Işaýa 54:1—17

  • Önelgesiz Sionyň köp ogly bolýar (1—17)

    • Ýehowa Sionyň hojaýynydyr (5)

    • Sionyň ogullary Ýehowadan tälim alarlar (13)

    • Siona garşy ýasalan ýarag derde ýaramaz (17)

54  «Çaga dogurmadyk, önelgesiz aýal, şatlanyp gygyr!+ Burgynyň azabyny çekmedik aýal+, begenip gygyr!+Sebäbi taşlanan aýalyň ogullary,Ärli aýalyň ogullaryndan köpdür»+. Muny Ýehowa aýdýar.   «Çadyryňy giňelt+, Uly çadyryň matalaryny has⁠-⁠da uzalt. Ýüplerini uzaltmaga ýaýdanma,Gazyklaryny mäkäm kak+.   Sen saga⁠-⁠sola ýaýrarsyň, Nesliň milletlere agalyk eder.Olar boşap galan şäherlerde ýaşar+.   Gorkma+, sen utanja galmarsyň+,Kemsinme, ýüzüň gyzarmaz. Ýaşlykda biabraý bolanyňy unudarsyň,Dul galyp, masgara bolanyňy ýatlamarsyň».   «Beýik Ýaradan+ seniň hojaýynyňdyr*+.Onuň ady Serkerdebaşy Ýehowadyr.Ysraýylyň Mukaddes Hudaýy seniň üçin töleg töländir+. Oňa bütin ýer ýüzüniň Hudaýy diýerler+.   Sen äri taşlap giden, azap çeken+,Ýaşlykda durmuşa çykyp, soňra kowlan aýal ýalydyň.Emma Ýehowa seni çagyrdy». Muny seniň Hudaýyň aýdýar.   «Men seni az salymlyk taşladym,Emma rehim edip yzyňa getirerin+.   Gaharym gelende, senden az salymlyk ýüz öwürdim+,Emma çäksiz wepaly söýgim bilen saňa rehim ederin»+.Muny seniň üçin töleg tölän+ Ýehowa aýdýar.   «Nuhuň günlerinde⁠-⁠de şeýle bolupdy+, Şonda ýer ýüzüni sil basmaz diýip ant içişim ýaly+,Saňa⁠-⁠da gaharlanmaryn, käýemerin diýip ant içýärin+. 10  Daglar ýerinden süýşse⁠-⁠de,Baýyrlar titrese⁠-⁠de,Saňa bolan söýgim* sowamaz+,Parahatlyk ähtim hiç haçan bozulmaz»+.Muny saňa rehim eden Ýehowa aýdýar+. 11  «Biçäre+, durmuşyň ajysyny dadan,Göwünlik berilmedik aýal!+Diwarlaryňy hekli palçyk bilen galdyraryn,Ýakut daşy bilen düýbüňi tutaryn+. 12  Küňreleriňi* lagyldan guraryn,Derwezeleriňi öwşün atýan daşlardan ýasaryn,Serhetleriňi gymmatbaha daşlardan çekerin. 13  Ähli ogullaryň Ýehowadan tälim alarlar+,Bol parahatlykda ýaşarlar+. 14  Düýbüň adalat bilen tutular+, Zulum⁠-⁠sütemi görmersiň+.Hiç zatdan gorkmarsyň, heder etmersiň,Gorkynyň nämedigini bilmersiň+. 15  Biri üstüňe çozsa,Meniň emrim bilen çozmaz. Hüjüm eden duşmanyňy ýeňersiň»+. 16  «Közi üfleýän,Ýarag ýasaýan ussany men ýaratdym. Weýran edýän ynsany hem men ýaratdym+. 17  Saňa garşy ýasalan ýarag derde ýaramaz+.Kazyýetde seni aýyplaýan dili paş edersiň*. Ýehowanyň gullarynyň mirasy şudur,Men olar üçin adalaty dikelderin*». Muny Ýehowa aýdýar+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: äriňdir.
Ýa⁠-⁠da: wepaly söýgim.
Diwaryň üstünde gurulýan diş⁠-⁠diş kiçijik sütünjikler.
Ýa⁠-⁠da: ýalana çykararsyň.
Ýa⁠-⁠da: Men olary aklaryn.