Işaýa 63:1—19

  • Ýehowa milletlerden ar alýar (1—6)

  • Gadymy döwürde Ýehowanyň wepaly söýgüsi (7—14)

  • Toba edýän adamyň dogasy (15—19)

63  Edomdan gelýän kim?+Dürli* reňkli eşik geýip, Bosradan+ gelýän kim?Owadan lybas geýen,Batly gadam basyp gelýän kim? «Ine men, hakykaty aýtmak üçin,Gudratly güýjüm bilen halas etmäge gelýärin».   Eşigiň näme üçin gyzyl?Eşigiň näme üçin üzüm depeleýän adamyňky ýaly gyzyl?+   «Men üzümi ýeke özüm depeledim, Hiç kim kömek etmedi. Olary gahar⁠-⁠gazap bilen depeledim+,Gany eşigime syçrady, Üst⁠-⁠başym gana boýaldy.   Ar aljak günümi belledim+,Halkym üçin töleg tölejek ýylym geldi.   Töweregime seretdim, kömek eden bolmady,Geň galaýmaly, hiç kim ýardam bermedi. Men öz gahar⁠-⁠gazabym,Golum bilen ýeňiş gazandym*+.   Gahar bilen halklary depeledim,Gazap käsämden olara içirdim+.Halklaryň ganyny ýere dökdüm».   Men Ýehowanyň wepaly söýgüsini,Ýehowanyň beýik işlerini wasp ederin.Ýehowanyň eden ýagşy işleri üçin+,Ysraýyl öýüne beren berekedi üçin,Rehimdar we söýgüden* doly Hudaýa alkyş aýdaryn.   Alla: «Olar halkym bolar. Maňa dönüklik etmez»+ diýdi. Şeýdip, ol halkynyň Halasgäri boldy+.   Olar ejir çekende, ol hem ejir çekdi+. Habarçysyny* iberip, olary halas etdi+. Rehimdar we söýgüden doly Hudaý, olar üçin töleg töledi+,Gadymy döwürden bäri elinde göterip geldi+. 10  Ýöne halk gozgalaň turuzdy+,Onuň mukaddes ruhuna garşy çykdy*+. Olar Hudaýyň duşmany boldy+,Alla olar bilen söweşdi+. 11  Olar gadymy günleri,Musa pygamberiň döwrüni ýatlap diýdiler: «Çopanlary+ bilen halky deňizden geçiren Alla nirede?+ Olara* mukaddes ruhuny beren Hudaý nirede?+ 12  Güýçli goly bilen Musanyň sag elinden berk tutan+,Adynyň ebedi galmagy üçin+,Halkynyň öňünde deňzi ikä bölen Alla nirede?+ 13  Möwç urýan deňizden halkyny geçiren Hudaý nirede?Olar deňziň içinde büdremän,Giň sährada çapýan at kimin geçip gitdiler. 14  Mallaryň jülgä inip dynç alşy ýaly,Ýehowanyň ruhy⁠-⁠da olara rahatlyk berdi»+. Adyňy şöhratlandyrmak üçin+,Halkyňa gudrat bilen ýol görkezdiň. 15  Mukaddes, şöhratly tagtyňdan,Beýik asmandan ýere seret. Hany seniň yhlasyň? Hany seniň güýjüň?Bize näme üçin haýpyň gelmeýär?+Bize näme üçin rehim etmeýärsiň?+ Näme üçin dadymyza ýetişmeýärsiň? 16  Sen biziň Atamyz+.Ybraýym bizi tanamasa⁠-⁠da,Ysraýyl bizi bilmese⁠-⁠de,Ýehowa, sen biziň Atamyz. Gadymy günlerden bäri biziň Halasgärimiz*+. 17  Biz seniň ýoluňdan sowuldyk,Ýüregimiz gatap, senden gorkmadyk. Eý Ýehowa, muňa näme üçin ýol berdiň?+ Gullaryň hatyrasyna,Miras alan halkyň hatyrasyna rehim et+. 18  Mukaddes halkyň ýurtda az wagtlyk ýaşady, Duşmanlarymyz ybadathanaňy depeledi+. 19  Biz uzak wagtlap kanunyňy bilmeýän halklar* ýaly,Adyňy götermedik milletler ýaly ýaşadyk.

Çykgytlar

Başga manysy: Gyrmyzy.
Ýa⁠-⁠da: halas etdim.
Ýa⁠-⁠da: wepaly söýgüden.
Ýa⁠-⁠da: Huzuryndaky perişdesini.
Ýa⁠-⁠da: mukaddes ruhuny gynandyrdy.
Sözme⁠-⁠söz: Oňa.
Sözme⁠-⁠söz: Töleg töleýän Hudaýymyz.
Ýa⁠-⁠da: seniň hökümdarlyk etmedik halklaryň.