Dördünji Musa 3:1—51

  • Harunyň ogullary (1—4)

  • Lewileriň hyzmat etmäge bellenmegi (5—39)

  • Nowbaharlar üçin töleg (40—51)

3  Ýehowa Sinaý dagynda+ Musa bilen gepleşerdi. Şol wagtlar Harun bilen Musanyň nesli şulardy:  Harunyň ogullary: uly ogly Nadap, Abyhuw+, Algazar+ we Ytamar+.  Harunyň ogullary ruhany bellenipdi+.  Nadap bilen Abyhuw Sinaý çölünde Ýehowanyň öňünde kanuna garşy gelýän ot ýakandygy üçin+, Ýehowanyň huzurynda ölüpdi. Olaryň ogly ýokdy. Algazar+ bilen Ytamar+ bolsa kakalary Harun bilen ruhany bolup hyzmat edýärdi.  Soňra Ýehowa Musa:  «Lewi taýpasyny+ Harun ruhanynyň ýanyna getir. Olar Harunyň hyzmatynda durup+,  mukaddes çadyr bilen bagly işleri etsinler. Ýygnak çadyrynda* hyzmat edip, Harunyň we halkyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirsinler.  Ýygnak çadyrynyň esbaplaryna gözegçilik etsinler+. Mukaddes çadyr bilen bagly işleri edip, ysraýyllaryň öňündäki borçlaryny berjaý etsinler+.  Lewileri Harun bilen ogullaryna ber. Olar ysraýyllaryň arasyndan Haruna kömekçi edip bellendi+. 10  Harun bilen ogullaryny bolsa ruhany belle. Olar ruhanylyk borjuny ýerine ýetirsin+. Keseki adam* mukaddes çadyra golaýlaşsa, ölüme höküm edilsin»+ diýdi. 11  Ýehowa sözüni dowam edip: 12  «Men ysraýyllaryň nowbahar ogullarynyň deregine lewileri saýlaýaryn+. Olar meniňki bolar. 13  Sebäbi ähli nowbahar ogullaryňyz meniňkidir+. Müsürlileriň nowbaharlaryny heläklänimde+, ysraýyllaryň nowbahar ogullaryny, mallarynyň⁠-⁠da ilkinji doglanlaryny özüme bagyş edipdim*+. Olar meniňkidir. Men Ýehowadyryn» diýdi. 14  Sinaý çölünde+ Ýehowa Musa: 15  «Lewileriň bir aýlyk çagalaryndan başlap, ähli erkeklerini tiresi we hojalygy boýunça hasaba al»+ diýdi. 16  Musa Ýehowanyň tabşyryşy ýaly, olary hasaba aldy. 17  Lewiniň ogullary şulardyr: Gerşon, Kohat we Merar+. 18  Gerşonyň ogullary: Libni bilen Şimeý+. Olardan dörän tireler olaryň adyny göterýärdi. 19  Kohatyň ogullary: Imram, Ýyshar, Hebron we Uzyýel+. Olardan dörän tireler olaryň adyny göterýärdi. 20  Meraryň ogullary: Mahly+ bilen Muşe+. Olardan dörän tireler olaryň adyny göterýärdi. Lewiniň neslinden dörän tireler şulardan ybaratdy. 21  Gerşondan libniler+ we şimeýler döredi. Olar gerşonlardan dörän tirelerdir. 22  Olaryň bir aýlyk çagalaryndan başlap, ähli erkekleri hasaba alnanda, 7 500 adam çykdy+. 23  Gerşonlar mukaddes çadyryň arka tarapynda+, ýagny günbatarynda düşelge gurdular. 24  Laýylyň ogly Alyýasap gerşonlaryň tirebaşysydy. 25  Ýygnak çadyrynda hyzmat edýän gerşonlar+ mukaddes çadyra+, çadyryň örtüklerine+, ýygnak çadyrynyň agzyndaky perdä+, 26  howludaky perdelere+, mukaddes çadyr we gurbanlyk ojagy* duran howlynyň girelgesindäki perdä+, ýüplere hem⁠-⁠de şolar bilen bagly işlere jogapkärdi. 27  Kohatlardan imramlar, ýysharlar, hebronlar we uzyýeller döredi. Olar kohatlardan dörän tirelerdir+. 