Eýýup 11:1—20

  • Sapar birinji gezek gepleýär (1—20)

    • Eýýubyň boş sözleýändigini aýdýar (2, 3)

    • Erbetlikden el çek (14)

11  Nagamatly Sapar+ söze başlady:  «Aýdanlaryňa hiç kim gaýtargy bermez öýdýärmiň?Gepiňi köpeldip*, özüňi aklajak bolýarmyň?   Boş sözleriň kimi dymdyryp biler? Ýaňsyly sözleriň üçin saňa käýemezlermi?+   Sen: „Öwüt⁠-⁠nesihatym hakdyr+,Hudaýyň öňünde päkdirin“+ diýýärsiň.   Eger Hudaý geplesedi,Saňa garşy söz sözlesedi+,   Ol akyldarlygyň syryny açardy,Sebäbi akyl⁠-⁠paýhasy çuňdur. Şonda Hudaýyň käbir ýazygyňy geçýändigine düşünerdiň.   Hudaýyň çuň pikirlerine,Gudratygüýçlüniň beýikligine akyl ýetirip bilermiň?   Akyldarlygy göklerden beýikdir. Oňa ýetip bilermiň? Mazardan* çuňdur. Ýanyna baryp bilermiň?   Paýhasy ýer ýüzünden giňdir,Deňizden uludyr. 10  Öňünden çykany saklap, kazyýete çagyrsa,Kim oňa garşy çykyp biler? 11  Ýalançy adamy tanaýandyr. Ol zalymlyga biparh seredermi? 12  Gulan ynsan bolup dogulmaz,Akmak hem akylly bolmaz. 13  Wah, ýüregiňi arassalasadyň,Hudaýa eliňi uzatsadyň. 14  Erbetlik edýän bolsaň, ondan el çek,Çadyryňda pislik bolsa, ony ýok et. 15  Şonda utanman başyňy galdyrarsyň,Berk durarsyň, asla gorkmarsyň. 16  Jebir⁠-⁠jepaňy unudarsyň,Akyp giden suw kimin ýatlamarsyň. 17  Ömrüň gündiziň güni deý nur saçar,Garaňkylygyň säher deý ýagty bolar. 18  Umytly bolup, arkaýyn ýaşarsyň,Öý⁠-⁠içeriň aman bolar, asudalykda ýatarsyň. 19  Başyňy ýassyga goýarsyň, seni gorkuzan bolmaz,Göwnüňden turmak isleýänler köp bolar. 20  Emma erbediň gözi gapylar,Gaçara ýer tapylmaz,Ölümden başga umydy bolmaz»+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: Öwnüp.
Sözlüge serediň.