Danyýar 2:1—49

  • Nawuhodonosor patyşanyň düýşi (1—4)

  • Akyldarlar düýşi ýorup bilmeýärler (5—13)

  • Danyýar Hudaýa dileg edýär (14—18)

  • Danyýar syry açandygy üçin Hudaýa alkyş aýdýar (19—23)

  • Danyýar patyşanyň düýşüni gürrüň berýär (24—35)

  • Düýşüň ýorgudy (36—45)

    • Daş heýkeli çym⁠-⁠pytrak edýär (44, 45)

  • Patyşa Danyýary beýgeldýär (46—49)

2  Nawuhodonosor patyşalygynyň ikinji ýylynda düýş gördi. Ol howsala düşüp+, ýatyp bilmedi.  Patyşa düýşüni ýordurmak üçin jadygöýleri*, palçylary, gözbagçylary we haldeýleri* çagyrmagy buýurdy. Olar patyşanyň huzuryna geldiler+.  Patyşa olara: «Men düýş görüp, biynjalyk boldum. Düýşümi aýdyp beriň» diýdi.  Haldeýler arameý dilinde*+ patyşa: «Siziň alyhezretleriňiz, ömrüňiz uzak bolsun! Gören düýşüňizi gullaryňyza aýdyp beriň, bizem ony ýoraly» diýdiler.  Patyşa haldeýlere şeýle jogap berdi: «Ine, meniň soňky sözüm: eger gören düýşümi we ýorgudyny aýdyp bermeseňiz, sizi çapym⁠-⁠çapym ederin, öýleriňizi hajathana* döndererin.  Emma siz maňa gören düýşümi we ýorgudyny aýdyp berseňiz, size sowgat⁠-⁠serpaý ýapylar, uly hormat goýlar+. Indi maňa gören düýşümi we ýorgudyny aýdyp beriň».  Olar ýene⁠-⁠de patyşa: «Goý, patyşamyz gören düýşüni gullaryna aýtsyn, bizem ýorup bereli» diýdiler.  Patyşa olara şeýle diýdi: «Men görüp durun, siz aýdanymy hökman etjegimi bilip, wagt utmakçy bolýarsyňyz.  Eger maňa gören düýşümi aýdyp bermeseňiz, sizi jezalandyraryn. Maňa ýalan⁠-⁠ýaşryk zatlar aýtmak üçin özara dilleşipsiňiz. Wagtyň geçmegi bilen, pikirimi üýtgederin öýdýärsiňiz. Düýşümi maňa häziriň özünde aýdyp beriň. Şonda düýşümi ýorup biljekdigiňize düşünerin». 10  Haldeýler patyşa şeýle diýdiler: «Älem⁠-⁠jahanda patyşamyzyň talap edýän zadyny edip biljek adam ýokdur. Hiç bir patyşa ýa⁠-⁠da häkim jadygöýlik bilen meşgullanýan ruhanylardan, palçylardan ýa⁠-⁠da haldeý müneçjimlerden* beýle zady talap etmändi. 11  Patyşamyzyň edýän talaby juda agyr. Muny taňrylardan başga hiç kim äşgär edip bilmez, olaryň mekany bolsa başy ölümli ynsanlaryň arasynda däldir». 12  Patyşa muny eşidip gazap atyna atlandy. Ol Wawilonyň ähli akyldarlaryny öldürmegi buýurdy+. 13  Perman çykdy we akyldarlaryň hemmesini öldürmekçi boldular. Olar jeza bermek üçin Danyýaryň we ýoldaşlarynyň gözlegine çykdylar. 14  Patyşanyň garawullarynyň baştutany Aryýoh Wawilonyň akyldarlaryny öldürmek üçin iberilipdi. Danyýar onuň ýanyna baryp, paýhasly we seresaply gepleşdi. 15  Ol patyşanyň garawullarynyň baştutany Aryýohdan: «Patyşa näme üçin ýowuz perman çykardy?» diýip sorady. Aryýoh bolan zatlary Danyýara düşündirdi+. 