Ikinji Timoteos 1:1—18

  • Doganlyk salamy (1, 2)

  • Pawlus Timoteos üçin Hudaýa minnetdar (3—5)

  • Hudaýyň beren ukyby ot kimin ýansyn (6—11)

  • Sagdyn sözlerimi görelde edin, olara berk ýapyş (12—14)

  • Pawlusyň duşmanlary we dostlary (15—18)

1  Men Isa Mesihiň resuly Pawlus. Hudaýyň islegine görä Isa Mesih arkaly wada berlen ýaşaýyş+ hakda wagyz edýärin.  Men söýgüli oglum Timoteosa+ hat ýazýaryn. Atamyz Hudaý we Halypamyz Isa Mesih saňa ýagşylyk* etsin, rehim edip, parahatlyk bersin!  Men ata⁠-⁠babalarym ýaly päk ynsap bilen Hudaýa mukaddes gulluk edýändigime şükür edýärin. Gije⁠-⁠gündiz doga⁠-⁠dileglerimde seni ýatlaýaryn.  Seniň döken gözýaşlaryňy ýatlap, juda göresim gelýär. Seni görsem, ýüregim şatlykdan dolar.  Seniň ak ýürekden iman edişiň+ ýadyma düşýär. Şeýle iman mamaň Loýisde we ejeň Ewnikada hem bardy, sende⁠-⁠de bardygyna ynanýaryn.  Hudaýyň beren ukybyndan* doly peýdalan. Goý, ol içiňde ot kimin ýanyp dursun! Ol saňa elimi üstüňe goýanymda berlipdi+.  Hudaý gorkaklyk ruhuny däl⁠-⁠de+, güýç+, söýgi we sagdyn düşünje berdi.  Halypamyz hakda wagyz etmäge ýa⁠-⁠da onuň üçin türmede oturandygyma utanma+. Hudaýyň güýjüne daýanyp+, hoş habar üçin kynçylyk çekmäge taýýar bol+.  Ol bizi halas edip, mukaddes bolmaga çagyrdy+. Ol bize ýagşy işlerimiz üçin däl⁠-⁠de, niýetini ýerine ýetirmek üçin ýagşylyk etdi+. Ol Isa Mesih arkaly gadym döwürlerden bäri ýagşylyk edýär. 10  Emma onuň ýagşylygy Halasgärimiz Isa Mesihiň äşgär bolmagy bilen açyk⁠-⁠aýdyň boldy+. Ol ölümi ýok edip+, hoş habaryň kömegi bilen+ ýaşaýşa+ we çüýremezlige+ ýetmegi öwretdi. 11  Şeýlelikde, men hoş habaryň wagyzçysy, resuly we mugallymy edip bellendim+. 12  Şol zatlar üçin menem görgi görýärin+, ýöne muňa utanmaýaryn+, sebäbi iman eden Hudaýymy gowy tanaýaryn. Oňa ynanan ähli zatlarymy höküm gününe çenli hökman gorap saklar+. 13  Meniň aýdan sagdyn* sözlerimi+ görelde* edinip, olara berk ýapyş. Isa Mesih bilen agzybir bolup, sagdyn sözlere iman we söýgi bilen eýer. 14  Saňa ynanylan zatlary mukaddes ruhuň* kömegi bilen gora+. 15  Sen Aziýadaky+ ähli adamlaryň, şol sanda Figelus bilen Hermogeniň menden ýüz öwrendigini bilýänsiň. 16  Goý, Hudaýymyz Onisiforyň öý⁠-⁠içerisine+ rehim etsin! Ol meni köplenç ruhlandyrýardy, türmede oturandygyma utanmady. 17  Ol Rimdekä, meni gözläp tapdy. 18  Goý, Ýehowa* Hudaýymyz höküm güni oňa rehim etsin. Onisiforyň Efesde eden hyzmatyny senem gowy bilýänsiň.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: sowgadyndan.
Ýa⁠-⁠da: peýdaly.
Ýa⁠-⁠da: nusga.
Sözme⁠-⁠söz: içiňde ýaşaýan mukaddes ruhuň.