Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Musa pygamberiň dördünji kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Goşun üçin hasaba alnanlar (1—46)

  • Lewiler hasaba alynmaýar (47—51)

  • Çadyrlaryň tertip boýunça gurulmagy (52—54)

 • 2

  • Üç⁠-⁠üçden bölünen taýpalar (1—34)

   • Ýahuda taýpasy gündogarda düşelge gurýar (3—9)

   • Ruben taýpasy günortada düşelge gurýar (10—16)

   • Lewi taýpasynyň düşelgesi ortada gurulýar (17)

   • Efraýym taýpasy günbatarda düşelge gurýar (18—24)

   • Dan taýpasy demirgazykda düşelge gurýar (25—31)

   • Hasaba alnanlar (32—34)

 • 3

  • Harunyň ogullary (1—4)

  • Lewileriň hyzmat etmäge bellenmegi (5—39)

  • Nowbaharlar üçin töleg (40—51)

 • 4

 • 5

  • Haram adamyň düşelgeden çykarylmagy (1—4)

  • Günäňi boýun almak we ýetiren zyýanyň öwezini dolmak (5—10)

  • Aýalyň ikilik edenini bilmek üçin içirilýän suw (11—31)

 • 6

 • 7

  • Mukaddes çadyr üçin sadakalar (1—89)

 • 8

  • Harun ýedi şem ýakýar (1—4)

  • Lewileriň tämizlenip, hyzmat etmegi (5—22)

  • Hyzmat etmeli lewileriň ýaşy (23—26)

 • 9

  • Wagtynda taýýarlanmadyk Pasha üçin görkezme (1—14)

  • Mukaddes çadyryň depesindäki ot we bulut (15—23)

 • 10

  • Kümüş surnaýlar (1—10)

  • Halk Sinaý çölünden ýola düşýär (11—13)

  • Tertip boýunça ýörelýär (14—28)

  • Hobapdan edilen haýyş (29—34)

  • Halk ýola düşende, Musanyň eden dogasy (35, 36)

 • 11

  • Zeýrenen halka Hudaý ot inderýär (1—3)

  • Halk et sorap nalaýar (4—9)

  • Musa dady⁠-⁠perýat edýär (10—15)

  • 70 ýaşula Ýehowanyň mukaddes ruhy inýär (16—25)

  • Eldat bilen Medat; Ýuşa Musanyň abraýyny alada edýär (26—30)

  • Bedene we halkyň açgözlügi (31—35)

 • 12

  • Merýem bilen Harun Musa garşy çykýar (1—3)

   • Musa iň ýumşak adam (3)

  • Ýehowa Musanyň tarapyny tutýar (4—8)

  • Merýem heýwere keseline uçraýar (9—16)

 • 13

  • Kengana iberilen 12 içaly (1—24)

  • On içalynyň erbet habary (25—33)

 • 14

  • Halk Müsüre dolanmak isleýär (1—10)

   • Ýuşa bilen Kalebiň gowy habary (6—9)

  • Ýehowa gaharlanýar; Musa halk üçin ýalbarýar (11—19)

  • Jeza: 40 ýyl çölde (20—38)

  • Ysraýyllaryň amaleklerden ýeňilmegi (39—45)

 • 15

  • Gurbanlyklar barada kanun (1—21)

   • Ýerli halk we gelmişek üçin bir kanun (15, 16)

  • Bilmän edilen günä üçin gurbanlar (22—29)

  • Bilgeşleýin edilen günä üçin jeza (30, 31)

  • Sabat gününi bozan adamyň öldürilmegi (32—36)

  • Donuň eteginiň seçeklenmegi (37—41)

 • 16

  • Karunyň, Datanyň we Abyramyň gozgalaňy (1—19)

  • Gozgalaňçylara berlen jeza (20—50)

 • 17

  • Harunyň güllän hasasy (1—13)

 •  18

  • Ruhanylaryň we lewileriň borjy (1—7)

  • Ruhanylaryň paýy (8—19)

   • Ebedilik äht (19)

  • Lewileriň ondan bir bölegi almagy we bermegi (20—32)

 • 19

  • Mele sygyr we tämizlik suwy (1—22)

 • 20

  • Merýem Kadeşde aradan çykýar (1)

  • Musa hasasyny gaýa urýar we günä edýär (2—13)

  • Edom patyşasy ysraýyllary geçirmeýär (14—21)

  • Harun aradan çykýar (22—29)

 • 21

  • Arat hany ýeňilýär (1—3)

  • Mis ýylan (4—9)

  • Ysraýyllar Mowapdan aýlanyp geçýär (10—20)

  • Amor hany Sihon ýeňilýär (21—30)

  • Amor hany Og ýeňilýär (31—35)

 • 22

  • Ballak Bilgamy hakyna tutýar (1—21)

  • Bilgamyň gepleýän eşegi (22—41)

 • 23

  • Bilgamyň 1⁠-⁠nji ak patasy (1—12)

  • Bilgamyň 2⁠-⁠nji ak patasy (13—30)

 • 24

  • Bilgamyň 3⁠-⁠nji ak patasy (1—11)

  • Bilgamyň 4⁠-⁠nji ak patasy (12—25)

 • 25

  • Ysraýyllaryň mowap gyzlar bilen ahlaksyzlygy (1—5)

  • Pinehasyň aýgytly hereketi (6—18)

 • 26

  • Ysraýyl taýpalary ikinji gezek hasaba alynýar (1—65)

 • 27

  • Selophatyň gyzlary (1—11)

  • Ýuşa Musanyň ýerine bellenýär (12—23)

 • 28

  • Gurbanlyklar babatda görkezme (1—31)

   • Her günki ýakma gurbanlygy (1—8)

   • Sabat güni berilýän gurbanlyk (9, 10)

   • Her aýky ýakma gurbanlygy (11—15)

   • Pasha baýramynda berilýän gurbanlyk (16—25)

   • Hepdeler baýramynda berilýän gurbanlyk (26—31)

 • 29

  • Gurbanlyklar babatda görkezme (1—40)

   • Surnaý çalynýan gün (1—6)

   • Günä geçilýän gün (7—11)

   • Çatma baýramy (12—38)

 • 30

  • Erkek adamyň wadasy (1, 2)

  • Gyzyň we aýalyň wadasy (3—16)

 • 31

  • Midýanlardan ar alynýar (1—12)

   • Bilgam öldürilýär (8)

  • Söweşde alnan oljalar hakda görkezme (13—54)

 • 32

  • Iordanyň gündogary (1—42)

 • 33

  • Ysraýyllaryň düşlän ýerleri (1—49)

  • Kengany basyp almak hakda görkezme (50—56)

 • 34

  • Kenganyň serhedi (1—15)

  • Ýurdy paýlamaga bellenen adamlar (16—29)

 • 35

  • Lewiler üçin şäherler (1—8)

  • Gaçybatalga şäherleri (9—34)

 • 36

  • Mirasdüşer gyzlar üçin kanun (1—13)