depelerden güýçli gürrüldi eşidiler. 11  Makteş* halky, möňňürip aglaň!Sebäbi ähli täjirler ýok edildi;Kümüş ölçeýänleriň ählisi gyryldy*. 12  Şol döwür Iýerusalimi çyra bilen agtararyn,Özüne göwni ýetýänleri* höküm ederin.Olar ýüreginde: „Ýehowa ne ýagşylyk eder,Ne⁠-⁠de ýamanlyk“ diýýärler+. 13  Olaryň baýlygy talanar, jaýlary haraba döner+. Jaý salarlar, ýöne onda ýaşamazlar,Üzüm agaçlaryny ekerler, emma şerabyndan içmezler+. 14  Ýehowanyň beýik güni ýakyndyr!+ Ol gün ýakyndyr, çalt ýetip gelýär!+ Ýehowanyň güni gorkunçdyr+. Şol gün batyr esgerem perýat eder+. 15  Ol gün gazap günüdir+,Ol gün betbagtçylyk we zulum+,Harabaçylyk we weýrançylyk,Garaňkylyk we tümlük+,Bulut we tüm⁠-⁠garaňkylyk günüdir+. 16  Ol gün söweş surnaýy çalnar+,Galalara we beýik diňlere hüjüm ediler+. 17  Men ynsanlaryň başyna betbagtçylyk indererin,Olar kör adam kimin gezerler+.Sebäbi olar Ýehowa garşy günä etdiler+. Olaryň gany tozan kimin aýak astynda galar,Içgoşlary ders kimin ýere döküler+. 18  Olaryň altyn⁠-⁠kümşiÝehowanyň gazap gününde halas edip bilmez+.Onuň gazap odundan tutuş zemin ýanar+,Ol ýer ýüzüniň adamlaryny gyryp ýok eder»+.

Çykgytlar

Manysy: Ýehowa gizledi (gorap saklady).
Butparazlyk bilen bagly zatlary ýa⁠-⁠da işleri aňladýan bolmaly. Sözme⁠-⁠söz: Büdredýän daşlary. Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: gögüň goşunlaryna.
Balyk derwezesiniň ýanyndaky şäheriň bir bölegi.
Sözme⁠-⁠söz: dymdyryldy.
Ýa⁠-⁠da: Gabyň düýbüne çöken şerap löderesi kimin adamlary.