Danyýar 9:1—27

 • Danyýaryň dogasy (1—19)

  • Ýurt ýetmiş ýyllap haraba bolar (2)

 • Jebraýyl Danyýaryň ýanyna gelýär (20—23)

 • Ýetmiş hepde baradaky pygamberlik (24—27)

  • Mesih 69 hepdeden soň geler (25)

  • Mesih öldüriler (26)

  • Şäher we mukaddes ýer weýran ediler (26)

9  Midiýaly Haşaýaryň* ogly Dariýiň+ hökümdarlygynyň birinji ýylydy. Ol haldeýleriň üstünden patyşa edip bellenipdi+.  Dariýiň patyşalygynyň birinji ýylynda, men, Danyýar mukaddes golýazmalary okadym. Ýehowanyň Ýermeýa pygamber arkaly aýdan sözlerinden Iýerusalimiň 70 ýyllap+ haraba bolup ýatjakdygyna+ düşündim.  Men hak Hudaý Ýehowa ýalbaryp kömek soradym, agyz bekledim+, jul* geýdim we kül üstünde oturyp, doga edip başladym.  Ýehowa Hudaýyma halkymyň günäleri üçin şeýle doga etdim: «Hak Hudaýym Ýehowa, sen ähtiňe wepalysyň, hudaýhonlary*, tabşyryklaryňy berjaý edýänleri+ söýýärsiň*+, beýik hem haýbatly Hudaýsyň!  Biz günä gazandyk, zorluk⁠-⁠sütem etdik, erbet işlere baş goşduk, gozgalaň turuzdyk+, tabşyryklaryňy we kararlaryňy bozduk.  Seniň adyňdan gelen pygamberler+ patyşalarymyza, serkerdelerimize, ata⁠-⁠babalarymyza we bütin halkymyza duýduryş bererdiler. Emma biz olary diňlemedik.  Ýehowa, sen dogruçyl, biz bolsa henize çenli ýüzügara. Ýahuda we Iýerusalim halky, ysraýyllaryň ählisi saňa biwepalyk edendikleri üçin ýüzügara. Sen olary ýakyn we daş ülkelere, dünýäniň ähli künjegine pytratdyň+.  Ýehowa, seniň öňüňde patyşalarymyz, serkerdelerimiz, ata⁠-⁠babalarymyz we biziň ählimiz ýüzügara. Sebäbi biz saňa garşy günä etdik.  Ýehowa Hudaýymyz, sen geçirimli+, rehimdar, ýöne biz saňa garşy gozgalaň turuzdyk+. 10  Biz Ýehowa Hudaýymyzyň sözüne gulak asmadyk, pygamberleri arkaly beren kanunlaryny ýerine ýetirmedik+. 11  Ysraýyl halky Kanunyňy bozdy, sözüňe gulak asmady. Hak Hudaýyň guly Musanyň kanunynda ýazylan ähli näletler başymyza indi+, sebäbi biz saňa garşy günä etdik. 12  Bize we üstümizden hökümdarlyk eden serdarlara aýdyşyň ýaly+ betbagtçylyk getirdiň. Iýerusalime inen bela gök astynda hiç haçan bolmandy+. 13  Musanyň kanunynda ýazylan ähli belalar başymyza indi+. Biz bolsa Ýehowa Hudaýymyza ýalbarmadyk, rehim etmegini dilemedik, günäli ýolumyzdan gaýtmadyk+ we Hudaýyň dogruçyllygyny* unutdyk. 14  Ýehowa eglenmän, öz wagtynda başymyza bela inderdi. Ýehowa Hudaýymyzyň edýän ähli işleri adalatlydyr, ýöne biz oňa gulak asmadyk+. 15  Güýçli goly bilen halkyny Müsür ýurdundan alyp çykan+, şu güne çenli özüni şöhratlandyrýan+ Hudaýymyz Ýehowa, biz günä edipdik we erbet işlere baş goşupdyk. 