16  Şonda Danyýar patyşanyň huzuryna baryp, düýşi ýormak üçin wagt bermegi haýyş etdi. 17  Danyýar öýüne gelip, bolan ýagdaýy dostlary Hananýa, Mişaýyla we Azarýa gürrüň berdi. 18  Danyýar dostlaryndan gögüň rehimdar Hudaýyndan patyşanyň syryny açyp bermegi babatda dileg etmegi haýyş etdi. Şonda olar Wawilonyň akyldarlary bilen heläk bolmazdylar. 19  Syr Danyýara gije görnüş* arkaly açyldy+. Danyýar gögüň Hudaýyna alkyş aýdyp, 20  şeýle diýdi: «Goý, Allanyň adyna ebedilik alkyş bolsun!Sebäbi akyldarlyk we gudrat onuňkydyr+. 21  Ol wagty we pasyllary çalyşýar+.Patyşalary tagtdan düşürýär, tagta çykarýar+.Danalara akyl berýär, düşünjelilere bilim berýär+. 22  Syrlary we gizlin zatlary açýar+,Tümlükde näme bolýandygyny bilýär+,Nuruň mesgeni hem ýanyndadyr+. 23  Ata⁠-⁠babalarymyň Hudaýy, saňa şöhrat we alkyş bolsun!Sebäbi maňa paýhas hem güýç berdiň, Dilegimizi eşidip,Patyşanyň düýşüni açyp berdiň»+. 24  Danyýar Wawilonyň akyldarlaryny öldürmek üçin patyşanyň bellän adamy, garawullaryň baştutany Aryýohyň+ ýanyna baryp: «Wawilonyň akyldarlarynyň hiç birini öldürmäň. Meni patyşanyň ýanyna eltiň, düýşüni ýorup berjek» diýdi. 25  Aryýoh derrew Danyýary patyşanyň huzuryna eltip: «Patyşahym, Ýahudadan getirilen ýesirleriň+ arasynda düýşüňizi ýorup biljek bir adam bar eken» diýdi. 26  Patyşa Belteşazar ady dakylan Danyýara+ seredip: «Sen, dogrudan⁠-⁠da, gören düýşümi we ýorgudyny aýdyp bilermiň?»+ diýip sorady. 27  Danyýar patyşa şeýle jogap berdi: «Hiç bir akyldar⁠-⁠da, palçy⁠-⁠da, jadygöý⁠-⁠de, müneçjim⁠-⁠de patyşanyň soraýan syryny aýdyp bilmez+. 28  Emma gökde syrlary açýan Hudaý+ bar. Ol Nawuhodonosor patyşa soňky günlerde boljak zatlary mälim etdi. Siziň gören düýşüňiz we görnüşiňiz şudur: 29  Patyşahym, siz düýşüňizde gelejekde boljak wakalary gördüňiz. Syrlary açýan Hudaý size äşgär edýär. 30  Syryňyz maňa başgalardan has akyldar bolanym üçin açylmady. Düýşüň ýorgudy patyşa bilsin, ýüregindäki pikirlere düşünsin diýip açyldy+. 31  Patyşahym, siz düýşüňizde beýik heýkel gördüňiz. Heýkel örän uludy we öwşün atýardy. Ol garşyňyzda durdy we görnüşi juda gorkunçdy. 32  Heýkeliň kellesi sap altyndan+, döşi we gollary kümüşden+, garny hem butlary misden+, 33  injikleri demirdendi+, topukdan aşagy demir bilen toýun garyşyklydy+. 34  Siz seredip durkaňyz, adam eli degmese⁠-⁠de, dagdan bir daş gopup, heýkeliň demir bilen toýun garyşykly topugynyň aşagyna urdy we olary çym⁠-⁠pytrak etdi+. 35  Şonda demir, toýun, mis, kümüş we altyn kül⁠-⁠peýekun boldy. Şemal olary tomusda sowrulýan saman kimin uçuryp äkitdi we olardan nam⁠-⁠nyşan galmady. Emma heýkeli pytradan daş beýik bir daga öwrülip, bütin ýer ýüzüni eýeledi. 