Dördünji Musa 5:1—31

  • Haram adamyň düşelgeden çykarylmagy (1—4)

  • Günäňi boýun almak we ýetiren zyýanyň öwezini dolmak (5—10)

  • Aýalyň ikilik edenini bilmek üçin içirilýän suw (11—31)

5  Ýehowa Musa:  «Ysraýyllara aýt, heýwere keselli+, suwuklygy akýan*+ we jesede degip, haram bolan adamy+ düşelgeden çykarsynlar.  Aýal⁠-⁠erkek diýmän, olary düşelgeden çykaryň. Halkymyň düşelgesini hapalamasynlar+. Sebäbi men olaryň arasynda mesgen tutdum»+ diýdi.  Ysraýyllar şol adamlary düşelgeden çykardylar. Ähli zady Ýehowanyň Musa tabşyryşy ýaly etdiler.  Soňra Ýehowa Musa bilen gepleşip:  «Ysraýyllara aýt: „Bir erkek ýa aýal günä edip, Ýehowa biwepalyk etse, ýazykly bolýandyr+.  Ol günäsini boýun alsyn+. Kime zyýan ýetiren bolsa, öwezini dolup, üstüne bäşden bir bölegini goşup bersin+.  Ýöne zyýan çeken adam ölse, ýakyn hossary hem bolmasa, onda ýetirilen zyýanyň bahasy Ýehowa berilsin. Şol töleg hem, günä gurbanlygynyň goçy hem ruhanynyňky bolsun. Ruhany goçy gurban berip, ol adamy günäden arassalasyn+.  Ysraýyllaryň ruhana berýän ähli mukaddes sadakasyny+ ruhany özüne alsyn+. 10  Her bir adamyň getirýän mukaddes sadakasy ruhana berilsin. Ruhana berilýän islendik zat onuňky bolar“» diýdi. 11  Ýehowa sözüni dowam edip, şeýle diýdi: 12  «Ysraýyllara aýt: „Biriniň aýaly azyp, ärine ikilik etse, 13  ärinden ogryn başga biri bilen ýatsa+, emma munuň üsti açylmasa, günäsine şaýat tapylmasa we eden işinde tutulmasa 14  ýa⁠-⁠da aýaly zyna etse⁠-⁠etmese, äri gabanyp, müňkürlik edip başlasa, 15  ol aýalyny we onuň üçin sadaka hökmünde bir jam* arpa ununy alyp, ruhanynyň ýanyna gelsin. Ýöne unuň üstüne ýag guýmasyn, ladan* hem goýmasyn, sebäbi ol gabanjaňlyk sadakasyny, günäni ýatladýan galla sadakasyny berýändir. 16  Ruhany şol aýaly Ýehowanyň huzuryna getirsin+. 17  Ol toýun gaba mukaddes suw guýup, içine mukaddes çadyryň topragyndan atsyn. 18  Ruhany şol aýaly Ýehowanyň huzurynda durzup, saçyny ýaýsyn⁠-⁠da*, günäni ýatladýan galla sadakasyny, ýagny gabanjaňlyk sadakasyny+ onuň aýasyna guýsun. Näletli ajy suwy+ bolsa öz elinde saklasyn. 19  Ruhany şol aýala ant içirip, şeýle diýsin: „Äriňe+ ikilik edip, başga biri bilen ýatmadyk bolsaň, ýoldan çykyp, azgynlyk etmedik bolsaň, näletli ajy suw saňa zyýan ýetirmez. 20  Ýöne azyp, äriňe ikilik eden bolsaň, başga biri bilen ýatan bolsaň+...“ 21  Soňra ruhany şol aýala nälet antyny aýtdyryp, şeýle diýsin: „Goý, Ýehowa seni ile⁠-⁠güne masgara etsin. Her kim gargyş okanda ýa ant içende, seniň adyňy ýamanlykda ýatlasyn. Ýehowa ýatgyňy guradyp*, garnyňy çişirsin. 22  Nälet suwy içiňden geçip, garnyňy çişirsin, ýatgyňy guratsyn“. Şonda aýal: „Omyn!* Omyn!“ diýsin. 23  Ruhany şol gargyşy kitaba ýazsyn⁠-⁠da, ony ajy suwda ýuwsun. 24  Soňra näletli ajy suwy aýala içirsin. Suwdan içen badyna, aýalyň içinden tutup başlar. 25  Ruhany gabanjaňlyk üçin galla sadakasyny+ aýalyň elinden alsyn⁠-⁠da, Ýehowanyň huzurynda eýläk⁠-⁠beýläk galgadyp, gurbanlyk ojagynyň* ýanyna getirsin. 26  Ol galla sadakasyndan bir goşawuç alyp, gurbanlyk ojagynda ýatlama sadakasy hökmünde ýaksyn+. Soňra aýala suwdan içirsin. 27  Eger ol azyp, ärine ikilik eden bolsa, ruhany nälet suwuny içiren badyna, aýalyň içinden tutup, garny çişer we ýatgysy gurar. Ol aýal iliň gargyşyna galar. 28  Eger päkligini saklap, azgynlyk etmedik bolsa, oňa hiç zat bolmaz. Ol göwreli bolup, çaga dogrup biler. 29  Gabanjaňlyk baradaky kanun+ şeýledir. Eger aýal ýoldan çykyp, azyp, ärine ikilik etse 30  ýa⁠-⁠da äri aýalyny gabanyp, müňkürlik etse, ony Ýehowanyň huzuryna getirsin. Ruhany hem şu kanuna eýersin. 31  Şonda äri günäden azat bolar, aýaly bolsa günäsi üçin jogap berer“».

Çykgytlar

Jyns agzasyndan suwuklyk akýan erkek ýa⁠-⁠da gan akmasy bolan aýal göz öňünde tutulýar.
Ýa⁠-⁠da: çuwalyň ondan bir bölegi. 2,2 l. Goşmaça maglumata serediň: B14.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: ýaglygyny aýyrsyn⁠-⁠da.
Önelgesizlik göz öňünde tutulýan bolmaly.
Ýa⁠-⁠da: Goý, şeýle bolsun!
Sözlüge serediň.