16  Ýehowa, ýalbarýaryn, dogruçyllygyňa görä+ Iýerusalim şäheriňden, mukaddes dagyňdan gahar⁠-⁠gazabyňy sow. Biziň hem⁠-⁠de ata⁠-⁠babalarymyzyň günäleri, ýazyklary sebäpli Iýerusalim şäheri we seniň halkyň goňşulara masgara boldular+. 17  Ýa Allam, indi guluň dilegini eşit, dogalaryna gulak goý. Ýehowa, haraba dönen+ mukaddes mekanyňa öz hatyraň üçin rehim et+. 18  Alla jan, meni diňle, sözlerimi eşit. Seniň adyňy göterýän, haraba dönen şäheriňe seret. Dogruçyl bolandygymyz üçin däl⁠-⁠de, seniň rehimdar Hudaýdygyňy+ bilip ýalbarýarys. 19  Ýehowa, bizi eşit! Ýehowa, bizi bagyşla!+ Ýehowa, bizi diňläp, dadymyza ýetiş! Ýa Allam, adyň hatyrasyna, gijä galma! Sebäbi şäher we halk seniň adyň bilen tanalýar»+. 20  Men özümiň, ysraýyl halkymyň günäleri üçin toba edip, doga edýärdim, Hudaýym Ýehowadan mukaddes dagyna+ rehim etmegini dileýärdim. 21  Men heniz doga edip durkam, öňki görnüşde* görnen+ Jebraýyl perişde+ ynsan keşbinde ýanyma geldi. Men örän ýadapdym. Öýlän çagydy, gurbanlyk berilýän wagtdy. 22  Ol maňa şeýle düşündirdi: «Danyýar, men saňa bularyň baryny düşündirmäge geldim. 23  Sen doga edip başlanyňda, maňa bir habar geldi; menem saňa aýtmaga geldim, sebäbi Hudaý seni gowy görýär*+. Indi bolsa, aýtjak sözlerimi ünsli diňläp, görnüşiň manysyna düşün. 24  Hudaý seniň halkyň we mukaddes şäheriň+ üçin 70 hepde* belledi. Şonda ýazyklar we günäler ýok ediler+, töleg tölener+, dogruçyllyk ebedilik dikeldiler+, görnüş hem⁠-⁠de pygamberlik möhürlener+, Iň mukaddes ýer Hudaýa bagyş ediler*. 25  Muny bil we düşün, Iýerusalimiň dikeldilmegi barada perman çykandan+ tä Mesih+ Baştutan+ bolup gelýänçä, 7 hepde hem 62 hepde+ geçmeli. Şol döwür agyr bolsa⁠-⁠da, Iýerusalim, onuň meýdançasy* gaýtadan dikeldiler we ýaplar gazylar. 26  Mesih 62 hepdeden soň öldüriler+, ol hiç zatsyz galar+. Baştutan goşuny bilen gelip, şäheri we mukaddes ýeri weýran eder+. Ol sil alan ýere meňzär. Ol ýer ýok edilýänçä uruşlar bolar, Hudaýyň karary bilen şäher haraba döner+. 27  Ol köpler üçin ähti bir hepde güýjünde saklar. Hepdäniň ortasynda gurbanlyklaryň hem sadakalaryň berilmegi bes ediler+. Ýigrenji zatlaryň ganatynda weýrançylyk getirýän biri geler+. Weýran edilen ýer doly ýok edilýänçä, çykarylan höküm ýerine ýetiriler».

Çykgytlar

Käbir taryhy kitaplarda Ahaşweroş diýilýär.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: özüňi söýýänleri.
Ýa⁠-⁠da: wepaly söýgiňi bildirýärsiň.
Ýa⁠-⁠da: wepalylygyny.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: sen sylanýan adamsyň.
Bu ýerde bir hepde ýedi ýyly öz içine alýar. Jemi: 490 ýyl.
Sözme⁠-⁠söz: ýag guýlup bellener.
Sözlüge serediň.