Eýýup 3:1—26

  • Eýýup dünýä inen gününi näletleýär (1—26)

    • Ol näme üçin azap çekýändigini soraýar (20, 21)

3  Soňra Eýýup söze başlady we dünýä inen gününi näletläp+,  şeýle diýdi:   «Goý, doglan günüm gurasyn+,„Ogul doguldy!“ diýlen gijä nälet bolsun!   Goý, şol gün garaňkylyk bolsun, Gökdäki Hudaý şol güni unutsyn.Goý, şol güne yşyk nur saçmasyn.   Goý, ol güne tümlük, ölüm kölegesi düşsün, Ony gara bulut örtsün, Gündiziň güni ony garaňkylyk gaplasyn.   Şol gijäni tüm⁠-⁠garaňkylyk büresin+.Ol gün şatlyk⁠-⁠şagalaň bolmasyn,Aýyň günlerine girizilmesin.   Goý, şol gije hiç kim dünýä inmesin,Şatlyk sesi eşidilmesin.   Nälet okaýanlar, goý, şol güni näletlesin,Krokodili*+ oýarýanlar, goý, şol güne gargyş aýtsyn.   Goý, daň ýyldyzlary ýagty saçmasyn,Gün şöhlesine zar bolsun,Ýüzi daň şapagyna düşmesin. 10  Sebäbi ol ejemiň ýatgysyny+ baglamady,Jebir⁠-⁠jepadan meni goramady. 11  Dünýä inen badyma ölsedim, Doglan badyma jan bersedim+. 12  Ejem meni bagryna basmadyk bolsady,Ak süýdüni emdirmedik bolsady. 13  Şonda maňa hiç kim azar bermezdi+,Rahat ýatyp, agyr uka giderdim+. 14  Salan jaýlary haraba öwrülen,Ýer ýüzüniň şalarynyň, geňeşçileriniň, 15  Öýlerini altyn⁠-⁠kümüşden dolduranHan⁠-⁠begleriň gapdalynda ýatardym. 16  Men näme üçin öli doglan,Ýagty jahany görmedik çaga ýaly bolmandyryn? 17  Mazarda erbediň gahary köşeşýär,Ýadaw adamlar dynç alýar+. 18  Ol ýerde tussaglar rahat ýatýar,Olar gözegçiniň sesini eşitmeýär. 19  Baý⁠-⁠da, garyp⁠-⁠da mazarda deňdir+,Gul hojaýyndan azatdyr. 20  Alla näme üçin azap çekýäne nur saçýar,Hasrat çekýäne ýaşaýyş berýär?+ 21  Ölmek isleýänler näme üçin ölmeýär?+ Olar ölümi hazynadan hem köp agtarýarlar. 22  Olar mazara inende, begenýärler,Şatlyk⁠-⁠şagalaň edýärler. 23  Hudaý näme üçin alaçsyz goýan adamyna+,Ýolundan azaşan ynsana ýagtylyk berýär? 24  Ahy⁠-⁠nala bilen çöregimi iýýärin+,Gözýaşlarym sil kimin akýar+. 25  Gorkan zatlarym başyma geldi,Heder edenim üstümden indi. 26  Rahatlyk, asudalyk, dynçlyk ýok,Dertlerim gutarmady, wah, gutarmady».

Çykgytlar

Ýewreýçe «Liwýatan». Sözlüge serediň.