Işaýa 58:1—14

  • Ýürekden we göz üçin agyz beklemek (1—12)

  • Sabat gününi şatlyk bilen bellemek (13, 14)

58  «Batly gygyr, çekinme! Surnaý kimin sesiň güýçli çyksyn. Halkyma gozgalaňyny+,Ýakubyň öýüne eden günälerini aýt.   Hamala halal ýaşaýan ýaly,Allanyň kanunlaryny berjaý edýän ýaly,Olar meni her gün agtarýarlar.„Hudaýyň ýollaryny höwes bilen öwrenýäris“ diýýärler+. Hamala Hudaýa yhlas bilen sežde edýän ýaly+,„Adalatly höküm çykar“ diýýärler.   Olar: „Agyz beklesek⁠-⁠de, näme üçin görmeýärsiň?+ Toba etsek⁠-⁠de*, näme üçin üns bermeýärsiň?“+ diýýärler. Sebäbi siz agyz bekleseňiz⁠-⁠de, öz bähbidiňize çapýarsyňyz,Işçileriňize sütem edýärsiňiz+.   Agyz beklän günüňiz uruş, dawa bilen gutarýar,Biri⁠-⁠biriňizi rehimsiz ýumruklaýarsyňyz. Agyz bekleýşiňiz şu bolsa, men sizi diňlemerin.   Men size agyz bekläniňizde,Toba edýän ýaly ýüzüňizi sallaň,Gamyş ýaly başyňyzy egiň,Jul* geýip, kül üstünde ýatyň diýdimmi?Siz muňa agyz beklemek diýýäňizmi? Şeýdip, Ýehowany razy ederis öýdýärsiňizmi?   Men siziň şeýdip agyz beklemegiňizi isleýärin: Adalatsyzlyk zynjyrlaryny üzüň,Boýuntyryklary aýryň+.Ezilenleri azat ediň+,Her bir boýuntyrygy ikä bölüň.   Çöregiňizi açlar bilen paýlaşyň+,Garyby, öýsüz⁠-⁠öwzarsyz adamy öýüňize çagyryň.Ýalaňajy geýindiriň+,Dogan⁠-⁠garyndaşyňyzdan ýüz öwürmäň.   Şonda nuruňyz daň şapagy deý şöhle saçar+,Derdiňizden tiz gutularsyňyz. Dogruçyllyk öňüňizden gider,Şöhratly Ýehowa yzyňyzdan ýöräp, sizi gorar+.   Şonda siz çagyrarsyňyz, Ýehowa jogap berer.Perýat edersiňiz, ol bolsa: „Ine men!“ diýer. Boýuntyryklary aýyrsaňyz,Barmagyňyzy çommaldyp*, ajy sözleri pürkmeseňiz+, 10  Eliňizdäki zady* aç adama berseňiz+, Ezilene hemaýat etseňiz,Tümlükde⁠-⁠de nur saçarsyňyz,Garaňkylygyňyz gündiziň güni deý ýagty bolar+. 11  Ýehowa hemişe size ýol görkezer,Gurak ýerde zada zar etmez+.Ol size güýç⁠-⁠kuwwat berer.Siz suwa ganan bag⁠-⁠bakja kimin+,Hemişe şarlap akýan çeşme kimin bolarsyňyz. 12  Gadymy harabaçylyklar siziň hatyraňyza dikeldiler+.Siz ata⁠-⁠babalaryňyzyň tutan düýbüni berkidersiňiz+. Size: „Ýykylan* diwary dikeldýänler“+,„Halk üçin köçeleri bejerýänler“ diýerler. 13  Mukaddes Sabat günüm+ nebsiňize çapmasaňyz,Sabat günüme şatlyk güni,Ýehowanyň mukaddes güni, möhüm güni diýseňiz+,Öz bähbidiňizi gözlemän, biderek gürrüňleri etmän,Sabat gününi möhüm hasaplasaňyz, 14  Ýehowa sežde edip ýürekden şatlanarsyňyz.Men size dünýäniň dag⁠-⁠depelerini bererin+. Ataňyz Ýakubyň mirasyny bererin*+,Sebäbi muny Ýehowa aýdýar».

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: Janymyza ezýet bersek⁠-⁠de.
Sözlüge serediň.
Ýaňsylamagy ýa⁠-⁠da töhmet atmagy aňladýan bolmaly.
Sözme⁠-⁠söz: Janyňyzyň küýsän zadyny.
Sözme⁠-⁠söz: Jaýrylan.
Sözme⁠-⁠söz: iýdirerin.