Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Timoteosa ikinji hat

Baplar

1 2 3 4

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1, 2)

  • Pawlus Timoteos üçin Hudaýa minnetdar (3—5)

  • Hudaýyň beren ukyby ot kimin ýansyn (6—11)

  • Sagdyn sözlerimi görelde edin, olara berk ýapyş (12—14)

  • Pawlusyň duşmanlary we dostlary (15—18)

 • 2

  • Wepaly adamlara ynanylan habar (1—7)

  • Hoş habar üçin görgi görsem⁠-⁠de çydaýaryn (8—13)

  • Hakykat sözüni dogry öwret (14—19)

  • «Ýaşlyk höweslerinden gaça dur» (20—22)

  • Garşy çykýanlar bilen paýhasly boluň (23—26)

 • 3

  • «Soňky günlerde juda kyn döwür bolar» (1—7)

  • Pawlus resulyň göreldesine eýermek (8—13)

  • «Öwrenen zatlaryňa hemişe eýer» (14—17)

   • «Mukaddes kitaplaryň ählisi Hudaýyň ylhamy» (16)

 • 4

  • «Hudaýa birkemsiz gulluk et» (1—5)

   • Hudaýyň sözüni wagyz et (2)

  • «Men gaýduwsyz göreşdim» (6—8)

  • Pawlusyň haýyşy (9—18)

  • Hoşlaşyk sözleri (19—22)