Galatýalylar 5:1—26

5  Mesih hem bizi şeýle azatlyga çykarmak üçin boşatdy. Şonuň üçin berk duruň+, gulçulygyň boýuntyrygyny gaýtadan dakynmaň+.  Men Pawlus, size aýdýaryn, eger sünnetlenseňiz, Mesihiň edenleriniň peýdasy bolmaz+.  Size ýene⁠-⁠de aýdýaryn, sünnetlenýän adam Töwradyň ähli tabşyryklaryny berjaý etmelidir+.  Eger siz kanun arkaly dogruçyl bolmaga jan edýän bolsaňyz+, onda Mesihden aýrylyp, ýagşylygyny görmersiňiz.  Biz mukaddes ruh arkaly iman edip, dogruçyl hasaplanjak wagtymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.  Sebäbi Isa Mesihiň şägirtlerine sünnetli ýa⁠-⁠da sünnetsiz bolmak hökman däl+, ýöne söýgi bilen iman ähmiýetlidir.  Siz jan edip ylgaýardyňyz+. Kim size hakykat boýunça ýaşamaga päsgel berýär?  Sizi çagyran Hudaý päsgel berýän däldir.  Azajyk hamyrmaýa bütin hamyry turşadýar+. 10  Halypamyzyň şägirtleriniň+ nädogry pikir etmejekdigini bilýärin. Ýöne siziň pikiriňizi zäherleýän adama+ höküm çykarylar. 11  Doganlar, eger sünnetlenmek barada henizem wagyz edýän bolsam, onda näme üçin meni yzarlaýarlar? Eger şeýle eden bolsadym, jebir pürsi* adamlary büdredýän daş*+ bolmazdy. 12  Wah, sizi sünnetlenmäge yrjak bolýanlar özlerini agta etsedi!* 13  Doganlar, siz azatlyga çykdyňyz, ýöne azatlygyňyzy ten höwesleri üçin ulanmaň+. Gaýtam biri⁠-⁠biriňizi söýüp, gul kimin hyzmat ediň+. 14  Sebäbi tutuş Töwrat: «Ýakynyňy özüňi söýşüň ýaly söý»+ diýen tabşyrykda jemlenendir*. 15  Eger biri⁠-⁠biriňizi günäkärläp, etiňizi iýip barýan bolsaňyz+, onda bir⁠-⁠biriňizi ýok etmekden seresap boluň+. 16  Men size diýýärin, mukaddes ruha görä ýaşaň+, şonda ten höweslerine eýermersiňiz+. 17  Sebäbi ten höwesi ruha garşy, ruh bolsa ten höwesine garşydyr. Olar biri⁠-⁠birine duşmandyr, şol sebäpli siz isleýän zatlaryňyzy edip bilmeýärsiňiz+. 18  Hawa, eger siz mukaddes ruha eýerseňiz, kanunyň golastynda bolmarsyňyz. 19  Ten işleri şulardyr: ahlaksyzlyk*+, haramlyk, haýasyzlyk*+, 20  butparazlyk, jadygöýlik*+, duşmançylyk, dawa⁠-⁠jenjel, gabanjaňlyk, gahar⁠-⁠gazap, jedel, bölünişik, dini toparlary* döretmek, 21  göriplik, serhoşlyk+, keýpi⁠-⁠sapaly oturyşyklar we şuňa meňzeş zatlar+. Şeýle zatlar bilen meşgullanýan adamlaryň Hudaýyň Patyşalygyny miras almajakdygyny+ size öň duýduryşym ýaly, ýene⁠-⁠de duýdurýaryn. 22  Mukaddes ruhuň miwesi bolsa şulardyr: söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabyrlylyk*, mähribanlyk*, gowulyk*+, iman, 23  ýumşaklyk, özüňe erk etmeklik+. Bulara garşy hiç hili kanun ýokdur. 24  Isa Mesihe degişli adamlar erbet we güýçli höwesleri bilen bile günäli bedenini pürse çüýlediler+. 25  Eger biz ruha görä ýaşaýan bolsak, oňa eýermegimizi dowam edeliň+. 26  Geliň, diňe özüni bilýän adam bolmalyň+, biri⁠-⁠birimiz bilen bäsleşmäliň+, göriplik etmäliň!

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: biçsedi! Şeýle adama Töwratdaky borçlary ýerine ýetirmek rugsat berilmeýärdi.
Başga manysy: tabşyryk bilen berjaý bolandyr.
Grekçe «porneýa». Sözlüge serediň.
Grekçe «aselgeýa». Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: sektalary. Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da çydamlylyk.
Ýa⁠-⁠da: ýagşylyk.
Sözlüge serediň.