36  Patyşahym, siziň gören düýşüňiz şeýledir. Indi onuň ýorgudyny diňläň. 37  Siziň alyhezretleriňiz, siz şalaryň şasysyňyz! Gögüň Hudaýy size patyşalyk+, ygtyýar, güýç⁠-⁠kuwwat we şan⁠-⁠şöhrat berdi. 38  Ýer ýüzündäki halklary, çöl haýwanlaryny, asman guşlaryny siziň ygtyýaryňyza berdi we olara hökümdar edip goýdy+. Altyn kelle — siz, patyşahym+. 39  Sizden soňra patyşalygyňyzdan pes başga bir patyşalyk dörär+. Ondan soň mise meňzedilýän üçünji patyşalyk peýda bolar. Ol bütin ýer ýüzünde höküm sürer+. 40  Dördünji patyşalyk demir kimin berk bolar+. Demriň ähli zady ýenjip, kül⁠-⁠uşak edişi ýaly, ol öňki patyşalyklaryň baryny ezip, derbi⁠-⁠dagyn eder+. 41  Siz heýkeliň topugyndan aşagynyň we barmaklarynyň demir bilen toýun garyşyklydygyny gördüňiz. Ol bölünen patyşalygy aňladýar. Demir bilen ýumşak toýnuň garylandygy üçin, onda biraz demriň berkligi bolar. 42  Barmaklaryň demir bilen toýun gatyşykly bolmagy patyşalygyň bir tarapdan güýçli, beýleki tarapdan gowşak boljakdygyny aňladýar. 43  Demriň ýumşak toýun bilen garylyşy ýaly, olar hem adamlar* bilen garyşar. Ýöne demriň toýun bilen birikmeýşi ýaly, olar hem agzybir bolup bilmezler. 44  Şol patyşalaryň döwründe gögüň Hudaýy hiç haçan ýok edilmejek+ bir patyşalygy döreder+. Ol patyşalyk başga halkyň eline geçmez+. Ol ähli patyşalyklary ýok eder+, özi bolsa ebedi durar+. 45  Siz adam eli degmese⁠-⁠de, dagdan gopan daşyň demri, misi, toýny, kümşi we altyny çym⁠-⁠pytrak edişini gördüňiz+. Beýik Alla gelejekde nämeleriň boljagyny patyşa görkezdi+. Düýşüňiz dogrudyr, ýorgudy hakdyr». 46  Şonda Nawuhodonosor patyşa dyza çöküp, Danyýara tagzym etdi. Danyýara serpaý ýapmagy we onuň üçin tütetgi ýakmagy buýurdy. 47  Patyşa Danyýara şeýle diýdi: «Sen syry äşgär etdiň. Hakykatdan⁠-⁠da, seniň Hudaýyň hudaýlaryň Hudaýydyr, patyşalaryň Patyşasydyr, syrlary açýan Alladyr!»+ 48  Patyşa Danyýary beýgeldip, köp gymmatbaha sowgatlary berdi. Danyýary Wawilonyň ähli welaýatlarynyň üstünden häkim edip belledi+. Wawilonyň ähli akyldarlaryna baştutan edip goýdy. 49  Danyýaryň haýyşy bilen patyşa Sedrahy, Meşahy we Abdynagy+ Wawilon welaýatynda ýokary wezipelere belledi. Danyýar bolsa patyşanyň köşgünde hyzmat etdi.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: jadygöýlik bilen meşgullanýan ruhanylary.
Ýagny palçylar we müneçjimler.
Dan 2:4b—7:28 asyl nusgada arameý dilinde ýazylypdyr.
Başga manysy: zir⁠-⁠zibile; nejasat üýşmegine.
Ýyldyzlara seredip, wakalary öňünden görýän ýa⁠-⁠da aýdýan adamlar.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: adamzat nesli. Ýagny garamaýak halk.