28  Olaryň bir aýlyk çagalaryndan başlap, ähli erkekleri hasaba alnanda, 8 600 adam çykdy. Olar mukaddes çadyra gözegçilik etmelidi+. 29  Kohatlar mukaddes çadyryň günortasynda düşelge gurdular+. 30  Uzyýeliň+ ogly Alsapan kohatlaryň tirebaşysydy. 31  Olar äht sandygyna+, stola+, şemdana+, ojaklara+, mukaddes ýerde ulanylýan gap⁠-⁠gaçlara+, tuta*+ we şolar bilen bagly işlere jogapkärdi+. 32  Harun ruhanynyň ogly Algazar+ lewi tirebaşylarynyň baştutanydy. Ol mukaddes ýerde hyzmat edýänlere gözegçilik edýärdi. 33  Merarlardan mahlylar we muşeler döredi. Olar merarlardan dörän tirelerdir+. 34  Olaryň bir aýlyk çagalaryndan başlap, ähli erkekleri hasaba alnanda, 6 200 adam çykdy+. 35  Abyhaýylyň ogly Zuryýel merarlaryň tirebaşysydy. Olar mukaddes çadyryň demirgazygynda düşelge gurdular+. 36  Merarlar mukaddes çadyryň çarçuwalaryna*+, taýaklaryna+, sütünlerine+, direglerine, esbaplaryna+ we şolar bilen bagly işlere+, 37  howludaky söýelere, olaryň direglerine+, gazyklaryna hem⁠-⁠de ýüplerine jogapkärdi. 38  Musa, Harun we onuň ogullary mukaddes çadyryň gündogarynda, ýagny ýygnak çadyrynyň öňünde düşelge gurdular. Olar ysraýyl halkynyň adyndan mukaddes çadyra gözegçilik etmelidi. Keseki adam* mukaddes çadyra golaýlaşsa, ölüme höküm edilmelidi+. 39  Musa bilen Harun Ýehowanyň tabşyryşy ýaly, lewileri hasaba aldy. Olaryň bir aýlyk çagalaryndan başlap, ähli erkekleri hasaba alnanda, 22 000 adam çykdy. 40  Soňra Ýehowa Musa: «Ysraýyllaryň bir aýlyk çagalaryndan başlap, ähli nowbahar ogullaryny hasaba al⁠-⁠da+, atlaryny ýaz. 41  Ysraýyllaryň nowbahar ogullarynyň deregine lewileri+, mallarynyň ilkinji doglanlarynyň deregine lewileriň mallaryny maňa bagyş et+. Men Ýehowadyryn» diýdi. 42  Musa Ýehowanyň tabşyryşy ýaly, ysraýyllaryň nowbahar ogullaryny hasaba aldy. 43  Olaryň bir aýlyk çagalaryndan başlap, ähli nowbahar ogullarynyň adyny ýazdylar. Olar jemi 22 273 sanydy. 44  Ýehowa sözüni dowam edip: 45  «Ysraýyllaryň nowbahar ogullarynyň deregine lewileri, mallarynyň deregine lewileriň mallaryny maňa bagyş et. Lewiler meniňkidir. Men Ýehowadyryn. 46  Ysraýyl nowbaharlarynyň 273 sanysy lewilerden köpdür+. Olar üçin töleg hökmünde+ 47  adam başyna mukaddes çadyrda ulanylýan ölçeg bilen bäş şekel*+ al. Bir şekel 20 gera* deňdir+. 48  Puly Harun bilen ogullaryna ber. Şol pul lewilerden artyk çykan adamlaryň tölegi bolar» diýdi. 49  Musa lewilerden artyk çykan adamlaryň tölegi hökmünde berlen pullary ýygnady. 50  Ol ysraýyllaryň nowbahar ogullaryndan mukaddes çadyrda ulanylýan ölçegde 1 365 şekel aldy. 51  Musa Ýehowanyň tabşyryşy ýaly, puly Harun bilen ogullaryna berdi. Ol ähli zady Ýehowanyň aýdyşy ýaly etdi.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Ýagny Harunyň neslinden bolmadyk adam.
Sözme⁠-⁠söz: mukaddes edipdim.
Sözlüge serediň.
Ýagny iň mukaddes otagyň öňündäki tuty.
Sözlüge serediň.
Ýagny lewilerden bolmadyk adam.